تأثیر دانشگاه سبز بر سبک زندگی پایدار دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران.

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران

10.52547/irphe.1401.1.159

چکیده

جهت­ گیری پایداری در دانشگاه ­ها بر دانشجویان به ­عنوان رهبران ِآینده مدیریت سبز در انتخاب سبک زندگی پایدار نقش ­آفرین است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دانشگاه سبز بر سبک زندگی پایدار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 332 نفری بر اساس تصادفی طبقه ­ای اجرا شد.  نتایج نشان داد که نقش دانشگاه در توسعه پایدار بر سبک زندگی پایدار دانشجویان مؤثر است. همچنین متغیرهای پایداری پردیس، اطلاعات محیطی، مشارکت دانشجویان و خودنمایندگی دانشگاه در سبز بودن به­ صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش دانشگاه در توسعه پایدار بر سبک زندگی پایدار دانشجویان اثرگذار است. می­ توان گفت که ادراک دانشجویان از دانشگاه سبز محرک مؤثری بر سبک زندگی پایدار دانشجویان است. از سوی دیگر، عوامل تغییر در مصرف، بازیافت، حمل و نقل، آموزش، استفاده از انرژی جایگزین، فعالیت ­های سیاسی، حفاظت از طبیعت و صرفه­ جویی در انرژی و آب از سبک زندگی پایدار، تحت تأثیر عوامل دانشگاه سبز هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of green university on students sustainable lifestyles

نویسنده [English]

 • Rouhollah Bagheri Majd 2

1 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Sustainability orientation at universities impacts on students in choosing sustainable lifestyles as future leaders of green management. The present research aimed to investigate the effect of the green university on the sustainable lifestyle of postgraduate students of Sistan and Baluchestan University in Iran. The research method was correlational which was performed on a sample of 332 postgraduate students in Sistan and Baluchestan University by stratified random sampling. The results showed that the role of university in sustainable development is effective on students' sustainable lifestyles. Furthermore, Campus sustainability, environmental information, student’s participation, university self-representation variables were also, directly and indirectly, effective on the students' sustainable lifestyles through the role of the university in sustainable development. It can be said that students' perception of green university is an effective stimulus of students' sustainable lifestyle. In turn, factors such as changing consumption, recycling, changing transportation, education, using alternative energy, political activities, nature conservation and saving water and energy from sustainable lifestyles are influenced by Green University factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green university
 • Students perception
 • Sustainable lifestyle
 • Postgraduate Students
 1. Abd-Razak, M.Z., Mustafa, N.K.F., Che-Ani, A.I., Abdullah, N.A.G., & Mohd-Nor, M.F.I. (2011). Campus sustainability: Student's perception on campus physical development planning in Malaysia. Procedia Engineering, 20, 230-237. [DOI:10.1016/j.proeng.2011.11.160]
 2. Abd-Razak, M.Z., Mustafa, N.K.F., Che-Ani, A.I., Abdullah, N.A.G., & Mohd-Nor, M.F.I. (2011). Campus sustainability: Student's perception on campus physical development planning in Malaysia. Procedia Engineering, 20, 230-237. [DOI:10.1016/j.proeng.2011.11.160]
 3. Adams, R., Martin, S., & Boom, K. (2018). University culture and sustainability: Designing and implementing an enabling framework. Journal of Cleaner Production, 171, 434-445. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.10.032]
 4. Adams, R., Martin, S., & Boom, K. (2018). University culture and sustainability: Designing and implementing an enabling framework. Journal of Cleaner Production, 171, 434-445. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.10.032]
 5. Adomßent, M., Fischer, D., Godemann, J., Herzig, C., Otte, I., Rieckmann, M., & Timm, J. (2014). Emerging areas in research on higher education for sustainable development-management education, sustainable consumption and perspectives from Central and Eastern Europe. Journal of Cleaner Production, 62, 1-7. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.045]
 6. Adomßent, M., Fischer, D., Godemann, J., Herzig, C., Otte, I., Rieckmann, M., & Timm, J. (2014). Emerging areas in research on higher education for sustainable development-management education, sustainable consumption and perspectives from Central and Eastern Europe. Journal of Cleaner Production, 62, 1-7. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.045]
 7. Akpinar, A. (2016). How is high school greenness related to students' restoration and health?. Urban Forestry & Urban Greening, 16, 1-8. [DOI:10.1016/j.ufug.2016.01.007]
 8. Akpinar, A. (2016). How is high school greenness related to students' restoration and health?. Urban Forestry & Urban Greening, 16, 1-8. [DOI:10.1016/j.ufug.2016.01.007]
 9. Amaral, L.P., Martins, N., & Gouveia, J.B. (2015). Quest for a sustainable university: A review. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(2), 155-172. [DOI:10.1108/IJSHE-02-2013-0017]
 10. Amaral, L.P., Martins, N., & Gouveia, J.B. (2015). Quest for a sustainable university: A review. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(2), 155-172. [DOI:10.1108/IJSHE-02-2013-0017]
 11. Avelar, A.B.A., da Silva-Oliveira, K.D., & da Silva Pereira, R. (2019). Education for advancing the implementation of the Sustainable Development Goals: A systematic approach. The International Journal of Management Education, 17(3), 100322. [DOI:10.1016/j.ijme.2019.100322]
 12. Avelar, A.B.A., da Silva-Oliveira, K.D., & da Silva Pereira, R. (2019). Education for advancing the implementation of the Sustainable Development Goals: A systematic approach. The International Journal of Management Education, 17(3), 100322. [DOI:10.1016/j.ijme.2019.100322]
 13. Ávila, L.V., Leal Filho, W., Brandli, L., Macgregor, C.J., Molthan-Hill, P., Özuyar, P.G., & Moreira, R.M. (2017). Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. Journal of cleaner production, 164, 1268-1278. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.07.025]
 14. Ávila, L.V., Leal Filho, W., Brandli, L., Macgregor, C.J., Molthan-Hill, P., Özuyar, P.G., & Moreira, R.M. (2017). Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. Journal of cleaner production, 164, 1268-1278. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.07.025]
 15. Axon, S. (2017). Keeping the ball rolling: Addressing the enablers of, and barriers to, sustainable lifestyles. Journal of Environmental Psychology, 52, 11-25. [DOI:10.1016/j.jenvp.2017.05.002]
 16. Axon, S. (2017). Keeping the ball rolling: Addressing the enablers of, and barriers to, sustainable lifestyles. Journal of Environmental Psychology, 52, 11-25. [DOI:10.1016/j.jenvp.2017.05.002]
 17. Bailey, A.A., Mishra, A., & Tiamiyu, M.F. (2016). Green advertising receptivity: An initial scale development process. Journal of Marketing Communications, 22(3), 327-345. [DOI:10.1080/13527266.2014.904812]
 18. Bailey, A.A., Mishra, A., & Tiamiyu, M.F. (2016). Green advertising receptivity: An initial scale development process. Journal of Marketing Communications, 22(3), 327-345. [DOI:10.1080/13527266.2014.904812]
 19. Barr, S., Shaw, G., & Gilg, A.W. (2011). The policy and practice of 'sustainable lifestyles'. Journal of Environmental Planning and Management, 54(10), 1331-1350. [DOI:10.1080/09640568.2011.574996]
 20. Barr, S., Shaw, G., & Gilg, A.W. (2011). The policy and practice of 'sustainable lifestyles'. Journal of Environmental Planning and Management, 54(10), 1331-1350. [DOI:10.1080/09640568.2011.574996]
 21. Beringer, A. (2006). Campus sustainability audit research in Atlantic Canada: Pioneering the campus sustainability assessment framework. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(4), 437-455. [DOI:10.1108/14676370610702235]
 22. Beringer, A. (2006). Campus sustainability audit research in Atlantic Canada: Pioneering the campus sustainability assessment framework. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(4), 437-455. [DOI:10.1108/14676370610702235]
 23. Beynaghi, A., Trencher, G., Moztarzadeh, F., Mozafari, M., Maknoon, R., & Leal Filho, W. (2016). Future sustainability scenarios for universities: Moving beyond the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 112, 3464-3478. [DOI:10.1016/j.jclepro.2015.10.117]
 24. Beynaghi, A., Trencher, G., Moztarzadeh, F., Mozafari, M., Maknoon, R., & Leal Filho, W. (2016). Future sustainability scenarios for universities: Moving beyond the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 112, 3464-3478. [DOI:10.1016/j.jclepro.2015.10.117]
 25. Binder, M., & Blankenberg, A.K. (2017). Green lifestyles and subjective well-being: More about self-image than actual behavior?. Journal of Economic Behavior & Organization, 137, 304-323. [DOI:10.1016/j.jebo.2017.03.009]
 26. Binder, M., & Blankenberg, A.K. (2017). Green lifestyles and subjective well-being: More about self-image than actual behavior?. Journal of Economic Behavior & Organization, 137, 304-323. [DOI:10.1016/j.jebo.2017.03.009]
 27. Borges, J.C., Ferreira, T.C., de Oliveira, M.S.B., Macini, N., & Caldana, A.C.F. (2017). Hidden curriculum in student organizations: Learning, practice, socialization and responsible management in a business school. The International Journal of Management Education, 15(2), 153-161. [DOI:10.1016/j.ijme.2017.03.003]
 28. Borges, J.C., Ferreira, T.C., de Oliveira, M.S.B., Macini, N., & Caldana, A.C.F. (2017). Hidden curriculum in student organizations: Learning, practice, socialization and responsible management in a business school. The International Journal of Management Education, 15(2), 153-161. [DOI:10.1016/j.ijme.2017.03.003]
 29. Bouman, T., Verschoor, M., Albers, C.J., Böhm, G., Fisher, S.D., Poortinga, W., ... & Steg, L. (2020). When worry about climate change leads to climate action: How values, worry and personal responsibility relate to various climate actions. Global Environmental Change, 62, 102061. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2020.102061]
 30. Bouman, T., Verschoor, M., Albers, C.J., Böhm, G., Fisher, S.D., Poortinga, W., ... & Steg, L. (2020). When worry about climate change leads to climate action: How values, worry and personal responsibility relate to various climate actions. Global Environmental Change, 62, 102061. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2020.102061]
 31. Branje, M. (2013). The Sustainable University Campus. An analysis of the transition process of universities in their endeavor to become more sustainable. Master of Science in Innovation Sciences. Eindhoven University of Technology. Retrived from https://pure.tue.nl/ws/files/46930791/756766-1.pdf.
 32. Branje, M. (2013). The Sustainable University Campus. An analysis of the transition process of universities in their endeavor to become more sustainable. Master of Science in Innovation Sciences. Eindhoven University of Technology. Retrived from https://pure.tue.nl/ws/files/46930791/756766-1.pdf.
 33. Chapman, A.J., McLellan, B.C., & Tezuka, T. (2018). Prioritizing mitigation efforts considering co-benefits, equity and energy justice: Fossil fuel to renewable energy transition pathways. Applied energy, 219, 187-198. [DOI:10.1016/j.apenergy.2018.03.054]
 34. Chapman, A.J., McLellan, B.C., & Tezuka, T. (2018). Prioritizing mitigation efforts considering co-benefits, equity and energy justice: Fossil fuel to renewable energy transition pathways. Applied energy, 219, 187-198. [DOI:10.1016/j.apenergy.2018.03.054]
 35. Chekima, B., Chekima, S., Syed Khalid Wafa, S.A.W., Igau, O.A., & Sondoh Jr, S.L. (2016). Sustainable consumption: The effects of knowledge, cultural values, environmental advertising, and demographics. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23(2), 210-220. [DOI:10.1080/13504509.2015.1114043]
 36. Chekima, B., Chekima, S., Syed Khalid Wafa, S.A.W., Igau, O.A., & Sondoh Jr, S.L. (2016). Sustainable consumption: The effects of knowledge, cultural values, environmental advertising, and demographics. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23(2), 210-220. [DOI:10.1080/13504509.2015.1114043]
 37. Cheng, V.M. (2019). Developing individual creativity for environmental sustainability: Using an everyday theme in higher education. Thinking Skills and Creativity, 33, 100567. [DOI:10.1016/j.tsc.2019.05.001]
 38. Cheng, V.M. (2019). Developing individual creativity for environmental sustainability: Using an everyday theme in higher education. Thinking Skills and Creativity, 33, 100567. [DOI:10.1016/j.tsc.2019.05.001]
 39. Creighton, S. (1998). Greening the ivory tower: Improving the environmental track record of universities, colleges, and other institutions. MIT Press. [DOI:10.7551/mitpress/3367.001.0001]
 40. Creighton, S. (1998). Greening the ivory tower: Improving the environmental track record of universities, colleges, and other institutions. MIT Press. [DOI:10.7551/mitpress/3367.001.0001]
 41. Dagiliūtė, R., Liobikienė, G., & Minelgaitė, A. (2018). Sustainability at universities: Students' perceptions from Green and Non-Green universities. Journal of Cleaner Production, 181, 473-482. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.01.213]
 42. Dagiliūtė, R., Liobikienė, G., & Minelgaitė, A. (2018). Sustainability at universities: Students' perceptions from Green and Non-Green universities. Journal of Cleaner Production, 181, 473-482. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.01.213]
 43. de Oliveira, C.P., & Sousa, B.M. (2020). Green consumer behavior and its implications on brand marketing strategy. In Green marketing as a positive driver toward business sustainability (pp. 69-95). IGI Global. [DOI:10.4018/978-1-5225-9558-8.ch004]
 44. de Oliveira, C.P., & Sousa, B.M. (2020). Green consumer behavior and its implications on brand marketing strategy. In Green marketing as a positive driver toward business sustainability (pp. 69-95). IGI Global. [DOI:10.4018/978-1-5225-9558-8.ch004]
 45. Emanuel, R., & Adams, J.N. (2011). College students' perceptions of campus sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 12(1), 79-92. [DOI:10.1108/14676371111098320]
 46. Emanuel, R., & Adams, J.N. (2011). College students' perceptions of campus sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 12(1), 79-92. [DOI:10.1108/14676371111098320]
 47. Evans, D., & Abrahamse, W. (2009). Beyond rhetoric: The possibilities of and for 'sustainable lifestyles'. Environmental Politics, 18(4), 486-502. [DOI:10.1080/09644010903007369]
 48. Evans, D., & Abrahamse, W. (2009). Beyond rhetoric: The possibilities of and for 'sustainable lifestyles'. Environmental Politics, 18(4), 486-502. [DOI:10.1080/09644010903007369]
 49. Fissi, S., Romolini, A., Gori, E., & Contri, M. (2021). The path toward a sustainable green university: The case of the University of Florence. Journal of Cleaner Production, 279, 123655. [DOI:10.1016/j.jclepro.2020.123655]
 50. Fissi, S., Romolini, A., Gori, E., & Contri, M. (2021). The path toward a sustainable green university: The case of the University of Florence. Journal of Cleaner Production, 279, 123655. [DOI:10.1016/j.jclepro.2020.123655]
 51. Furman, A., Maison, D., & Sekścińska, K. (2020). Segmentation based on attitudes toward corporate social responsibility in relation to demographical variables and personal values-quantitative and qualitative study of polish consumers. Frontiers in Psychology, 11, 450. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.00450]
 52. Furman, A., Maison, D., & Sekścińska, K. (2020). Segmentation based on attitudes toward corporate social responsibility in relation to demographical variables and personal values-quantitative and qualitative study of polish consumers. Frontiers in Psychology, 11, 450. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.00450]
 53. Galvão, A., Mendes, L., Marques, C., & Mascarenhas, C. (2019). Factors influencing students' corporate social responsibility orientation in higher education. Journal of Cleaner Production, 215, 290-304. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.01.059]
 54. Galvão, A., Mendes, L., Marques, C., & Mascarenhas, C. (2019). Factors influencing students' corporate social responsibility orientation in higher education. Journal of Cleaner Production, 215, 290-304. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.01.059]
 55. Geng, Y., Liu, K., Xue, B., & Fujita, T. (2013). Creating a "green university" in China: A case of Shenyang University. Journal of Cleaner Production, 61, 13-19. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.07.013]
 56. Geng, Y., Liu, K., Xue, B., & Fujita, T. (2013). Creating a "green university" in China: A case of Shenyang University. Journal of Cleaner Production, 61, 13-19. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.07.013]
 57. Gierszewska, G., & Seretny, M. (2019). Sustainable behavior-the need of change in consumer and business attitudes and behavior. Foundations of Management, 11(1), 197-208. [DOI:10.2478/fman-2019-0017]
 58. Gierszewska, G., & Seretny, M. (2019). Sustainable behavior-the need of change in consumer and business attitudes and behavior. Foundations of Management, 11(1), 197-208. [DOI:10.2478/fman-2019-0017]
 59. Gill, B., & Moeller, S. (2018). GHG emissions and the rural-urban divide. A carbon footprint analysis based on the German official income and expenditure survey. Ecological Economics, 145, 160-169. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2017.09.004]
 60. Gill, B., & Moeller, S. (2018). GHG emissions and the rural-urban divide. A carbon footprint analysis based on the German official income and expenditure survey. Ecological Economics, 145, 160-169. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2017.09.004]
 61. Hipp, J.A., Gulwadi, G.B., Alves, S., & Sequeira, S. (2016). The relationship between perceived greenness and perceived restorativeness of university campuses and student-reported quality of life. Environment and Behavior, 48(10), 1292-1308. [DOI:10.1177/0013916515598200]
 62. Hipp, J.A., Gulwadi, G.B., Alves, S., & Sequeira, S. (2016). The relationship between perceived greenness and perceived restorativeness of university campuses and student-reported quality of life. Environment and Behavior, 48(10), 1292-1308. [DOI:10.1177/0013916515598200]
 63. Jansson, J. (2011). Consumer eco‐innovation adoption: Assessing attitudinal factors and perceived product characteristics. Business Strategy and the Environment, 20(3), 192-210. [DOI:10.1002/bse.690]
 64. Jansson, J. (2011). Consumer eco‐innovation adoption: Assessing attitudinal factors and perceived product characteristics. Business Strategy and the Environment, 20(3), 192-210. [DOI:10.1002/bse.690]
 65. Javdani. H., & Hamzerobati, M. (209). Sustainable university, an endeavor for survival and sustainability. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(2), 63-86 [in Persian].
 66. Javdani. H., & Hamzerobati, M. (209). Sustainable university, an endeavor for survival and sustainability. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(2), 63-86 [in Persian].
 67. Javdani, H. (2019). Study the most effective higher education evolution and future scenarios. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education [in Persian].
 68. Javdani, H. (2019). Study the most effective higher education evolution and future scenarios. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education [in Persian].
 69. Jensen, M. (2007). Defining lifestyle. Environmental sciences, 4(2), 63-73. [DOI:10.1080/15693430701472747]
 70. Jensen, M. (2007). Defining lifestyle. Environmental sciences, 4(2), 63-73. [DOI:10.1080/15693430701472747]
 71. Johnston, P., Everard, M., Santillo, D., & Robèrt, K.H. (2007). Reclaiming the definition of sustainability. Environmental Science and Pollution Research International, 14(1), 60-66. [DOI:10.1065/espr2007.01.375]
 72. Johnston, P., Everard, M., Santillo, D., & Robèrt, K.H. (2007). Reclaiming the definition of sustainability. Environmental Science and Pollution Research International, 14(1), 60-66. [DOI:10.1065/espr2007.01.375]
 73. Junior, F.H., & Caldana, A.C.F. (2017). Gestão responsável: Responsabilidade, ética e sustentabilidade a partir do Principles for Responsible Management Education (PRME). Organicom, 14(27), 166-180. [DOI:10.11606/issn.2238-2593.organicom.2017.144120]
 74. Junior, F.H., & Caldana, A.C.F. (2017). Gestão responsável: Responsabilidade, ética e sustentabilidade a partir do Principles for Responsible Management Education (PRME). Organicom, 14(27), 166-180. [DOI:10.11606/issn.2238-2593.organicom.2017.144120]
 75. Kagawa, F. (2007). Dissonance in students' perceptions of sustainable development and sustainability: Implications for curriculum change. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(3), 317-338. [DOI:10.1108/14676370710817174]
 76. Kagawa, F. (2007). Dissonance in students' perceptions of sustainable development and sustainability: Implications for curriculum change. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(3), 317-338. [DOI:10.1108/14676370710817174]
 77. Katiliute, E., & Daunoriene, A. (2015). Dissemination of sustainable development on universities websites. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 865-871. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.337]
 78. Katiliute, E., & Daunoriene, A. (2015). Dissemination of sustainable development on universities websites. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 865-871. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.337]
 79. Khalafalla, F.G., Covarrubias, K., Fesperman, M., Eichmann, K., VanGarsse, A., & Ofstad, W. (2020). Enhancing nutrition and lifestyle education for healthcare professional students through an inter professional, team-based training program. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. [DOI:10.1016/j.cptl.2020.07.017]
 80. Khalafalla, F.G., Covarrubias, K., Fesperman, M., Eichmann, K., VanGarsse, A., & Ofstad, W. (2020). Enhancing nutrition and lifestyle education for healthcare professional students through an inter professional, team-based training program. Currents in Pharmacy Teaching and Learning. [DOI:10.1016/j.cptl.2020.07.017]
 81. Koester, R.J., Eflin, J., & Vann, J. (2006). Greening of the campus: A whole-systems approach. Journal of Cleaner Production, 14(9-11), 769-779. [DOI:10.1016/j.jclepro.2005.11.055]
 82. Koester, R.J., Eflin, J., & Vann, J. (2006). Greening of the campus: A whole-systems approach. Journal of Cleaner Production, 14(9-11), 769-779. [DOI:10.1016/j.jclepro.2005.11.055]
 83. Leal Filho, W., Shiel, C., Paço, A., Mifsud, M., Ávila, L.V., Brandli, L.L., ... & Caeiro, S. (2019). Sustainable development goals and sustainability teaching at universities: Falling behind or getting ahead of the pack?. Journal of Cleaner Production, 232, 285-294. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.05.309]
 84. Leal Filho, W., Shiel, C., Paço, A., Mifsud, M., Ávila, L.V., Brandli, L.L., ... & Caeiro, S. (2019). Sustainable development goals and sustainability teaching at universities: Falling behind or getting ahead of the pack?. Journal of Cleaner Production, 232, 285-294. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.05.309]
 85. Lee, K.H., Barker, M., & Mouasher, A. (2013). Is it even espoused? An exploratory study of commitment to sustainability as evidenced in vision, mission, and graduate attribute statements in Australian universities. Journal of Cleaner Production, 48, 20-28. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.01.007]
 86. Lee, K.H., Barker, M., & Mouasher, A. (2013). Is it even espoused? An exploratory study of commitment to sustainability as evidenced in vision, mission, and graduate attribute statements in Australian universities. Journal of Cleaner Production, 48, 20-28. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.01.007]
 87. Liobikienė, G., & Bernatonienė, J. (2017). Why determinants of green purchase cannot be treated equally? The case of green cosmetics: Literature review. Journal of Cleaner Production, 162, 109-120. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.204]
 88. Liobikienė, G., & Bernatonienė, J. (2017). Why determinants of green purchase cannot be treated equally? The case of green cosmetics: Literature review. Journal of Cleaner Production, 162, 109-120. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.204]
 89. Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., ... & Hugé, J. (2015). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: Results from a worldwide survey. Journal of Cleaner Production, 108, 1-18. [DOI:10.1016/j.jclepro.2014.09.048]
 90. Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., ... & Hugé, J. (2015). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: Results from a worldwide survey. Journal of Cleaner Production, 108, 1-18. [DOI:10.1016/j.jclepro.2014.09.048]
 91. Lubowiecki-Vikuk, A., Dąbrowska, A., & Machnik, A. (2020). Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights. Sustainable Production and Consumption. [DOI:10.1016/j.spc.2020.08.007]
 92. Lubowiecki-Vikuk, A., Dąbrowska, A., & Machnik, A. (2020). Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights. Sustainable Production and Consumption. [DOI:10.1016/j.spc.2020.08.007]
 93. Machnik, A., & Lubowiecki-Vikuk, A. (2019). Innovations in medical tourism against the paradigm of sustainable development background. In Entrepreneurship, Innovation and Inequality (pp. 132-160). Routledge. [DOI:10.4324/9780429292583-9]
 94. Machnik, A., & Lubowiecki-Vikuk, A. (2019). Innovations in medical tourism against the paradigm of sustainable development background. In Entrepreneurship, Innovation and Inequality (pp. 132-160). Routledge. [DOI:10.4324/9780429292583-9]
 95. Malekinia, E., Bazargan, A., & Feizi, S. (2017). Presenting an operational model for sustainability evaluation of higher education institutions: University of Tehran as a case of study. Quarterly Research on Eduvational Ledership & Manangement, 3(10), 53-85 [in Persian].
 96. Malekinia, E., Bazargan, A., & Feizi, S. (2017). Presenting an operational model for sustainability evaluation of higher education institutions: University of Tehran as a case of study. Quarterly Research on Eduvational Ledership & Manangement, 3(10), 53-85 [in Persian].
 97. Marrone, P., Orsini, F., Asdrubali, F., & Guattari, C. (2018). Environmental performance of universities: Proposal for implementing campus urban morphology as an evaluation parameter in Green Metric. Sustainable Cities and Society, 42, 226-239. [DOI:10.1016/j.scs.2018.07.012]
 98. Marrone, P., Orsini, F., Asdrubali, F., & Guattari, C. (2018). Environmental performance of universities: Proposal for implementing campus urban morphology as an evaluation parameter in Green Metric. Sustainable Cities and Society, 42, 226-239. [DOI:10.1016/j.scs.2018.07.012]
 99. Massimo, D.E., Fragomeni, C., Malerba, A., & Musolino, M. (2016). Valuation supports green university: Case action at Mediterranea campus in Reggio Calabria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 223, 17-24. [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.05.278]
 100. Massimo, D.E., Fragomeni, C., Malerba, A., & Musolino, M. (2016). Valuation supports green university: Case action at Mediterranea campus in Reggio Calabria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 223, 17-24. [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.05.278]
 101. Middlemiss, L. (2011). The effects of community-based action for sustainability on participants' lifestyles. Local Environment, 16(3), 265-280. [DOI:10.1080/13549839.2011.566850]
 102. Middlemiss, L. (2011). The effects of community-based action for sustainability on participants' lifestyles. Local Environment, 16(3), 265-280. [DOI:10.1080/13549839.2011.566850]
 103. Mio, C.h. (2013). Towards a sustainable university: The Ca' Foscari experience. Basingstoke, Palgrave Macmillan UK.
 104. Mio, C.h. (2013). Towards a sustainable university: The Ca' Foscari experience. Basingstoke, Palgrave Macmillan UK.
 105. Mont, O., Neuvonen, A., & Lähteenoja, S. (2014). Sustainable lifestyles 2050: Stakeholder visions, emerging practices and future research. Journal of Cleaner Production, 63, 24-32. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.007]
 106. Mont, O., Neuvonen, A., & Lähteenoja, S. (2014). Sustainable lifestyles 2050: Stakeholder visions, emerging practices and future research. Journal of Cleaner Production, 63, 24-32. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.007]
 107. Nejati, M., & Nejati, M. (2013). Assessment of sustainable university factors from the perspective of university students. Journal of Cleaner Production, 48, 101-107. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.09.006]
 108. Nejati, M., & Nejati, M. (2013). Assessment of sustainable university factors from the perspective of university students. Journal of Cleaner Production, 48, 101-107. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.09.006]
 109. Osoian, C., & Zaharie, M. (2012). Measuring study programs quality: graduates' opinion. Business Excellence Challenges During the Economic Crisis, 2, 67-70.
 110. Osoian, C., & Zaharie, M. (2012). Measuring study programs quality: graduates' opinion. Business Excellence Challenges During the Economic Crisis, 2, 67-70.
 111. Pacheco-Blanco, B., & Bastante-Ceca, M.J. (2016). Green public procurement as an initiative for sustainable consumption. An exploratory study of Spanish public universities. Journal of Cleaner Production, 133, 648-656. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.05.056]
 112. Pacheco-Blanco, B., & Bastante-Ceca, M.J. (2016). Green public procurement as an initiative for sustainable consumption. An exploratory study of Spanish public universities. Journal of Cleaner Production, 133, 648-656. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.05.056]
 113. Rad, E., Faghihi, A., Nateghi, F., & Moeini Kia, M. (2018). Planning a sustainable university model based on the researches in Iran. Management in the Islamic University, 14(6), 193-216 [in Persian].
 114. Rad, E., Faghihi, A., Nateghi, F., & Moeini Kia, M. (2018). Planning a sustainable university model based on the researches in Iran. Management in the Islamic University, 14(6), 193-216 [in Persian].
 115. Sahakian, M., & Seyfang, G. (2018). A sustainable consumption teaching review: From building competencies to transformative learning. Journal of Cleaner Production, 198, 231-241. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.06.238]
 116. Sahakian, M., & Seyfang, G. (2018). A sustainable consumption teaching review: From building competencies to transformative learning. Journal of Cleaner Production, 198, 231-241. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.06.238]
 117. Sammalisto, K., & Brorson, T. (2008). Training and communication in the implementation of environmental management systems (ISO 14001): A case study at the University of Gävle, Sweden. Journal of Cleaner Production, 16(3), 299-309. [DOI:10.1016/j.jclepro.2006.07.029]
 118. Sammalisto, K., & Brorson, T. (2008). Training and communication in the implementation of environmental management systems (ISO 14001): A case study at the University of Gävle, Sweden. Journal of Cleaner Production, 16(3), 299-309. [DOI:10.1016/j.jclepro.2006.07.029]
 119. Schanes, K., Giljum, S., & Hertwich, E. (2016). Low carbon lifestyles: A framework to structure consumption strategies and options to reduce carbon footprints. Journal of Cleaner Production, 139, 1033-1043. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.08.154]
 120. Schanes, K., Giljum, S., & Hertwich, E. (2016). Low carbon lifestyles: A framework to structure consumption strategies and options to reduce carbon footprints. Journal of Cleaner Production, 139, 1033-1043. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.08.154]
 121. Shiel, C., Leal Filho, W., do Paço, A., & Brandli, L. (2016). Evaluating the engagement of universities in capacity building for sustainable development in local communities. Evaluation and Program Planning, 54, 123-134. [DOI:10.1016/j.evalprogplan.2015.07.006]
 122. Shiel, C., Leal Filho, W., do Paço, A., & Brandli, L. (2016). Evaluating the engagement of universities in capacity building for sustainable development in local communities. Evaluation and Program Planning, 54, 123-134. [DOI:10.1016/j.evalprogplan.2015.07.006]
 123. Stark, J., & Park, J.G.P. (2016). Interior design students perceptions of sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(3), 361-377. [DOI:10.1108/IJSHE-03-2014-0042]
 124. Stark, J., & Park, J.G.P. (2016). Interior design students perceptions of sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(3), 361-377. [DOI:10.1108/IJSHE-03-2014-0042]
 125. Sustainable Lifestyles (2010). Sustainable Lifestyles Innovations Brief, [http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/downloads/home/english/SLT%20Innovations%20Brief.pdf], accessed 20 Februray 2019.
 126. Sustainable Lifestyles (2010). Sustainable Lifestyles Innovations Brief, [http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/downloads/home/english/SLT%20Innovations%20Brief.pdf], accessed 20 Februray 2019.
 127. Tan, H., Chen, S., Shi, Q., & Wang, L. (2014). Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.10.019]
 128. Tan, H., Chen, S., Shi, Q., & Wang, L. (2014). Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.10.019]
 129. Thomashow, M. (2014). The nine elements of a sustainable campus. Sustainability: The Journal of Record, 7(3), 174-175. [DOI:10.1089/SUS.2014.9788]
 130. Thomashow, M. (2014). The nine elements of a sustainable campus. Sustainability: The Journal of Record, 7(3), 174-175. [DOI:10.1089/SUS.2014.9788]
 131. Thongplew, N., & Kotlakome, R. (2019). Getting a drink: An experiment for enabling a sustainable practice in Thai university settings. Journal of Cleaner Production. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.02.006]
 132. Thongplew, N., & Kotlakome, R. (2019). Getting a drink: An experiment for enabling a sustainable practice in Thai university settings. Journal of Cleaner Production. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.02.006]
 133. Uemura, K., Kamitani, T., Yamada, M., & Okamoto, H. (2020). Longitudinal effects of active learning education on lifestyle behavior and physical function in older adults. Journal of the American Medical Directors Association. [DOI:10.1016/j.jamda.2020.05.014]
 134. Uemura, K., Kamitani, T., Yamada, M., & Okamoto, H. (2020). Longitudinal effects of active learning education on lifestyle behavior and physical function in older adults. Journal of the American Medical Directors Association. [DOI:10.1016/j.jamda.2020.05.014]
 135. Unesco (2015). Rethinking education towards a global common good?. UNESCO Publishing. Retrieved from https://unevoc.unesco.org/e-forum/RethinkingEducation.pdf
 136. Unesco (2015). Rethinking education towards a global common good?. UNESCO Publishing. Retrieved from https://unevoc.unesco.org/e-forum/RethinkingEducation.pdf
 137. United Nations (2019). Sustainable development goals. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. accessed 25 Februray 2019.
 138. United Nations (2019). Sustainable development goals. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. accessed 25 Februray 2019.
 139. Verplanken, B., & Roy, D. (2016). Empowering interventions to promote sustainable lifestyles: Testing the habit discontinuity hypothesis in a field experiment. Journal of Environmental Psychology, 45, 127-13 [DOI:10.1016/j.jenvp.2015.11.008]
 140. Verplanken, B., & Roy, D. (2016). Empowering interventions to promote sustainable lifestyles: Testing the habit discontinuity hypothesis in a field experiment. Journal of Environmental Psychology, 45, 127-13 [DOI:10.1016/j.jenvp.2015.11.008]
 141. Wade, R., & Parker, J. (2008). EFA-ESD Dialogue: Educating for a sustainable world. UNESCO.
 142. Wade, R., & Parker, J. (2008). EFA-ESD Dialogue: Educating for a sustainable world. UNESCO.
 143. Waltner, E.M., Rieb, W., & Brock, A. (2018). Development of an ESD indicator for teacher training and the national monitoring for ESD implementation in Germany. Sustainability, 10(7), 2508. [DOI:10.3390/su10072508]
 144. Waltner, E.M., Rieb, W., & Brock, A. (2018). Development of an ESD indicator for teacher training and the national monitoring for ESD implementation in Germany. Sustainability, 10(7), 2508. [DOI:10.3390/su10072508]
 145. Wang, Y., Shi, H., Sun, M., Huisingh, D., Hansson, L., & Wang, R. (2013). Moving towards an ecologically sound society? Starting from green universities and environmental higher education. Journal of Cleaner Production, 61, 1-5. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.038]
 146. Wang, Y., Shi, H., Sun, M., Huisingh, D., Hansson, L., & Wang, R. (2013). Moving towards an ecologically sound society? Starting from green universities and environmental higher education. Journal of Cleaner Production, 61, 1-5. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.038]
 147. Weybrecht, G. (2017). From challenge to opportunity-Management education's crucial role in sustainability and the Sustainable Development Goals-an overview and framework. The International Journal of Management Education, 15(2), 84-92. [DOI:10.1016/j.ijme.2017.02.008]
 148. Weybrecht, G. (2017). From challenge to opportunity-Management education's crucial role in sustainability and the Sustainable Development Goals-an overview and framework. The International Journal of Management Education, 15(2), 84-92. [DOI:10.1016/j.ijme.2017.02.008]
 149. White, M.A., Slemp, G.R., & Murray, A.S. (Eds.). (2017). Future directions in well-being: Education, organizations and policy. Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-56889-8]
 150. White, M.A., Slemp, G.R., & Murray, A.S. (Eds.). (2017). Future directions in well-being: Education, organizations and policy. Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-56889-8]
 151. Wiedenhofer, D., Guan, D., Liu, Z., Meng, J., Zhang, N., & Wei, Y.M. (2017). Unequal household carbon footprints in China. Nature Climate Change, 7(1), 75. [DOI:10.1038/nclimate3165]
 152. Wiedenhofer, D., Guan, D., Liu, Z., Meng, J., Zhang, N., & Wei, Y.M. (2017). Unequal household carbon footprints in China. Nature Climate Change, 7(1), 75. [DOI:10.1038/nclimate3165]
 153. Xiao, Y., Norris, C.B., Lenzen, M., Norris, G., & Murray, J. (2017). How social footprints of nations can assist in achieving the sustainable development goals. Ecological economics, 135, 55-65. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2016.12.003]
 154. Xiao, Y., Norris, C.B., Lenzen, M., Norris, G., & Murray, J. (2017). How social footprints of nations can assist in achieving the sustainable development goals. Ecological economics, 135, 55-65. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2016.12.003]
 155. Yarime, M., Trencher, G., Mino, T., Scholz, R.W., Olsson, L., Ness, B., ... & Rotmans, J. (2012). Establishing sustainability science in higher education institutions: Towards an integration of academic development, institutionalization, and stakeholder collaborations. Sustainability Science, 7(1), 101-113. [DOI:10.1007/s11625-012-0157-5]
 156. Yarime, M., Trencher, G., Mino, T., Scholz, R.W., Olsson, L., Ness, B., ... & Rotmans, J. (2012). Establishing sustainability science in higher education institutions: Towards an integration of academic development, institutionalization, and stakeholder collaborations. Sustainability Science, 7(1), 101-113. [DOI:10.1007/s11625-012-0157-5]