نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.61838/irphe.29.3.6

چکیده

دانشگاه‌های دفاع ملی جهان بر اساس فلسفه‌ای مشترک مبنی بر ضرورت برخورداری فرماندهان و مدیران عالی لشگری و کشوری از فهم راهبردی، جامع و هم‌سو در حوزه دفاع و امنیت ملی توسعه یافته‌اند. اما در کشور ما خصوصا در بخش کشوری این اتفاق نظر وجود ندارد. این موضوع سبب شده مقوله تربیت راهبردی فرماندهان بخش لشگری و خصوصا مدیران بخش کشوری در حوزه دفاع و امنیت ملی سامان مناسبی نداشته باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر عبارت است از شناسایی ماموریت‌های دانشگاه عالی دفاع ملی ایران و موانع درونی و بیرونی تحقق این ماموریت‌ها از منظر تعدادی از صاحب‌نظران و خبرگان بخش لشگری. در این پژوهش از راهبرد پژوهش پیمایش کیفی و از ابزار مصاحبه‌ عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 12 نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط با داعا برای گردآوردی داده‌ها استفاده شد. در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و ترسیم شبکه‌های مضمونی استفاده شد. قابلیت اعتماد یافته‌ها به کمک معیارهای چهارگانه تحقیقات کیفی بررسی شد. براین‌اساس یافته‌های پژوهش از شبکه مضامینی متشکل از یک مضمون فراگیر شامل «تربیت راهبردی مدیران عالی کشوری و لشگری مبتنی بر دفاع و امنیت ملی همه‌جانبه» به عنوان رسالت بنیادین این دانشگاه و چهار مضمون سازمان‌دهنده شامل «ماموریت‌ها»، «قلمروهای ماموریتی»، «آسیب‌های درونی» و «چالش‌های بیرونی» حکایت داشت. از جمله دلالت‌های این پژوهش می‌توان به ضرورت تمرکز بیشتر داعا بر بخش دفاع و امنیت ملی کشور بر محور رسالت بنیادین و ماموریت‌های متنوع و ششگانه ذیل آن و در پی آن به ضرورت بازنگری در معماری نظامات آموزشی، پژوهشی، مستشاری، گفتمانی و دیپلماسی داعا اشاره نمود. در ادامه بررسی چالش‌های درونی و بیرونی داعا حکایت‌گر آن بود که داعا برای دستیابی به مرجعیت اجتماعی در رسالت خود مسیر طولانی در پیش دارد. در پایان مجموعه‌ای از پیشنهادات برای کوتاه کردن این مسیر و تسهیل و تسریع تحقق رسالت بنیادین داعا و ماموریت‌های آن ارائه شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Missions of the National Defense University of Iran in the framework of comprehensive defense and national security from the perspective of the military sector: from idea to reality

نویسنده [English]

  • Amir Shahsavari

Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

National defense universities around the world have developed a joint philosophy on the importance of strategic and comprehensive understanding of national defense and security for military section commanders and senior managers of the national sector. However, there is a lack of consensus in our country, particularly in the national sector, which has resulted in inappropriate strategic training for division commanders of the army, especially the managers of the national sector in the field of defense and national security. In this regard, a study was conducted to identify the missions of The Supreme National Defense University (SNDU) of Iran and the internal and external obstacles to the realization of these missions from the perspective of several experts in the Division of Army. For this research, a qualitative survey research strategy was adopted, and semi-structured in-depth interviews were conducted with 12 experts related to SNDU to collect data. The researchers analyzed the data by thematic analysis method and drawing of thematic networks. The Trustworthiness of the findings was assessed using four criteria. Accordingly, the findings of the research reveal a network of themes consisting of a global theme, including the "strategic training of national high managers and army based on comprehensive defense and national security" as the fundamental mission of the university, and four organizing themes, including missions, mission domains, internal obstacles, and external challenges. The implications of this research show the necessity of focusing more on the defense and national security sectors, based on the fundamental mission and the various missions under it. Subsequently, it is necessary to revise the architecture of education, research, counseling, discourse building, and diplomacy. The study of internal and external challenges indicated that the SNDU has a long way to go to achieve social authority in its mission. Finally, the research presented a set of suggestions to shorten this path and facilitate and accelerate the fulfillment of the fundamental mission of SNDU and its missions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: National Defense University
  • University Mission
  • Strategic Training of Commanders and Managers
  • Defense and National Security
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for Qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
Bagheri Heshi, M., Khadayar, A., Pourkarimi, J., & Narenji, F. (2020). Presenting a Conceptual Model of Reengineering Educational Processes of Universities and Higher Education Institutions Based on Lean Organizational Approach (Case: National Defense University). Strategic Defense Studies, 18(80), 353-374. https://sds.sndu.ac.ir/article_986_en.html?lang=fa
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Chomsky, N. (2014). How America’s Great University System Is Being Destroyed. http://newblankets.org/worth_a_look/chomsky_american_universities_destroyed.pdf
Dadvar, S. A., Manteghi, M., & Bagheri, A. (2015). Identifying the Critical Success Factors of Research Collaborations between Universities and Defense Industries in Iran. Innovation Management Journal, 4(1), 25-52. https://www.nowavari.ir/article_14764_en.html
Delanty, G. (1998). The idea of the university in the global era: from knowledge as an end to the end of knowledge? Social epistemology, 12(1), 3-25. https://doi.org/10.1080/02691729808578856
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29, 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4
Geiger, R. (1992). Science,Universities, and National Defense,1945-1970. OSIRIS, 7, 26-48. https://doi.org/10.1086/368704
Ghazizadeh Fard, S. Z., Naderi Khorshidi, A. R., Ahmadvand, A. M., & Jalali Kutnaie, F. (2015). The Strategic Management Model of Training and Education in the Irans Armed Forces Universities. Defence Studies, 13(1), 33-77. https://ds.sndu.ac.ir/article_441.html?lang=en
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
Gupta, N., Sergi, B. J., Tran, E. D., Nek, R., & Howieson, S. V. (2014). Research collaborations between universities and Department of Defense laboratories. International Development Agency Science and Technology Policy Institute, 273-286. https://doi.org/10.21236/AD1008624
Hosseinpour, R., & Arasteh, H. (2010). Evaluation and Selection of a Base Model for Performance Evaluation for Defensive Research Centers Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(3), 65-83. https://journal.irphe.ac.ir/article_702734.html?lang=en
Julien, H. (2008). SURVEY RESEARCH. In The SAGE Encyclopedia of QUALITATIVE RESEARCH METHODS (pp. 856-848). SAGE Publications.
Khorshidi, A. (2003). Long-term planning for universities and military training centers. Military management strategy, 3(5), 1-9.
Kingdom, D. A. o. t. U. (2023). Defence Academy of the United Kingdom. https://www.da.mod.uk/
Moeinaddini, M., & Mobini Dehkordi, A. (2015). Mission Statement of Strategic Management Faculty of Su-preme National Defense University Regarding Faculty’s Prevalent Educational System. Strategic Defense Studies, 13(61), 113-144. https://sds.sndu.ac.ir/article_785.html?lang=en
Motalebi, M. (2013). Planning the strategic education of the university based on the management needs of the strategic levels of the country.
Naghizadeh, R., Borumand Kakhki, A., Heidari, H., Bagherimoghadam, N., & Nazemi, A. (2021). Regional Policy models for implementing STI in higher education system; Fuzzy Cognitive Map based Scenario method. Innovation Management Journal, 10(1), 9-44. https://www.nowavari.ir/article_132272_en.html
Safdari Ranjbar, M., Salami, S. R., Tavakoli, G. R., & Tahmaseby, S. (2015). Scientific and Technological Collaboration between Defense Industries and Universities: Casual Layered Analysis Approach. Journal of Management Improvement, 9(4), 5-30. https://www.behboodmodiriat.ir/article_42886.html
Salimi, H., Vahidi, A., & Samdaliri, K. (2020). Identifying the factors influencing the system of training, education and employing agents of strategic levels of the Islamic Republic of Iran. National Security, 10(36), 183-212. https://ns.sndu.ac.ir/article_1023.html?lang=en
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003). Research methods forbusiness students. Essex: Prentice Hall: Financial Times. https://www.academia.edu/download/43825773/Research_Methods_for_Business_Students__5th_Edition.pdf
Shahsavari, A. (2020). Developing a model for the university missions corresponding to Iran's ecosystem.
Shahsavari, A., Alamolhoda, J., Zakersalehi, Q., Khorasani, A., & Khademi, M. (2020). Analysis of faculty promotion policies in the context of university role in development of innovation. Strategic Studies of public policy, 10(34), 2-34. https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023113993401
Shirazi, H., Assarianneghad, H., & Safari, S. (2016). The mission statement of the educational system updated national security strategy based on needs assessment levels. National Security, 6(21), 9-34. https://ns.sndu.ac.ir/article_628.html?lang=en
Smit, W. (1995). Science, Technology, and the Military Relations in Transition. In Handbook of Science and Technology Studies (pp. 598-626). Sage. https://doi.org/10.4135/9781412990127.n26
Tofighi, A. J., Nourshahi, N., & Farasatkhah, M. (2012). Analyzing the Relationship between Defense System and Higher Education from the Expert's Point of view. Quarterly Defens Strategy, 10(36), 1-26.
University, N. D. (2023). National Defence University. https://english.nudt.edu.cn/
University, S. N. D. (2022). History of SNDU. https://sndu.ac.ir/en/page/1380/history
University, T. T. N. D. (2023). The Turkish National Defence University. https://www.msu.edu.tr/eng/