امکان‌ سنجی ایجاد "رشته تحصیلی سیار جغرافیا" در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه آموزش جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران

10.61838/irphe.29.3.7

چکیده

آموزش جغرافیا در حال حاضر به شیوه "رشته تحصیلی ثابت" انجام می شود که از ضعف های آن می توان به یکنواختی محیط یاددهی-یادگیری و گرایش به سمت آموزش های نظری اشاره کرد. هدف از این مقاله، امکان سنجی ایجاد شیوه جدیدی از آموزش جغرافیا تحت عنوان "رشته تحصیلی سیار" می باشد که می تواند این ضعف ها را جبران کرده و به برند دانشگاه فرهنگیان تبدیل شود. در این مطالعه کشور ایران به 4 منطقه تقسیم شده و پیشنهاد گردیده که دانشجومعلمان دوره کارشناسی، هر سال از تحصیل خود را در یکی از این مناطق گذرانده و در آن محدوده به انجام توامان مطالعات نظری و میدانی بپردازند. جهت امکان سنجی اجرای این ایده کاربردی از روش تحقیق کیفی به شیوه مثلث سازی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجو معلمان، اساتید و مدیران 8 پردیس دخترانه و پسرانه دانشگاه فرهنگیان بوده که طی سال های 1397 تا 1401 مجری رشته دبیری جغرافیا بوده اند. نمونه آماری با روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شده و مصاحبه ساختارمند تا مرحله اشباع اطلاعات با 18دانشجو معلم، 15 استاد و 9 نفر از مدیران ادامه یافته و در قالب نرم‌افزار MAXQDA2008 تحلیل کیفی شده است. از کد گذاری مجدد و بازخورد مشارکت کنندگان نیز برای اعتبار سنجی داده ها استفاده گردیده است. بر اساس یافته های این مطالعه، افزایش بازدهی آموزشی و رشد اجتماعی دانشجو معلمان از مهمترین فرصت ها و مشکلات خانوادگی و ترددی آن ها از اصلی‌ترین موانع در مسیر اجرای این طرح می باشد. پیشنهاد می شود که به موازات اجرای شیوه فعلی، یک دوره به شیوه پیشنهادی نیز برگزار شده و نتایج آن مورد مقایسه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The feasibility of creating a "mobile field of geography" in Farhangian University

نویسنده [English]

  • Rasoul sharifinajafabadi

Assistant Professor, Department of Geography Education, Farhangian University, P.O. Box 14665-889, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Currently, geography education is done in the "fixed field of study course " method, the weaknesses of which are the uniformity of the teaching-learning environment and the tendency towards theoretical education. The purpose of this article is the feasibility of creating a new way of teaching geography under the title of "mobile field of study course" that can compensate for these weaknesses and become the brand of Farhangian University. In this study, the country of Iran is divided into 4 regions and it is suggested that undergraduate student-teachers spend each year of their education in one of these regions and conduct both theoretical and field studies in that region. In order to evaluate the feasibility of implementing this practical idea, a qualitative research method was used in the triangulation method. The statistical population includes student-teachers, professors, and managers of 8 girls' and boys' Branch of Farhangian University, who were teaching the geography department during the years 2018-2022. The statistical sample was selected using the non-probability snowball sampling method and the structured interview was continued until the data saturation stage with 18 student-teachers, 15 professors and 9 managers and qualitative analysis was done in the form of MAXQDA2008 software. Re-coding and participants' feedback have also been used to validate the data. Based on the findings of this study, increasing the educational efficiency and social growth of student-teachers is one of the most important opportunities and their family and transportation problems are one of the main obstacles in the way of implementing this plan. It is suggested that in parallel with the implementation of the current method, a course in the proposed method is also held and its results are compared

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farhangian University
  • branding
  • feasibility study
  • Geography field
  • teaching methods
Andresen, B. B., & van den Brink, K. (2002). Multimedia in education. Infarmation technologies at school: conference materials,
Aryapour, A., Sheikh al-Islami, A., Shahab, A., & Goudarzi, D. (2012). Natural Geography of Iran.
Dastgheib Parsa, M., Amini, V. S., & Borazjani, V. N. (2020). INVESTIGATING THE EDUCATIONAL SPACES OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND PRESENTING A STRATEGIC THEORY TO CREATE AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT BASED ON THE PRODUCTION OF APPLICATION THEORY (CASE STUDY OF SHIRAZ UNIVERSITISE OF ARCHITECTURE). PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(9), 9150-9169. https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5887
Duffys, T. M., & Jonassen, D. H. (2013). Constructivism: New implications for instructional technology. In Constructivism and the technology of instruction (pp. 1-16). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203461976-2/constructivism-thomas-duffys-david-jonassen
Eghbali, A., Salehi, A., Ghaedi, Y., & Mahmoudnia, A. (2023). A reflection on the basic features of emancipatory classroom components in higher education. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27(1), 27-50. https://journal.irphe.ac.ir/article_703019.html?lang=en
Eshtehardi, M., & Ali, S. (2022). Structural-interpretative modeling of strategies for achieving the mission of education in an entrepreneurial and community-oriented university. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 28(2), 33-64. http://dx.doi.org/10.52547/irphe.28.2.33
Fraser, B. J. (2013). Classroom learning environments. In Handbook of research on science education (pp. 103-124). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203824696-6/classroom-learning-environments-barry-fraser
Fraser, S., & Deane, E. (1997). Why open learning? Australian Universities' Review, The, 40(1), 25-31. https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/ielapa.980404118
Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (2004). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. Vol. I. Translated by Ahmad Reza Nasr et al. Tehran: SAMT and Shahid Beheshti University Publications.
Ghodrati, H., & Maghsodzadeh, F. (2019). A Qualitative Study on the Experience of Dormitory Life among Female Students with an Emphasis on their Problems [Research]. Iranian Higher Education, 11(2), 59-83. https://ihej.ir/browse.php?a_id=1288&sid=1&slc_lang=en
Gravand, H., Karshaki, H., & Ahanchian, M. (2012). The role of educational-research environment and university social factors in the research self-efficacy of Mashhad University of Medical Sciences students. Development and Medical Education, 8(4), 32-46. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1038378.html
Hejazi, A., & Bakhtiari, A. (2023). Phenomenological analysis and evaluation of the perception and experience of the faculty members and instructors of Farhangian University from the implementation of the lesson study program in Teacher Training. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24(3), 53-76. https://journal.irphe.ac.ir/article_702957.html?lang=en
Kazemi, S. M., & Kohsari, E. (2019). New methods of education. Behvarz, 31(6), 60-65.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272640086912
Kwan, Y. W., & Wong, A. F. (2015). Effects of the constructivist learning environment on students’ critical thinking ability: Cognitive and motivational variables as mediators. International Journal of Educational Research, 70, 68-79. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.02.006
Malek Afzali, F. (2012). History of distance education in the world. Paek Noor Human Sciences Quarterly, 1(1), 86-88. https://www.sid.ir/paper/128749/fa
Mohdin, A. (2016). A dean from MIT is starting a radical new university with no majors, lectures, or classrooms. https://qz.com/605941
Molaei Hashjin, N. (2002). The Importance and Status of Scientific Trips (Explorations) in Geographical Training. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 11(43), 29-33. https://www.sepehr.org/article_28394_78164b458d1c7f0ec1dad1615cd719ed.pdf
MousaPour, P., Taghi Pour, A., & Pour Taghi Kuhbneh, B. (2021). Effective teaching strategies in geography education, the 8th national conference of modern researches in the field of geography. Architecture and urban planning of Iran. https://civilica.com/doc/1376039/
Navid Adham, M. (2012). Managerial Requirements of Fundamental Change in Education System. 5(Issue 17-18), 295-323. https://www.jsfc.ir/article_43863.html?lang=en
Nazarian, A., Moafi, M., Shayan, S., Sasanian, A., & Moghimi, S. (2007). Geography Teaching Method, Teacher Education Associate Course in Social Studies.
Pirmoradeyan, M., & Karimi Babazeidi, A. (2013). The descriptive study of appellation background and geographical location of Jundishapur university. Research in History, 4(2), 1-15. https://pdtsj.ut.ac.ir/article_70698_en.html
Sabeti, M., Sepehr, M., & Ahmadi, F. (2014). The role of higher education in national development. Journal of Iranian Social Development Studies, 6(4), 59-69. https://jisds.srbiau.ac.ir/article_6802.html?lang=en
Sadeghi, A., & Mirsepasi, Z. (2020). Identifying Failures of Implementation Method of Geography Teaching Course in Teacher Tearing University. Journal of Curriculum Studies, 15(56), 65-88. https://www.jcsicsa.ir/article_100339_6d50a830342c06d217bca26cf422f617.pdf
Sahrai, R. M. (2022). A look at the performance of Farhangian University. Tehran: Farhangian University.
Sharifi Najafabadi, R. (2020). Reflection on the Distribution of Student Teachers in Geography Education in Farhangian University. Research in Social Studies Education, 1(2), 29-45. https://alborzmag.cfu.ac.ir/article_1043.html?lang=en
Talebzadeh, M., & Hosseini, S.-A. (2007). Distance Education as a New Approach to Education in Iran: An investigation on the effectiveness of distance education centers and their curriculum at high school level in the academic year 2005-2006 across the country. Educational Innovations, 6(1), 73-92. https://noavaryedu.oerp.ir/article_78817.html?lang=en
Wilson, B. G. (1996). Introduction: What is a constructivist learning environment. Constructivist learning environments: Case studies in instructional design, 3-8.