نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر اسناد بالادستی و با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی صورت گرفت. در بخش کیفی، قلمرو  پژوهش شامل اسناد سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور، برنامه ششم توسعه کشور، سیاست های کلی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند آمایش آموزش عالی و تمامی اسناد، مصوبات و آیین نامه هایی بالادستی مرتبط با بحث جذب در دانشگاه فرهنگیان است. در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج بیانگر آن است که بر اساس متون و اسناد تحلیل شده، الگوی جذب اعضای هیات علمی شامل شایستگی های اخلاقی، پایبندی به اصول و ارزش های اسلامی – ایرانی، ویژگی های شخصی، خلاق و کارآفرین بودن، شایستگی های تخصصی و حرفه ای، تولید ثروت و تعامل با صنعت، روحیه خدمت رسانی و تعاون، توانمندی پژوهشی، مسئولیت پذیری، کار تیمی و روحیه جهادی می باشد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد تمامی متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون دارای بار عاملی قابل قبولی بر روی متغیر مکنون متناظر خود می باشند و لذا در سطح معنی داری 01/. معنی دار بوده و مورد تأیید قرار گرفتند. به منظور سنجش کل مدل از شاخص نیکویی برازش (GOF) استفاده گردید که عملکرد کلی مدل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان با مقدار GOF برابر با 541/. در حد قوی ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing and validation of recruitment model of faculty members in University of Farhangian with emphasis on upstream documents: A mixed study

نویسندگان [English]

  • Farhad Alipoor 1
  • Yones Romiani 2
  • Maryam yarahmadi 3

1

2

3

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of developing the recruiting pattern for faculty members in University of Farhangian with emphasis on upstream documents and using the mixed method. In the qualitative part, the scope of the research includes the documents of Vision document 1404, the comprehensive scientific map of the country, the sixth development plan, the general policies of the Supreme Leader, the statement of the second step of the revolution, the document of fundamental transformation of education and training, higher education logistics document and all the documents and approvals that related to the discussion of recruitment in University of Farhangian. In the quantitative part, the statistical population included all the faculty members of University of Farhangian which 168 people were selected as a sample using stratified random sampling. The results showed that the attracting pattern for faculty members includes moral competencies, adherence to Islamic-Iranian principles and values, personal characteristics, creative and entrepreneurial, specialized and professional competencies, generating wealth and interacting with industry, spirit of service and cooperation, research ability, responsibility, team work and jihad spirit. Also, the findings showed that all observable and latent variables have an acceptable factor load on their corresponding latent variable In order to evaluate the whole model, goodness of fit (GOF) index was used  that the results showed that the performance of the model is suitable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • recruitment
  • of faculty members
  • university of Farhanigan
  • upstream documents
  • mixed study