نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 پسادکتری آموزش کشاورزی و مدرس دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.61838/irphe.29.3.5

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و انتخاب راهبردهای مناسب برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه رازی با استفاده از روش تحقیق آمیخته‌ی متوالی-اکتشافی بود. در بخش کیفی، نمونه‌گیری از موارد ویژه انجام شد که طی آن 32 تن از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه رازی به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. تکنیک مورد استفاده در این بخش، فرایند کدگذاری سه‌سطحی (کدگذاری پایه، محوری و سازمان‌دهنده) و پالایش مصادیق استخراج شده از طریق تعیین «نسبت روایی محتوا» بود. برونداد نهایی این بخش، شناسایی مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی دانشگاه برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار خود بود. در بخش کمّی، «چارچوب جامع تدوین راهبرد» مبنای اجرای گام‌های مختلف قرار گرفت. تعداد 250 تن از کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتساب متناسب (بر اساس رسته‌ی شغلی) به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند (965 =N). ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش، پرسشنامه‌‌ای محقق‌ساخته و مستخرج از بخش کیفی پژوهش بود که روایی و پایایی آن‌ها با استفاده از نسبت روایی محتوا (54/0 CVR ≥) و ضریب آلفای کرونباخ (84/0 α ≥) برای بخش‌های مختلف تأیید شد. با توجه به گام‌های «چارچوب جامع تدوین راهبرد»، پس از تعیین موقعیت راهبردی دانشگاه رازی، در مجموع هشت راهبرد برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه شناسایی شد. سپس از طریق تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، مهم‌ترین راهبردهای دانشگاه در زمینه‌ی اجرای مدیریت سبز با توجه به معیارهای زمان و هزینه، عملیاتی بودن، تلفیق مدیریت سبز در برنامه‌های آموزشی وپژوهشی، و عملیات محیط دانشگاه شناسایی شدند. یافته‌ها نشان داد که به ترتیب راهبرد پیوستن یا عضویت دانشگاه در یکی از نظام‏های ارزیابی دانشگاه سبز در سطح جهانی، تغییر تکنولوژی یا جایگزین کردن منابع انرژی کنونی دانشگاه با تکنولوژی‏های نوین طرفدار محیط زیست، و استفاده از ظرفیت رسانه‏های جمعی برای معرفی توانمندی‏های دانشگاه به جامعه در زمینه‏ی مدیریت سبز دارای بهترین عملکرد در تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه رازی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Selecting Appropriate Strategies for Integrating Green Management into the Structure of Razi University: A Mixed Sequential Exploratory Study

نویسندگان [English]

  • Hadis Esmaeili 1
  • Laleh Salehi 2
  • Feyzallah Monavvarifard 3

1 M.Sc. of Sustainable Agricultural Extension and Education, Agricultural Extension and Education Department, College of Agriculture & Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant professor, Agricultural Extension and Education Department, College of Agriculture & Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Post Doc of Agricultural Education and Lecturer in Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and select appropriate strategies for integrating green management (GM) activities in to the structure of Razi University using a mixed sequential exploratory method. Using critical case sampling method, 32 individuals were selected as statistical sample in qualitative phase of the research. The main technique in this phase was three-level coding process (open, axial, and selective coding) alongside “Content Validity Ratio” for refining identified codes. The final output of this section was to identify the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats ahead of the university to integrate GM in its structure. In the quantitative phase, the comprehensive framework of strategy development was used. A total of 250 staff and faculty members were selected using Cochran's formula and random stratified sampling method as a statistical sample in the quantitative phase (N = 965). The data collection tool was a researcher-made questionnaire (extracted from qualitative phase) which its validity and reliability were confirmed using “Content Validity Ratio” (CVR≥ 0.54) and “Cronbach's alpha coefficient” (α≥ 0.84). According to the steps of the “comprehensive strategy development framework”, after determining the strategic position of Razi University, eight strategies were identified for integrated GM in to the university operations. Hierarchical matrix wased used to idntify the best strategies for integrating GM in to Razi university straucturs according to criterions of time and cost, feasibility, compose operations, and educational and research programs. Findings showed that strategies of joining or membership of the university in one of the global green university evaluation systems and technology change are the most sensitive to GM; And by applying them, more tangible results can be achieved in the field of GM development in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Management
  • Strategy Formulation Framework
  • Hierarchical Analysis
  • Stakeholder Theory
Abedi Ja’fari, H., Taslimi, M. S., Faghihi, A., & Sheikhzade, M. (2011). Thematic analysis and thematic networks: a simple and efficient method for exploring patterns embedded in qualitative data municipalities. Strategic Management Thought, 5(2), 151-198.
Ahamad, N. R., & Ariffin, M. (2018). Assessment of knowledge, attitude and practice towards sustainable consumption among university students in Selangor, Malaysia. Sustainable Production and Consumption, 16, 88-98. https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.06.006
Al-Zawahreh, A., Khasawneh, S., & Al-Jaradat, M. (2019). Green management practices in higher education: The status of sustainable leadership. Tertiary Education and Management, 25(1), 53-63. https://doi.org/10.1007/s11233-018-09014-9
Aleixo, A. M., Azeiteiro, U., & Leal, S. (2018). The implementation of sustainability practices in Portuguese higher education institutions. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2017-0016
Anwar, N., Mahmood, N. H. N., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., Faezah, J. N., & Khalid, W. (2020). Green Human Resource Management for organisational citizenship behaviour towards the environment and environmental performance on a university campus. Journal of Cleaner Production, 256, 120401. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120401
Arroyo, P. (2017). A new taxonomy for examining the multi-role of campus sustainability assessments in organizational change. Journal of Cleaner Production, 140, 1763-1774. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.100
Ávila, L. V., Beuron, T. A., Brandli, L. L., Damke, L. I., Pereira, R. S., & Klein, L. L. (2019). Barriers to innovation and sustainability in universities: an international comparison. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2019-0067
Awad, J., & Jung, C. (2022). Extracting the Planning Elements for Sustainable Urban Regeneration in Dubai with AHP (Analytic Hierarchy Process). Sustainable Cities and Society, 76, 103496. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103496
Barth, M., Adomßent, M., Fischer, D., Richter, S., & Rieckmann, M. (2014). Learning to change universities from within: a service-learning perspective on promoting sustainable consumption in higher education. Journal of Cleaner Production, 62, 72-81. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.04.006
Berke, P. R., & Conroy, M. M. (2000). Are we planning for sustainable development? An evaluation of 30 comprehensive plans. Journal of the American planning association, 66(1), 21-33. https://doi.org/10.1080/01944360008976081
Bien, C., & Sassen, R. (2020). Sensemaking of a sustainability transition by higher education institution leaders. Journal of Cleaner Production, 256, 120299. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120299
Blanco-Portela, N., Benayas, J., Pertierra, L. R., & Lozano, R. (2017). Towards the integration of sustainability in Higher Education Institutions: A review of drivers of and barriers to organisational change and their comparison against those found of companies. Journal of Cleaner Production, 166, 563-578. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.252
Christensen, P., Thrane, M., Jørgensen, T. H., & Lehmann, M. (2009). Sustainable development: Assessing the gap between preaching and practice at Aalborg University. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/14676370910925217
Cotton, D., Miller, W., Winter, J., Bailey, I., & Sterling, S. (2016). Knowledge, agency and collective action as barriers to energy-saving behaviour. Local Environment, 21(7), 883-897. https://doi.org/10.1080/13549839.2015.1038986
Fischer, L. K., Honold, J., Cvejić, R., Delshammar, T., Hilbert, S., Lafortezza, R., Nastran, M., Nielsen, A. B., Pintar, M., & van der Jagt, A. P. (2018). Beyond green: Broad support for biodiversity in multicultural European cities. Global Environmental Change, 49, 35-45. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.02.001
Ghasempour, H., Ghafarnia, R., & Khlili, K. (2019). Strategic planning of tourism development with emphasizing the Kolm Village target tourism in Ilam province. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 14(46), 199-217. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_665131_en.html
Hueske, A.-K., & Guenther, E. (2021). Multilevel barrier and driver analysis to improve sustainability implementation strategies: Towards sustainable operations in institutions of higher education. Journal of Cleaner Production, 291, 125899. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125899
Ji, B. (2022). Towards environment-sustainable wastewater treatment and reclamation by the non-aerated microalgal-bacterial granular sludge process: Recent advances and future directions. Science of The Total Environment, 806, 150707. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150707
Karimi, F., Veisi, H., & Nazari, M. (2021). Assessing effective factors on carbon management at higher education institutions (Case study: Razi University). Environmental Education and Sustainable Development, 9(3), 33-54. https://doi.org/10.30473/ee.2021.51884.2181
Khosravipour, B., Salarvand, Z., & Monavarifard, F. (2017). Identification of the Factors Influencing Awareness of High School Teachers about Environmental Protection. Journal of Environmental Science and Technology, 19(4), 583-591. https://doi.org/10.22034/jest.2017.10759
Kim, D. J., Hebeler, J., Yoon, V., & Davis, F. (2018). Exploring determinants of semantic web technology adoption from IT professionals' perspective: industry competition, organization innovativeness, and data management capability. Computers in Human Behavior, 86, 18-33. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.014
Leal Filho, W., Wu, Y.-C. J., Brandli, L. L., Avila, L. V., Azeiteiro, U. M., Caeiro, S., & Madruga, L. R. d. R. G. (2017). Identifying and overcoming obstacles to the implementation of sustainable development at universities. Journal of Integrative Environmental Sciences, 14(1), 93-108. https://doi.org/10.1080/1943815X.2017.1362007
Loknath, Y., & Azeem, B. A. (2017). Green management–concept and strategies. National Conference on Marketing and Sustainable Development,
Ma, Y., Hou, G., Yin, Q., Xin, B., & Pan, Y. (2018). The sources of green management innovation: does internal efficiency demand pull or external knowledge supply push? Journal of Cleaner Production, 202, 582-590. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.173
Maistry, N., & Annegarn, H. (2016). Using energy profiles to identify university energy reduction opportunities. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2014-0129
Marrone, P., Orsini, F., Asdrubali, F., & Guattari, C. (2018). Environmental performance of universities: Proposal for implementing campus urban morphology as an evaluation parameter in Green Metric. Sustainable Cities and Society, 42, 226-239. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.07.012
Monavvarifard, F., Baradaran, M., & Khosravipour, B. (2019). Increasing the sustainability level in agriculture and Natural Resources Universities of Iran through students’ engagement in the value Co-creation process. Journal of Cleaner Production, 234, 353-365. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.175
Osupile, K., & Makambe, U. (2021). The nexus between organisational culture and knowledge sharing in a government department in Botswana. International Journal of Public Sector Management. https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2020-0149
Pacheco-Blanco, B., & Bastante-Ceca, M. J. (2016). Green public procurement as an initiative for sustainable consumption. An exploratory study of Spanish public universities. Journal of Cleaner Production, 133, 648-656. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.056
Pedersen, K. W., Pharo, E., Peterson, C., & Clark, G. A. (2017). Wheels of change in higher education: a collaborative, multi-stakeholder project as a vehicle for sustainability education. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2015-0172
Rad, S. E., & Jabari, A. (2020). Designing the Model of the Green Campus for Farhangian University of Iran. Environmental Education and Sustainable Development, 8(2), 45-64. https://doi.org/10.30473/ee.2020.6563
Rayner, J., & Morgan, D. (2018). An empirical study of ‘green’workplace behaviours: Ability, motivation and opportunity. Asia Pacific Journal of Human Resources, 56(1), 56-78. https://doi.org/10.1111/1744-7941.12151
Ribeiro, J. M. P., Hoeckesfeld, L., BocaSanta, S. L., Araujo, G. G. M., Jonck, A. V., Berchin, I. I., & Andrade Guerra, J. B. S. O. d. (2019). Students’ Opinion About Green Campus Initiatives: A South American University Case Study. In Sustainability on University Campuses: Learning, Skills Building and Best Practices (pp. 437-452). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15864-4_26
Ribeiro, J. M. P., Hoeckesfeld, L., Dal Magro, C. B., Favretto, J., Barichello, R., Lenzi, F. C., Secchi, L., de Lima, C. R. M., & de Andrade, J. B. S. O. (2021). Green Campus Initiatives as sustainable development dissemination at higher education institutions: Students’ perceptions. Journal of Cleaner Production, 312, 127671. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15864-4_26
Rojas, A., Richer, L., & Wagner, J. (2007). University of British Columbia food system project: Towards sustainable and secure campus food systems. EcoHealth, 4(1), 86-94. https://doi.org/10.1007/s10393-006-0081-1
Roy, M., Sen, P., & Pal, P. (2020). An integrated green management model to improve environmental performance of textile industry towards sustainability. Journal of Cleaner Production, 271, 122656. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122656
S Alavi, S. M., Ghalavandi, H., Abbaspour, M., & Mohamadkhni, K. (2020). A Model for Applying Green Management in State Universities of Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26(3), 77-95. https://journal.irphe.ac.ir/article_703007.html?lang=en
Sereshki, F., & Saffari, A. (2016). Environmental impact assessment and sustainability level determination in cement plants (Case study: Shahrood cement plant). Iranian Journal of Earth Sciences, 8(2), 90-101. https://journals.iau.ir/article_528681_b2b8f2308d58b074eb7d79d10d4e089c.pdf
Shiel, C., & Jones, D. (2016). Sustainability and social justice: Leadership challenges. In Assembling and Governing the Higher Education Institution (pp. 11-34). Springer. https://doi.org/10.1057/978-1-137-52261-0_2
Shutaleva, A., Nikonova, Z., Savchenko, I., & Martyushev, N. (2020). Environmental education for sustainable development in Russia. Sustainability, 12(18), 7742. https://doi.org/10.1080/03098260500030363
Silvestri, A., & Veltri, S. (2020). Exploring the relationships between corporate social responsibility, leadership, and sustainable entrepreneurship theories: A conceptual framework. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 585-594. https://doi.org/10.1002/csr.1822
Sinakou, E., Donche, V., Boeve-de Pauw, J., & Van Petegem, P. (2019). Designing powerful learning environments in education for sustainable development: A conceptual framework. Sustainability, 11(21), 5994. https://doi.org/10.3390/su11215994
Tan, C. L., Yeo, S. F., Goh, Y. N., & Chan, H. S. (2017). An Examination of the Factors Influencing the Green Initiative and Competitiveness of Private Higher Education Institutions in Malaysia. Jurnal Pengurusan(51). https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-51-08
Tangwanichagapong, S., Nitivattananon, V., Mohanty, B., & Visvanathan, C. (2017). Greening of a campus through waste management initiatives: Experience from a higher education institution in Thailand. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2015-0175
Vahidi, H., & Ghavam, A. (2020). Investigating the Challenges and Strategies for the Development of Waste Management in Universities with Green Management Approach. Journal of Environmental Science Studies, 5(2), 2437-2447. https://www.jess.ir/article_105970_cac4414f0593bf048451c93cb859f5a2.pdf?lang=en
Zen, I. S., Subramaniam, D., Sulaiman, H., Omar, W., & Salim, M. R. (2016). Institutionalize waste minimization governance towards campus sustainability: A case study of Green Office initiatives in Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Cleaner Production, 135, 1407-1422. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.053