نویسنده

گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.52547/irphe.1401.1.1

چکیده

اشتغال دانش­ آموختگان آموزش عالی «ادآ» در ایران مطلوب نیست. سیاستگذاران و مجریان برنامه‌های اقتصادی این مسئله را به عرضه بیش از اندازه و بی کیفیتی دانش­ آموختگان دانشگاه‌ها نسبت می‌دهند؛ در مقابل، سیاستگذاران و مجریان برنامه‌های آموزش عالی این مسئله را ناشی از پایین بودن تقاضای اقتصاد ایران برای دانش­ آموختگان آموزش عالی می ­دانند. هر چند هر دو استدلال درست است، اما به نظر می­ رسد که مسئله "ادآ" در ایران فراتر از آن است و به سطح توسعه دانش ­بنیان در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. توسعه دانش ­بنیان اقتصاد نیازمند شکل­ گیری اکوسیستم توسعه دانش­ بنیان است. بنابراین، هدف این مطالعه تحلیل نظری و تجربی اثر «اکوسیستم توسعه دانش ­بنیان » بر «توسعه ادآ» بود. برای تحلیل تجربی از داده‌های پنل کشورها و روش «مدلسازی معادلات ساختاری جزئی» استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که اکوسیستم‌های سازنده اکوسیستم توسعه دانش ­بنیان و مؤلفه‌های اصلی «زیست ­بوم توسعه دانش ­بنیان» به­ طور مستقیم و غیرمستقیم به توسعه «ادآ» کمک می­ کنند. از یافته‌های تحقیق به این نتیجه می‌توان دست یافت که توسعه «ادآ» در یک اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران نیازمند ساخت اکوسیستم توسعه دانش ­بنیان در آن اقتصاد است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ecosystem of knowledge-based development” and employment of higher education graduates

نویسنده [English]

 • Yaghoub Entezari

Associate Professor, Department of Higher Education Economics and Human Resource Studies, Institute for Higher Education Research and Planning, Tehran, Iran

چکیده [English]

The employment of higher education graduates (EHEG) in Iran is not desirable. Policymakers and executives of economic programs attribute this to the oversupply and poor quality of university graduates.  On the other hand, policymakers and implementers of higher education programs attribute this to the low demand of the Iranian economy for higher education graduates. Although both arguments are correct; however, it seems that the issue of EHEG in Iran goes beyond that and is related to the level of knowledge-based development in Iran's economy. Knowledge-based development of the economy requires the formation of a knowledge-based development ecosystem. Therefore, the purpose of this article is to theoretically and empirically analyze the effect of "knowledge-based development ecosystem" on” EHEG development". The findings of this research showed that the ecosystems that make up the knowledge-based development ecosystem and the main components of the "knowledge-based development ecosystem" directly and indirectly contribute to the development of "EDA". From the findings of the research, it can be concluded that the development of "EDA" in a developing economy like Iran requires the construction of a knowledge-based development ecosystem in the economy.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advanced human capital
 • higher education graduates employment
 • knowledge-based development ecosystem
 • Iran
 1. رفرنس های متنی مثل خروجی کراس رف را در اینجا وارد کرده و تایید کنید
  1. Baumol, W.J. (2010). The Micro theory of Innovative Entrepreneurship. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 2. رفرنس های متنی مثل خروجی کراس رف را در اینجا وارد کرده و تایید کنید
  1. Baumol, W.J. (2010). The Micro theory of Innovative Entrepreneurship. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 3. Becker, G.S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press, Chicago; ISBN 9780226041209. [DOI:10.7208/chicago/9780226041223.001.0001]
 4. Becker, G.S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press, Chicago; ISBN 9780226041209. [DOI:10.7208/chicago/9780226041223.001.0001]
 5. Borgh, M., van der, M.C., Georges, A., & Romme, L. (2012). Value creation by knowledge-based ecosystems: Evidence from a field study, R&D Management, 42(2), 150- 169. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2011.00673.x]
 6. Borgh, M., van der, M.C., Georges, A., & Romme, L. (2012). Value creation by knowledge-based ecosystems: Evidence from a field study, R&D Management, 42(2), 150- 169. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2011.00673.x]
 7. Braunerhjelm, P. (2010). Entrepreneurship, Innovation and Economic, Growth Interdependencies, irregularities and regularities. in Audretsch, D., Falck, O. and Heilbach, P. (Eds.). Handbook of Innovation and Entrepreneurship, forthcoming from Edward Elgar.
 8. Braunerhjelm, P. (2010). Entrepreneurship, Innovation and Economic, Growth Interdependencies, irregularities and regularities. in Audretsch, D., Falck, O. and Heilbach, P. (Eds.). Handbook of Innovation and Entrepreneurship, forthcoming from Edward Elgar.
 9. Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2010). The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs and Rewards. Oxford University Press, New York; ISBN 9780199731688. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199731688.001.0001]
 10. Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2010). The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs and Rewards. Oxford University Press, New York; ISBN 9780199731688. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199731688.001.0001]
 11. Cardoso, A.R. (2007). Jobs for young university graduates. Economics Letters, 94, 271-277. [DOI:10.1016/j.econlet.2006.06.042]
 12. Cardoso, A.R. (2007). Jobs for young university graduates. Economics Letters, 94, 271-277. [DOI:10.1016/j.econlet.2006.06.042]
 13. Crosling Glenda, C., Mahendhiran Nair & Santha Vaithilingam (2015). A creative learning ecosystem, quality of education and innovative capacity: A perspective from higher education. Studies in Higher Education, 40(7), 1147-1163. [DOI:10.1080/03075079.2014.881342]
 14. Crosling Glenda, C., Mahendhiran Nair & Santha Vaithilingam (2015). A creative learning ecosystem, quality of education and innovative capacity: A perspective from higher education. Studies in Higher Education, 40(7), 1147-1163. [DOI:10.1080/03075079.2014.881342]
 15. De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73, 449-456. [DOI:10.1016/j.jvb.2008.08.007]
 16. De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73, 449-456. [DOI:10.1016/j.jvb.2008.08.007]
 17. Dutta, S.D., Lanvin, B., & Vincent, S.W. (2017). The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World. INSEAD and the World Intellectual Property Organization (WIPO) as co-publishers, and their Knowledge Partners.
 18. Dutta, S.D., Lanvin, B., & Vincent, S.W. (2017). The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World. INSEAD and the World Intellectual Property Organization (WIPO) as co-publishers, and their Knowledge Partners.
 19. Eggert, W., Krieger, T., & Meier, V. (2010). Education, unemployment and migration. Journal of Public Economics, 94, 354-362. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2010.01.005]
 20. Eggert, W., Krieger, T., & Meier, V. (2010). Education, unemployment and migration. Journal of Public Economics, 94, 354-362. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2010.01.005]
 21. Entezari, Y. (2021). Analyzing the impact of knowledge development ecosystem on national competitiveness: General model and policy applications for Iran. Journal of Economics of Knowledge-Based Development, 1(1), 1-24.
 22. Entezari, Y. (2021). Analyzing the impact of knowledge development ecosystem on national competitiveness: General model and policy applications for Iran. Journal of Economics of Knowledge-Based Development, 1(1), 1-24.
 23. Entezari, Y., & Mahjub, H. (2020). Structural analysis of the national innovation ecosystem: Utilizing global data for Iranian policymaking. 3(1), Serial Issue 7 spring 1399, 87-118.
 24. Entezari, Y., & Mahjub, H. (2020). Structural analysis of the national innovation ecosystem: Utilizing global data for Iranian policymaking. 3(1), Serial Issue 7 spring 1399, 87-118.
 25. Entezari, Y. (2015a). Building knowledge-based entrepreneurship ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206 -1215. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.242]
 26. Entezari, Y. (2015a). Building knowledge-based entrepreneurship ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206 -1215. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.242]
 27. Entezari, Y. (2015b). Microeconomics of Higher Education, Institute for Higher Education Research and Planning, Publishing Department.
 28. Entezari, Y. (2015b). Microeconomics of Higher Education, Institute for Higher Education Research and Planning, Publishing Department.
 29. Entezari, Y. (2018). Innovative entrepreneurship ecosystem: A generalm and messages for Iran. Entrepreneurship Development Quarterly, 11 (1), Serial No. 39, spring 1397, 21-40.
 30. Entezari, Y. (2018). Innovative entrepreneurship ecosystem: A generalm and messages for Iran. Entrepreneurship Development Quarterly, 11 (1), Serial No. 39, spring 1397, 21-40.
 31. Entezari, Y. (2019a). Requirements for the development of the University -based entrepreneurial ecosystem in Iran. Quarterly Journal of Higher Education Research and Planning, 25(1), 1-25.
 32. Entezari, Y. (2019a). Requirements for the development of the University -based entrepreneurial ecosystem in Iran. Quarterly Journal of Higher Education Research and Planning, 25(1), 1-25.
 33. Entezari, Y. (2019b). Modelling the national knowledge ecosystem: Policy implications for Iran. Procedia Computer Science, 158, 826-835. [DOI:10.1016/j.procs.2019.09.120]
 34. Entezari, Y. (2019b). Modelling the national knowledge ecosystem: Policy implications for Iran. Procedia Computer Science, 158, 826-835. [DOI:10.1016/j.procs.2019.09.120]
 35. Entezari, Y. (2020a). Knowledge-based Development Economics, Institute for Higher Education Research and Planning, Publishing Department.
 36. Entezari, Y. (2020a). Knowledge-based Development Economics, Institute for Higher Education Research and Planning, Publishing Department.
 37. Entezari, Y., & Yousef Mohammad Nejad, A. (2020b). Human capital content analysis: General model and its application for graduates of Persian Literature. Quarterly Journal of Higher Education Research and Planning, 26(3), 1-25.
 38. Entezari, Y., & Yousef Mohammad Nejad, A. (2020b). Human capital content analysis: General model and its application for graduates of Persian Literature. Quarterly Journal of Higher Education Research and Planning, 26(3), 1-25.
 39. Entezari, Y. (2004). Analysis relationship between technology and human capital in knowledge-based industry. Journal of Research and Planning in Higher Education, 10(1), 131-169.
 40. Entezari, Y. (2004). Analysis relationship between technology and human capital in knowledge-based industry. Journal of Research and Planning in Higher Education, 10(1), 131-169.
 41. Garritzmann Julian, L. (2016). The Political Economy of Higher Education Finance: The Politics of Tuition Fees and Subsidies in OECD Countries, 1945-2015. Springer Nature. [DOI:10.1007/978-3-319-29913-6_1]
 42. Garritzmann Julian, L. (2016). The Political Economy of Higher Education Finance: The Politics of Tuition Fees and Subsidies in OECD Countries, 1945-2015. Springer Nature. [DOI:10.1007/978-3-319-29913-6_1]
 43. Ghio, N., Guerini, M., & Rossi-Lamastra, C. (2016). University knowledge and the creation of innovative start-ups: An analysis of the Italian case. Small Business Economics, 47(2), 293-311. [DOI:10.1007/s11187-016-9720-2]
 44. Ghio, N., Guerini, M., & Rossi-Lamastra, C. (2016). University knowledge and the creation of innovative start-ups: An analysis of the Italian case. Small Business Economics, 47(2), 293-311. [DOI:10.1007/s11187-016-9720-2]
 45. Goldin, C. D., & Katz, L.F. (2009). The Race between Education and Technology. Cambridge: Harvard University Press. [DOI:10.2307/j.ctvjf9x5x]
 46. Goldin, C. D., & Katz, L.F. (2009). The Race between Education and Technology. Cambridge: Harvard University Press. [DOI:10.2307/j.ctvjf9x5x]
 47. Gompers, P., & Lerner, J. (2001a). The Money of Invention. Harvard Business School Press. [DOI:10.1145/763903.763904]
 48. Gompers, P., & Lerner, J. (2001a). The Money of Invention. Harvard Business School Press. [DOI:10.1145/763903.763904]
 49. Gompers, P., & Lerner, J. (2001b). The venture capital revolution. Journal of Economic Perspectives, 15(2), 145-168. [DOI:10.1257/jep.15.2.145]
 50. Gompers, P., & Lerner, J. (2001b). The venture capital revolution. Journal of Economic Perspectives, 15(2), 145-168. [DOI:10.1257/jep.15.2.145]
 51. ILO (2018). International Standard Classifi cation of Occupations Structure, group defi nitions and correspondence tables.
 52. ILO (2018). International Standard Classifi cation of Occupations Structure, group defi nitions and correspondence tables.
 53. Jennings, J.E., Jennings, P.D., & Greenwood, R. (2009). Novelty and new firm performance: The case of employment systems in knowledge-intensive service organizations. Journal of Business Venturing, 24, 338-359. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2008.03.003]
 54. Jennings, J.E., Jennings, P.D., & Greenwood, R. (2009). Novelty and new firm performance: The case of employment systems in knowledge-intensive service organizations. Journal of Business Venturing, 24, 338-359. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2008.03.003]
 55. Johnston, A. (2009). Which Sectors Drive regional economic development? Changes in employment in knowledge-based and consumption-based sectors and regional economic performance. Local Economy, 24(2), 125-139. [DOI:10.1080/02690940902717113]
 56. Johnston, A. (2009). Which Sectors Drive regional economic development? Changes in employment in knowledge-based and consumption-based sectors and regional economic performance. Local Economy, 24(2), 125-139. [DOI:10.1080/02690940902717113]
 57. Lavoie, M., & Roy, R. (1998). Employment in the Knowledge-Based Economy: Agrowth Accounting Exercise for Canada. Applied Research Branch, R-98-8E.
 58. Lavoie, M., & Roy, R. (1998). Employment in the Knowledge-Based Economy: Agrowth Accounting Exercise for Canada. Applied Research Branch, R-98-8E.
 59. Mader, S. (2011). Concepts of Biology 2nd ed. McGraw Hill.
 60. Mader, S. (2011). Concepts of Biology 2nd ed. McGraw Hill.
 61. McGuirk, H. et al. (2015). Measuring the impact of innovative human capital on small firms' propensity to innovate. Research Policy, 44(4), 965-976. [DOI:10.1016/j.respol.2014.11.008]
 62. McGuirk, H. et al. (2015). Measuring the impact of innovative human capital on small firms' propensity to innovate. Research Policy, 44(4), 965-976. [DOI:10.1016/j.respol.2014.11.008]
 63. Moore, J.F. (2006). Business ecosystems and the view from the firm. Antitrust Bulletin, 51(1), 31-75. [DOI:10.1177/0003603X0605100103]
 64. Moore, J.F. (2006). Business ecosystems and the view from the firm. Antitrust Bulletin, 51(1), 31-75. [DOI:10.1177/0003603X0605100103]
 65. OECD (2007b). Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection, Nadim Ahmad and Richard G. Seymour.
 66. OECD (2007b). Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection, Nadim Ahmad and Richard G. Seymour.
 67. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In: Proceedings of the XLII SIS scientific meeting. pp 739-742.
 68. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In: Proceedings of the XLII SIS scientific meeting. pp 739-742.
 69. UN (2012). Fostering Innovative Entrepreneurship. Challenges and Policy Options. United Nations Economic Commission for Europe. New York and Geneva.
 70. UN (2012). Fostering Innovative Entrepreneurship. Challenges and Policy Options. United Nations Economic Commission for Europe. New York and Geneva.
 71. Weaver, M., Dickson, P., & Solomon, G. (2006). Entrepreneurship and education: What is known and is not known about the links between education and entrepreneurial activity. In The small business economy for data year 2005: A report to the president (pp. 113-156). Washington, D.C.: U.S. Small Business Administration.
 72. Weaver, M., Dickson, P., & Solomon, G. (2006). Entrepreneurship and education: What is known and is not known about the links between education and entrepreneurial activity. In The small business economy for data year 2005: A report to the president (pp. 113-156). Washington, D.C.: U.S. Small Business Administration.
 73. Zsuzsanna Szabo, K., & Herman, E. (2012). Innovative Entrepreneurship for Economic Development in EU. Procedia Economics and Finance 3 (2012) 268- 275. [DOI:10.1016/S2212-5671(12)00151-7]
 74. Zsuzsanna Szabo, K., & Herman, E. (2012). Innovative Entrepreneurship for Economic Development in EU. Procedia Economics and Finance 3 (2012) 268- 275. [DOI:10.1016/S2212-5671(12)00151-7]