تحلیل عاملی مهارتهای حرفه ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2010.706857

چکیده

برای ایجاد تغییرات چشمگیر در بخش کشاورزی هر کشوری، تدوین برنامه‌های کاربردی برای شناسایی نیازهای حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، آن کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. هدف این پژوهش توصیفی – پیمایشی، شناسایی و تحلیل مهارت‌های حرفه‌ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837 N=)، تشکیل می‌دادند. با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد 317 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت برای افزایش دقت نتایج، حجم نمونه به 404 نفر افزایش یافت. برای تعیین تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشکده‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از میان دانشکده‌های کشاورزی ایران،‌ 12 دانشکده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (78/0 تا 92/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS:win16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معناداری بین مدرک تحصیلی (فوق لیسانس و دکترا) و محل تحصیل (داخل و یا خارج از کشور) اعضای هیأت علمی از لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای وجود دارد. همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین (F)، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین مرتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) اعضای هیأت علمی مورد مطالعه از لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل مهارت‌های فناوری اطلاعات، مهارت‌های ارتباطی، تسلط بر محتوا، راهبردهای تدریس و یادگیری و بالندگی حر‌فه‌ای در مجموع حدود 668/70% از کل واریانس را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploratory Factor Necessery Skills Professional for Job Sucssesful as Perceived by Faculty Members of Iranian Agricultural Colleges.

نویسندگان [English]

  • ehsan gholifar
  • seyyed yousef hedjazi
  • seyyed mahmood hosseini

university tehran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: For developing considerable changes in agricultural sectors of every country, it is unavoidable and necessery to plan an applicable itinerary to identify the professional require ments, and facilitate the establishment of the suitable grownds to develop the professional skills of the faculty members.
Materials and Methods: The statistical population of the study consisted of the faculty members of Iranian agricultural colleges (N= 1837), out of whom 404 people included in statistical sample. To collect data, proportional stratified random sampling method. A questionnaire was the main tool of study. The validity of the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty members of the department of Agricultural extension and education, University of Tehran who were assumed here as experts. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated. The data were analyzed by SPSS-win16 software's.
Results: Results of exploratory factor analysis revealed that five factors explained about 70/66 percent of the total variance explained for the professional skills for the job sucssesful faculty members: information technology skills, communicational skills, dominance in context, learning and teaching strategis,professional development.
Conclusion: The results of this study indicates that from perceived facultu members, generally speaking, the skills in information technology, in comparison to ofther skills, in considerably lower. Furthermore the results of this study could be used to identify the professional reqirments in order to lead a job successful and pinpoint the weakness and strenght of the faculty members in agricultural colleges in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: professional skills
  • Agricultural Higher Education
  • Faculty Members
  • Iran Agricultural Colleges