تحلیل عاملی تأییدی زمینه‌های لازم بر ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2011.706865

چکیده

چکیده:
توانمندسازی نیروی انسانی یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی و گروهی افراد در راستای تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی است. از آنجایی که دانشگاه‌ها در هر کشوری مسئول پیشقدم شدن برای تغییر و توسعه هستند،‌ انتظار می‌رود اعضای هیأت علمی که از ارکان اصلی دانشگاه محسوب می‌شوند، این وظیفه خطیر را بنحو مطلوبی به انجام برسانند که به منظور دستیابی به این مهم،‌ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برای ارتقای مهارت‌های یاددهی – یادگیری خود می‌بایست توانمند گردند که برای نیل به این هدف نیازمند آموزش و تعلیمات خاصی هستند تا وظایف و نقش خود را در ایجاد یک جامعه توانمند، به نحو شایسته‌ای انجام دهند. هدف این پژوهش توصیفی – پیمایشی، تحلیل عاملی تأییدی زمینه های لازم بر توانمندسازی اعضای هیأت علمی بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837 N=)، تشکیل می‌دادند. با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد 327 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت برای افزایش دقت نتایج، حجم نمونه به 404 نفر افزایش یافت. برای تعیین تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشکده‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از میان دانشکده‌های کشاورزی ایران،‌ 12 دانشکده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (78/0 تا 92/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8.8 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که فرهنگ سازمانی، مهارت های حرفه ای و زمینه های سازمانی – مدیریتی اثر مثبت و معنی داری بر توانمندی اعضای هیأت علمی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confirmatory Factor Analyze necessary context on increase on Empowerment of Faculty Members of Iranian Agricultural Colleges

نویسندگان [English]

  • ehsan gholifar
  • seyyed fyouse hedjazi
  • seyyed mahmood hosseyni
  • abdolmotalleb rezaei

university of tehran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Empowerment of human resources is one of the effective tools for increasing efficiency and optimum use of individual and group capacities and capabilities of individuals in order to realize organizational goals. Since the universities in every country are pioneer responsible for change and development, Expected of faculty members who are considered pillars of the main, to fulfill This momentous task the well-desirable that in order to obtain this important, Faculty members to improve teaching – learning skills should be empowered, to achieve this goal requires special training to do The duties and its role in creating a strong community suitably.
Materials and Methods: The statistical population of the study consisted of the faculty members of Iranian agricultural colleges (N= 1837), out of whom 404 people included in statistical sample.To collect data, proportional stratified random sampling method. A questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty members of the department of Agricultural extension and education, University of Tehran who were assumed here as experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated. The data were analyzed by Lisrel8.8 software's.
Results: Confirmatory Factor Analyze results showed that Organizational culture professional skills and management – organizational factors have positive and significant effect on the empowerment of faculty members study.

Conclusion: The results of this study indicates that from perceived faculty members, organizational culture, professional skills and management – organizational factors improvement in the agricultural colleges , author increase their empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Organizational Culture
  • professional skills
  • Management – Organizational factors