نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

10.61838/irphe.29.3.1

چکیده

اگرچه دانشگاه‌های اروپایی از آغاز تا ابتدای قرن نوزدهم عمدتاً به‌عنوان مکان‌هایی برای آموزش عالی شناخته شده‌اند، اما هویت دانشگاه برلین به‌عنوان اولین دانشگاه مدرنِ اختصاصاً آلمانی بیش از آن مرهون اهتمام به پژوهش و بینشی فلسفی در مدیریت نظام دانش است. با تأسیس دانشگاه برلین در 1810 و تعریف مأموریت‌های جدید برای دانشکده‌ها، پژوهش در کنار آموزش و تربیت اخلاقی، به‌عنوان یکی از سه وظیفه اصلی استادان برجسته دانشکده‌ها تعیین شد. آکادمی نیز به‌عنوان مکان پژوهش عالی، با استخدام استادان و دانشمندان برجسته‌ای که خود را تماماً وقف پژوهش‌های جان‌دار کرده بودند، کلاس‌های درس و دانش عالیِ معطوف به آینده را یاری می‌کردند. دانشکده فلسفه نیز به‌مثابه رکن سوم، نخست از طریق مدیریت رابطه دانشکده‌ها و آکادمی و سپس تأمل بر یافته‌های پژوهشی جدید، نظام دانش جدید را معطوف به ایده وحدت علم و دانش مطلق هدایت می‌کند. این نوشتار تلاش دارد عناصر برسازنده دانشگاه برلین در ابتدای قرن نوزدهم را با محوریت پژوهش و دانشکده فلسفه ذیل دو ایده وحدت و پیشرفت تببین کند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relations between research and philosophy at the newly founded University of Berlin

نویسنده [English]

  • Reza Mahoozi

Associate professor of philosophy at Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

The identity of the University of Berlin as the first modern university in Prussia, owes above all to its attention to research and philosophical insight in the management of the knowledge system and its guardian institution. With the establishment of the University of Berlin in 1810, research, along with teaching and moral education, was determined as one of the three main tasks of the big professors of the faculties. In this structure, in addition to faculties as the first pillar of the university, which is in charge of educational activities, the Academy is also a place of excellent research as the second pillar. The Faculty of Philosophy, as the third pillar, should first obtain a reasonable picture of the order of disciplines and sciences in the overall structure of the knowledge system through the general management of the university with the aim of regulating the relationship between the faculties with each other and with the academy, and then reflecting on the research findings of the faculties and the academy and so realize the idea of "unity of science" and "absolute knowledge" step by step. This article tries to explain the building elements of the University of Berlin in the beginning of the 19th century with the focus on Research and the Faculty of Philosophy under the two ideas of "unity" and "progress".

کلیدواژه‌ها [English]

  • university of Berlin
  • research
  • academy
  • faculty of philosophy
  • unity of science
  • progress

References

Alexandre, M., & Tunner, E. (1996). Les Romantiques alamands. Arghanoon. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22774/
Fichte, J. G. (1979). Addresses to the German Nation. Translated by RF Jones... and GH Turnbull. Chicago & London; Edinburgh printed.
Fichte, J. G. (2016). Speeches about the mission of a scientist.
Gonzalez, A. M. (2020). Culture, education and social theory. Kargadan.
Hoopster, M. (2016). Romantic perception of the university and the new foundation in Berlin. Hekmat.
Humboldt, V. (2015). about the internal and external organization of higher knowledge institutions in Berlin. Journal of Babel.
Kant, I. (2002). Critiqe of judgment. Ney.
Kant, I. (2013). On the education. University of Tehran.
Mahoozi, R. (2010). The concept of complete philosophical system in Kant's thought. Journal of History of Philosophy. http://ensani.ir/fa/article/306917/
Mahoozi, R. (2010). The Concept of Culture in Kant's Philosophy. Social Sciences Quarterly. https://www.sid.ir/paper/201871/fa
Mahoozi, R. (2018a). Critique of Judgment and transition from nature to freedom. Cognition Quarterly.
Mahoozi, R. (2018b). Kant and the service of philosophy to the future of the university, in Philosophy of University; Reflections on universities in the world and Iran. Institute for Social and Cultural Studies.
Mahoozi, R. (2021). From school to university: unity of education system in Kant’s thought. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27(1), 1-25. https://journal.irphe.ac.ir/article_703018_9f8482ac7f5ad3a7bec04a22ba405630.pdf?lang=en
Moran, K. A. (2009). Can Kant have an account of moral education? Journal of Philosophy of Education, 43(4), 471-484. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2009.00721.x
Schelling, F. W. G. (2016). On University Studies- The Absolute Idea of Knowledge. Journal of Babel.
Wittrock, B. (1993). The modern university: The three transformations. https://doi.org/10.1017/CBO9780511720925.010
Wittrock, B. (2017). The evolution of modern university. Institute for Social and Cultural Studies.