بررسی چالش های تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی از دید اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-88

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2011.706863

چکیده

پژوهش حاضر بدنبال شناسایی چالش ها ی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی از دید اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 می باشد، که به منظور بررسی آن به؛ شناسایی چالش ها ی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیرمتمرکزدانشگاهی پرداخته شده است. روش تحقیق آمیخته ای از روش های توصیفی از نوع تحلیل اسنادی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 می باشند. تعدادکل افراد 134 نفر از دانشگاه های؛ الزهرا، تهران، تربیت معلم، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی می باشند. با استفاده از جدول کرجسی ومورگان 101 نفراز اعضای هیات علمی به عنوان نمونه آماری تعیین شده است، نمونه های پژوهش با روش طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. در تحلیل داده ها ی حاصل از ابزار پژوهش طی برنامه spss از انواع آزمون های آماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار و انواع جداول جهت تبیین توصیفی داده های حاصل از جامعه پژوهش) و استنباطی(در تحلیل استنباطی داده های پژوهش با عنایت به مقیاس داده ها از آزمون های پارامتریک استفاده شده است. آزمون «t تی تک متغیره» و آزمون «T تی دو گروه مستقل»، و آزمون «F تحلیل واریانس یک راهه» و آزمون های تعقیبی مربوطه در تحلیل استنباطی) استفاده شده است. اعتبار ابزار پژوهش از دید متخصصان مورد تایید است و پایایی ابزار نیز باآزمون ضریب آلفای کرونباخ 92% تعیین گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ازدیدگاه اعضای هیات علمی چالش های؛ فقدان ساختار تشکیلاتی متناسب دانشگاهی، نهادینه نشدن فرهنگ برنامه ریزی درسی استاد محور، فقدان باور باطنی اعضای هیات علمی به اهمیت برنامه ریزی درسی استاد محور ، فقدان انگیزش شخصی اساتید، فقدان ساز و کار تامین مالی و اعتباری متناسب دانشگاهی، فقدان نظام آموزش و هدایت و حمایت تخصصی دانشگاهی، فقدان توانمندی تخصصی برنامه ریزی درسی اعضای هیات علمی و فقدان ساز و کار قانونی متناسب دانشگاهی به ترتیب مهمترین تا کم اهمیت ترین چالش های تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی می باشند. در هر یک از چالش های فوق (سوال های اصلی پژوهش) بر حسب متغیرهای تعدیل کننده جنسیت اعضای هیات علمی، سابقه دانشگاهی، سن، مرتبه دانشگاهی، پایه ترفیع، سطح تحصیلات، تعداد رشته های دایر در گروه آموزشی، میزان شرکت در دوره های ضمن خدمت تحلیل های استنباطی انجام شده است که، در برخی موارد نیز نتایج معنادار ی حاصل شده که در اصل مقاله مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of the challenges for achieving the approved system decentralized curriculum university from the viewpoints of educational science Faculty members of Tehran universities in academic year 89-88

نویسندگان [English]

  • Mahdi sobhaninejad
  • akbar rahnama
  • najebeh shahhosseini

چکیده [English]

The present study attempts to find out about challenges for carrying out the approved decentralized system of curriculum planning for universities from the viewpoints of faculty members of the field of educational science at those universities in Tehran which have a faculty members promotion verification Board 'in 2010.
The research method used was a combination of descriptive methods inclusive of document analysis and survey. The statistical population was the rest of the faculty members of the field of educational science at all universities in Tehran which have a faculty member's promotion verification Bored in the Academic year 2010. The statistical sample which was 101 people was selected randomly using and Morgan Tables of Random sampling out of a total population of 134 individuals from the universities of Alzahra, shahed Beheshti, Tehran, and University for Teachers Education, Tarbiat Modarres University, and Allameh Tabatabai University. The data collection instrument was a researcher developed question naive analyzed through SPSS employing various descriptive statistics (Mean, Standard Deviation and different kinds of Tables for expressing the research data descriptively) and inferential statistics (in inferential statistics, parametric tests are used due to the data scales simple t-test with two independent groups one way ANOVA (F), and other follow-up tests related to inferential analysis). The validity of the research instrument was confirmed by specialists and the reliability was found to be %92 through alpha Chronbach.
The research indicate that from the viewpoints of the faculty members, the challenges for carrying out the approved decentralized system of curriculum planning for universities are the following in turn: Lack an appropriate of organizational structure Lack of an instructor centered culture of curriculum planning Lack of a real belief in the importance of instructor centered curriculum planning on the side of the faculty members Lack of personal motives in professors Lack of suitable financial and credit support at universities Lack of an educational system of professional guidance and support at universities Lack of an expertise for curriculum planning in faculty members and the existence of proper legal tools at universities.
For each of such challenges (major research questions) interventional statistics were carried out regarding various moderator variables of gender of the faculty members, years of experience lecturing, age professorship level, salary, university degree, the number of fields of study of fered at the department, and the degree of participation in service courses. Some of the finding was significant as it has been referred to in the article itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum planning
  • approved system- decentralized- faculty members