الگوی ترویج علم در ایران: یک مطالعه داده بنیاد

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال ­های اخیر عمومی­ سازی علم یا ترویج علم در کشور ایران اهمیت زیادی یافته است. علاوه بر دانشگاه ­ها و مراکز علمی، بسیاری دیگر از نهادهای دولتی و غیردولتی هم به موضوع ترویج علم پرداخته ­اند. با وجود این، هنوز تعریفی مشخص و مورد تأیید همگان در خصوص ترویج علم وجود ندارد. هدف این مطالعه طراحی الگوی ترویج علم در ایران بود. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد داده ­بنیاد استفاده  شد. شرکت­­کنندگان در پژوهش با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند که افراد متخصص (اعضای هیئت علمی، استادان، نمایندگان وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران مؤسسه ­های علمی/ پژوهشی و ...) بودند و در پنج گروه­ کانونی متشکل از ده نفر شرکت کردند. سؤال­ های مصاحبه بر مبنای عوامل متعددی که منتج به طراحی الگو شود، تدوین شد. با توجه به روش اتخاذ شده و اطلاعات استخراج شده­، درمجموع، 129 کد مفهومی اولیه از تحلیل متنی مصاحبه‌ها استخراج شد. کدهای خام استخراجی به ­دلیل فراوانی و تعداد زیاد به 61 کد ثانویه و در ادامه کدهای ثانویه به 12 کد مفهومی تبدیل شدند. با توجه به کدهای مفهومی، مقولات (6 طبقه فرعی) و 6 طبقه اصلی استخراج شد. بر اساس الگوی تدوین شده، تعریف مشترک از ترویج علم­، عوامل مؤثر بر ترویج علم و همچنین اثرهای ترویج علم در جامعه مشخص شد. علاوه بر آن، نقش راهبردهای ترویج علم در ایجاد پیامدهای مثبت ناشی از ترویج علم تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Science popularization model in Iran: a Grounded Theory study

نویسندگان [English]

  • Akram Ghadimi 1
  • Elaheh Hejazi 2

1 Associate Professor, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent years, generalization or the popularization of science has become very important in Iran. In addition to universities and academic centers, many other governmental and non-governmental institutions have also addressed the issue of science popularization. However, there is still no clear and universally accepted definition of the popularization of science. The purpose of this study was to develop a model for the popularization of science in Iran. In this study, a qualitative method with a Grounded Theory approach was used. Participants in the study were selected by purposive sampling method, which includes experts (including faculty members, professors, state representatives, heads of scientific, research institutes, and etc.). They participated in five focus groups consisting of ten people. The interview questions were designed based on several factors that led to develop the final model. According to this method and information gathered, a total of 129 initial concept-codes have were extracted from the textual analysis of the interviews. Extracted raw codes have become 61 secondary codes due to their frequencies, and then secondary codes have reduced to 12 concept-codes. According to these concept-codes, 6 sub-categories and 6 main categories were extracted. Based on the developed model, a common definition of science popularization, factors affecting of science popularization and also the effects of science popularization in society were identified. In addition, the role of science popularization strategies in creating positive outcomes of science popularization was explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • grounded theory
  • generalization
  • Science popularization
1. Bazargan, A. (2012). Introduction to qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar [in Persian].
2. Bebi, E. (2008). Research methods in the social sciences. Translated by Reza Fazel, Tehran: Samt Publications [in Persian].
3. Comprehensive scientific map of Iran ‌(2010).‌Tehran: Supreme Council of Cultural Revolution [in Persian].
4. Cornelis, G.C. (1998). Is popularization of science possible?. In Paper Presentadoenel Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, Massachuetts, pp.10-15.
5. Cresswell, ‌J.‌W. )‌2019).‌ Research‌ project: Qualitative, quantitative and combined approaches. Translated by Alireza Kiamanesh, Tehran: Jahad Daneshgahi [in Persian].
6. Flake, E. (2006). An introduction to qualitative research in the human sciences. Translated by A. Jamshidian, A. Siadat, R. Ali Nouroozi, Qom: Sama e Ghalam Publications [in Persian].
7. Ghadimi, A.‌ (2017). Popularization of science, methods, indexes and case studies. Tehran: National Research Institute for Science Policy Publications [in Persian].
8. Ghadimi, A. (2019). Designing of science popularization model in Iran. Tehran: National Research Institute for Science Policy (Research Project) [in Persian].
9. Ghadimi, A. (2010). Drafting of science popularization indicators on achiving proper modeling. Tehran: National Research Institute for Science Policy [in Persian].
10. Ghanei Rad, M.A., & Morshedi, A. (2011). Survey of general understanding of science and technology: Case study of Tehran citizens. Journal of Science and Technology Policy, 3(3) [in Persian].
11. Harati, Kh. (1999‌). A discussion about popularization of science. Tehran: National Research Institute for Science Policy [in Persian].
12. Harati, Kh. (2000‌). Popularization of science, the inevitable necessity of progress. Tehran: National Research Institute for Science Policy [in Persian].
13. Hariri, N. (2006). Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad University [in Persian].
14. Heidari, A., Hassanzadeh, M., Hariri , A., & Nushinfard, F. (2012). National mechanism for popularization of science in Iran; by Focusing on Policymaking and Implementation. Journal of Science and Technology Policy, 4(3), 17-38 [in Persian].
15. Iran's Twenty-Year Vision Document in 1404 (2025). Tehran: The Expediency Council [in Persian].
16. Mousavi, S.H., Salehi Omran, E., Farastkhah, M., & Tawfighi, J. (2018).‌ Presentation of entrepreneurship university development model in Iran. Iranian Journal of Engineering Education, 19(76), 1-28 [in Persian].
17. Nowotny, H. (1993). Socially distributed knowledge: Five spaces for science to meet the public. Public Understanding of Science, Vol. 2, P. 307, Rertieved from http://www.sagepublications.com.
18. Paya, A. (2004). Public understanding of science in the public sphere: What, why and how. Tehran: National Research Institue for Science Policy [in Persian].
19. Raza, G. (2009). Introduction: Mapping public understanding of science. Science Technology Society, 14: 211, Retrieved fromhttp://sts.sagepub.com/content/14/2/211.
20. Ren, F., & Zhai, J. (2014). Communication and popularization of science and technology in China. Springer Publishing, Verlag Berlin Heidelberg.
21. Saroukhani, B. (1991). Encyclopedia of social sciences. Tehran: Keyhan [in Persian].
22. Schall, V. (2000). Science education and popularization of science in the biomedical area: Its role for future of science and of society. Mem Inst Oswaldo Cruz, 95, (1),71-77.
23. Sheikh Jabbari, M.M., & Ojagh, Z. (2012). The structure of science and society relations in Iran: Promotion of science. Nasha Alam Journal, 2(2).
24. Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Sage Publications.
25. Strauss, A., & Corbin, J. ‌(2017). Basics of Qualitative Research: Techniques and stages of production of grounded theory. Ebrahim Afshar, Tehran: Ney [in Persian].
26. Vahidi, M. (2009). Science in science in society. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies.
27. Vesali, M. (2007). Critical study of national policies of science promotion in G8, D8. Indian & China,Tehran. National Research Institute for Science Policy.