نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

10.52547/irphe.1401.1.33

چکیده

نظام مدیریت دانشگاهی بازوی اجرایی حکمرانی دانشگاهی و سازمان ­دهنده، هماهنگ ­کننده و ناظر بر فرایندهای حوزه ­های عملکردی دانشگاه است. بخشی از توسعه اجتماعی دانشگاه در گرو حضور فراگیر و تعاملی ذینفعان دانشگاه در این نظام است. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه ­ها و ابعاد ارتقای مشارکت دانشجویان در نظام مدیریت دانشگاهی ایران در قالب یک مطالعه موردی و روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمّی بود. در بخش کیفی برای شناسایی ابعاد و مؤلفه­ های مؤثر بر مشارکت دانشجویان با روش هدفمند قضاوتی، نمونه­ ای شامل63 مطالعه در زمینه تحقیق انتخاب و با مرور روشمند آنها 70 مؤلفه احصا شد. از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با گروهی از خبرگان متشکل از 17 نفر از صاحبنظران دانشگاهی، 61 مؤلفه تعیین و سپس با روش دلفی فازی اولویت­ بندی و در 5 بُعد دسته ­بندی شدند. در بخش کمّی وضعیت موجود مشارکت دانشجویان در قالب روش توصیفی- پیمایشی، از طریق ابزار پرسشنامه محقق ­ساخته از دیدگاه 909 نفر نمونه آماری منتخب با روش نمونه­ گیری تصادفی ساده از جامعه ذینفعان داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با کمک نرم ­افزار SPSS آزمون شد. یافته‌ها نشان داد که مشارکت دانشجویان در نظام مدیریت دانشگاهی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد که نبود تمایل به کار گروهی در کنار تمرکزگرایی دانشگاه­ ها و ضعف ساختارهای مشارکتی از موانع مهم آن است. همچنین 61 مؤلفه بر ارتقای مشارکت دانشجویان در نظام مدیریت دانشگاهی ایران مؤثرند که این مؤلفه ­ها در پنج بُعد ساختاری و مدیریتی (11مؤلفه)، نهادی (7 مؤلفه)، فرهنگی و اجتماعی (7 مؤلفه)، فردی (25 مؤلفه) و ارزشی (11مؤلفه) دسته­ بندی شدند. تقویت این مؤلفه ­ها می­ تواند به ارتقای نظام مدیریت دانشگاهی به یک نظام شورایی منجر شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components for promoting students’ participation in the Iranian university management system

نویسندگان [English]

 • Hamideh Vaezie 1
 • Nader Gholi Ghorchian 2
 • Parivash Jafari 3
 • Kamran Mohammadkhani 3

1 Doctoral student in Higher Education Administration, Department of Higher Education Administration, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Higher Education Administration, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Higher Education Administration, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The university management system is the executive arm of university governance and organizes, coordinates and oversees the processes of the functional areas of the university. Part of the social development of the university depends on the comprehensive and interactive presence of the constituencies of the university in this system. The purpose of this study was to identify the components and dimensions of promoting students' participation in university management system in Iran. This research was conducted in the form of a case study and a mixed exploratory research method in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative section, in order to identify the dimensions and components of students' participation purposive judgmental method, a sample of 63 studies in the field of research was selected and by systematically reviewing them, 70 components were identified. Then, through a semi-structured interview tool with a group of experts consisting of 17 academic experts, 61 components were finally determined and prioritized by Fuzzy Delphi Method and classified in five dimensions. In the quantitative part, the current situation of students' participation in the form of descriptive-survey method was assessed through a researcher-made questionnaire from the perspective of 909 individuals. Findings showed that students' participation in the university management system in Iran are not favorable. One of the important obstacles is the unwillingness to work in a team along with the centralism of universities and the weakness of participatory structures. The results showed that 61 components are effective in promoting students' participation in university management system in Iran. These components are in 5 dimensions: structural and managerial (11 components), institutional (7 components), cultural and social (7 components), individual (25 components) and valuable (11 components). Strengthening these components can lead to the upgrading of the university management system to a "council system".
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Students' participation
 • university management system
 • university functional areas
 • Social Development
 • Iran
 1. Ahanchian, M. (2013). University bureaucracy: Issues and challenges. Quarterly Journal of the Iranian Higher Education Association, 5(4), 1-22 [in Persian].
 2. Ahanchian, M. (2013). University bureaucracy: Issues and challenges. Quarterly Journal of the Iranian Higher Education Association, 5(4), 1-22 [in Persian].
 3. Ajzen, I.)1985(. From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action-control: From cognition to behavior. Edited by J. Kuhl and J. Beckman, Heidelberg, Germany: Springer, 11-39. [DOI:10.1007/978-3-642-69746-3_2]
 4. Ajzen, I.)1985(. From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action-control: From cognition to behavior. Edited by J. Kuhl and J. Beckman, Heidelberg, Germany: Springer, 11-39. [DOI:10.1007/978-3-642-69746-3_2]
 5. Akbarzadeh, K., & Maleki, S. (2018). Students of Tabriz University of Medical Sciences satisfaction with the educational and welfare services of the university. Journal of Sociological Studies, 11(40), 23-43 [in Persian].
 6. Akbarzadeh, K., & Maleki, S. (2018). Students of Tabriz University of Medical Sciences satisfaction with the educational and welfare services of the university. Journal of Sociological Studies, 11(40), 23-43 [in Persian].
 7. Alavi Shad, A. (2020). The role of the culture of democratization of the university management system for quality higher education. Journal of Higher Education, 11(3), 13-24 [in Persian].
 8. Alavi Shad, A. (2020). The role of the culture of democratization of the university management system for quality higher education. Journal of Higher Education, 11(3), 13-24 [in Persian].
 9. Alexander, A., & Manolchev, C. (2020). The future of university or universities of the future: A paradox for uncertain times. International Journal of Educational Management, 34)7(, 1143-1153. [DOI:10.1108/IJEM-01-2020-0018]
 10. Alexander, A., & Manolchev, C. (2020). The future of university or universities of the future: A paradox for uncertain times. International Journal of Educational Management, 34)7(, 1143-1153. [DOI:10.1108/IJEM-01-2020-0018]
 11. Blanc, D.Le. (2020). E-participation: A quick overview of recent qualitative trends. United Nations: Department of Economic and Social Affairs.
 12. Blanc, D.Le. (2020). E-participation: A quick overview of recent qualitative trends. United Nations: Department of Economic and Social Affairs.
 13. Bowden, J.L.H., Tickle, L., & Naumann, K. (2019). The four pillars of tertiary student engagement and success: A holistic measurement approach. Studies in Higher Education, 45(9),1-18.
 14. Bowden, J.L.H., Tickle, L., & Naumann, K. (2019). The four pillars of tertiary student engagement and success: A holistic measurement approach. Studies in Higher Education, 45(9),1-18.
 15. Colini, S. (2020). What is the meaning and purpose of the university?. Translators: Arya and Behiraei, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies Press [in Persian].
 16. Colini, S. (2020). What is the meaning and purpose of the university?. Translators: Arya and Behiraei, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies Press [in Persian].
 17. Cook, K.S., Cheshire, C., Rice, E.R.W., & Nakagawa, S. (2013). Social exchange theory. New York: US: Springer Press. [DOI:10.1007/978-94-007-6772-0_3]
 18. Cook, K.S., Cheshire, C., Rice, E.R.W., & Nakagawa, S. (2013). Social exchange theory. New York: US: Springer Press. [DOI:10.1007/978-94-007-6772-0_3]
 19. Croucher, G., & Lacy, W. (2020). Perspectives of Australian higher education leadership: Convergent or divergent views and implications for the future?. Journal of Higher Education Policy and Management, 42(4), 516-529. [DOI:10.1080/1360080X.2020.1783594]
 20. Croucher, G., & Lacy, W. (2020). Perspectives of Australian higher education leadership: Convergent or divergent views and implications for the future?. Journal of Higher Education Policy and Management, 42(4), 516-529. [DOI:10.1080/1360080X.2020.1783594]
 21. Etemadifard, M. (2017). University from the perspective of students, first edition. Tehran, Iran: Research Institute for Cultural and Social Studies Press [in Persian].
 22. Etemadifard, M. (2017). University from the perspective of students, first edition. Tehran, Iran: Research Institute for Cultural and Social Studies Press [in Persian].
 23. Farasatkhah, M., & Maniei, R. (2014). Factors affecting the participation of faculty members in higher education policy and university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20)4(, 29-53 [in Persian].
 24. Farasatkhah, M., & Maniei, R. (2014). Factors affecting the participation of faculty members in higher education policy and university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20)4(, 29-53 [in Persian].
 25. Hagger, M.S. (2019). The reasoned action approach and the theories of reasoned action and planned behavior. UK: Oxford University Press. [DOI:10.1093/obo/9780199828340-0240]
 26. Hagger, M.S. (2019). The reasoned action approach and the theories of reasoned action and planned behavior. UK: Oxford University Press. [DOI:10.1093/obo/9780199828340-0240]
 27. Harrison, N. (2020). Patterns of participation in higher education for care-experienced students in England: why has there not been more progress?. Journal of Studies in Higher Education, 45(9), 1986-2000. [DOI:10.1080/03075079.2019.1582014]
 28. Harrison, N. (2020). Patterns of participation in higher education for care-experienced students in England: why has there not been more progress?. Journal of Studies in Higher Education, 45(9), 1986-2000. [DOI:10.1080/03075079.2019.1582014]
 29. Huntington, S.P., & Nelson, J.M. (1978). Political participation in developing countries. American Political Science Review, 72(2), 735-736. [DOI:10.2307/1954204]
 30. Huntington, S.P., & Nelson, J.M. (1978). Political participation in developing countries. American Political Science Review, 72(2), 735-736. [DOI:10.2307/1954204]
 31. Jahangiri, J. (1917). Sociological explanation of the relationship between political hope and social indifference. Social Studies and Research in Iran, 7(1), 127-150 [in Persian].
 32. Jahangiri, J. (1917). Sociological explanation of the relationship between political hope and social indifference. Social Studies and Research in Iran, 7(1), 127-150 [in Persian].
 33. Keshtkar, M., & Hatami, H. (2015). Conceptual model of organized popular participation to achieve the strength of the internal structure of the power of the system. Journal of Basij Strategic Studies, 18(69), 39-67 [in Persian].
 34. Keshtkar, M., & Hatami, H. (2015). Conceptual model of organized popular participation to achieve the strength of the internal structure of the power of the system. Journal of Basij Strategic Studies, 18(69), 39-67 [in Persian].
 35. Kouba, K. (2018). Determinants of student participation in higher education governance: The case of student turnout in Academic Senate Elections in Czechia. Journal of Higher Education, 76(2), 67-84. [DOI:10.1007/s10734-017-0194-1]
 36. Kouba, K. (2018). Determinants of student participation in higher education governance: The case of student turnout in Academic Senate Elections in Czechia. Journal of Higher Education, 76(2), 67-84. [DOI:10.1007/s10734-017-0194-1]
 37. Kumaraswamy, S. (2019). Promotion of students participation and academic achievement in large classes: An action research report. International Journal of Instruction, 12(2), 370-382. [DOI:10.29333/iji.2019.12224a]
 38. Kumaraswamy, S. (2019). Promotion of students participation and academic achievement in large classes: An action research report. International Journal of Instruction, 12(2), 370-382. [DOI:10.29333/iji.2019.12224a]
 39. Lozano, J. (2019). Bridging the divide: Exploring the connections between student governments and higher education governing boards. Studies in Higher Education, 45(9), 1878-1891. [DOI:10.1080/03075079.2019.1593351]
 40. Lozano, J. (2019). Bridging the divide: Exploring the connections between student governments and higher education governing boards. Studies in Higher Education, 45(9), 1878-1891. [DOI:10.1080/03075079.2019.1593351]
 41. Mercer-Mapstone, L.D., Marquis, E., & McConnell, C. (2018). The 'partnership identity' in higher education: Moving from 'Us' and 'Them' to 'We' in student-staff partnership. Student Engagement in Higher Education Journal, 2(1), 12-29.
 42. Mercer-Mapstone, L.D., Marquis, E., & McConnell, C. (2018). The 'partnership identity' in higher education: Moving from 'Us' and 'Them' to 'We' in student-staff partnership. Student Engagement in Higher Education Journal, 2(1), 12-29.
 43. Miller, W., & Gunnels, K. (2020). Engagement in higher education: Building civil society through campus activism. Innovations in Higher Education Teaching and Learning, 21(1), 163-179. [DOI:10.1108/S2055-364120200000021011]
 44. Miller, W., & Gunnels, K. (2020). Engagement in higher education: Building civil society through campus activism. Innovations in Higher Education Teaching and Learning, 21(1), 163-179. [DOI:10.1108/S2055-364120200000021011]
 45. Murray, N. (2018). Understanding student participation in the internationalized university: Some issues, Challenges, and Strategies. Education Sciences, 8 (3), 1-10. [DOI:10.3390/educsci8030096]
 46. Murray, N. (2018). Understanding student participation in the internationalized university: Some issues, Challenges, and Strategies. Education Sciences, 8 (3), 1-10. [DOI:10.3390/educsci8030096]
 47. Planas, A., Solaer, P., Fullana, J., Pallisera, M., & Vila, M. (2013). Student participation in university governance: The opinions of professors and students. Studies in Higher Education Journal, 38(4), 571-583. [DOI:10.1080/03075079.2011.586996]
 48. Planas, A., Solaer, P., Fullana, J., Pallisera, M., & Vila, M. (2013). Student participation in university governance: The opinions of professors and students. Studies in Higher Education Journal, 38(4), 571-583. [DOI:10.1080/03075079.2011.586996]
 49. Quick, M. (2020). University and government-nationalization, translators: Arya and Behiraei, first edition. Tehran, Iran: Research Institute for Cultural and Social Studies Press [in Persian].
 50. Quick, M. (2020). University and government-nationalization, translators: Arya and Behiraei, first edition. Tehran, Iran: Research Institute for Cultural and Social Studies Press [in Persian].
 51. Rehana Hossain, F. (2015). Student participation in university governance: A qualitative study. McGill University Faculty of Education, A Thesis submitted degree of Master of Art in Education.
 52. Rehana Hossain, F. (2015). Student participation in university governance: A qualitative study. McGill University Faculty of Education, A Thesis submitted degree of Master of Art in Education.
 53. Rezaei, M.J., & Movahedi, M. (2017). Explanation and evaluation of the theory of general choice. Comparative Economics, 4(1), 89-114 [in Persian].
 54. Rezaei, M.J., & Movahedi, M. (2017). Explanation and evaluation of the theory of general choice. Comparative Economics, 4(1), 89-114 [in Persian].
 55. Salehi, M., Qaltash, A., & Mortezaei, H. (2013). The Relationship between creativity and participation with empowerment of faculty members. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 4(3), 99-116 [in Persian].
 56. Salehi, M., Qaltash, A., & Mortezaei, H. (2013). The Relationship between creativity and participation with empowerment of faculty members. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 4(3), 99-116 [in Persian].
 57. Sattari, A., Yardani, F., & Farazi, A. (2017). A study of Habermas communicative action theory and its implications in higher education and university. Journal of Educational Sciences, 24 (1), 121-150 [in Persian].
 58. Sattari, A., Yardani, F., & Farazi, A. (2017). A study of Habermas communicative action theory and its implications in higher education and university. Journal of Educational Sciences, 24 (1), 121-150 [in Persian].
 59. Tamrat, W. (2019). The exigencies of student participation in university governance: Lip services and bottlenecks. Journal Quality in Higher Education, 26(2), 25-47. [DOI:10.1111/hequ.12235]
 60. Tamrat, W. (2019). The exigencies of student participation in university governance: Lip services and bottlenecks. Journal Quality in Higher Education, 26(2), 25-47. [DOI:10.1111/hequ.12235]
 61. True, M. (2019). Higher education in the leading world. Translators: Arya and Behiraei, First Edition, Tehran, First Edition, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies Publications.
 62. True, M. (2019). Higher education in the leading world. Translators: Arya and Behiraei, First Edition, Tehran, First Edition, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies Publications.
 63. Yinka, I.E. (2014). A comparative study of students' participation in the management of Nigerian Universities. Journal of Education and Training, 1(2),121-131. [DOI:10.5296/jet.v1i2.5576]
 64. Yinka, I.E. (2014). A comparative study of students' participation in the management of Nigerian Universities. Journal of Education and Training, 1(2),121-131. [DOI:10.5296/jet.v1i2.5576]
 65. Zhiqiang, W., & Zhang, R. (2019). A study on the mechanisms of American students participation in university governance advances in economics. Journal of Business and Management Research, 82(1), 121-125
 66. Zhiqiang, W., & Zhang, R. (2019). A study on the mechanisms of American students participation in university governance advances in economics. Journal of Business and Management Research, 82(1), 121-125