سنخ شناسی دانشگاه های برتر جهان از منظر توسعه پایدار

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

دانشگاه پایدار از موضوعات نوظهور دانشگاهی است که در دهه اخیر دانشگاهیان سعی دارند تا به آن دست یابند. لذا، توجه به اقدامات دانشگاه ­های برتر در خصوص دانشگاه پایدار و استفاده از تجارب و شیوه ­های اقدام آنان در این خصوص، گنجی پنهان از دانش است که می ­تواند راهگشای سایر دانشگاه ­ها در مسیر پایداری باشد. در این پژوهش تلاش شد تا دانشگاه­ های برتر از نظر تنوعات عملکردی توسعه پایدار سنخ ­شناسی شوند. پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و با روش مطالعه توصیفی و تطبیقی و روش تحلیل محتوا انجام شد. نمونه هدفمندی از دانشگاه ­های برتر دنیا انتخاب شدند و فعالیت­ های آنان در حوزه توسعه پایدار با استفاده از اطلاعات موجود در وبسایت ­های دانشگاه­ ها و اسناد و مدارک مربوط بررسی شد. یافته ­های این مطالعه مدلی پنج بعدی را برای سنخ­ شناسی دانشگاه­ ها از منظر توسعه پایدار پیشنهاد داد که بر اساس درصد تنوعات عملکردی، دانشگاه پایدار کلاس اول در سطح "آغازین" قرار دارد و دانشگاه ­های کلاس دوم و سوم به ترتیب در سطح "موفقیت در مسیر" و "پیشرو" قرار دارند. همچنین بر اساس یافته ­ها، لازم است که دانشگاه­ ها الزامات پایه ­ای را برای قرارگیری در زمره دانشگاه پایدار داشته باشند و چنانچه دانشگاهی از این الزامات برخوردار باشد، می ­توان آن را در یکی از دسته ­بندی­های دانشگاه پایدار جای داد. این سنخ ­شناسی به دانشگاه­ ها این امکان را می ­دهد تا ضمن شناسایی نوع دانشگاه خود از منظر تنوعات عملکردی توسعه پایدار، به اقداماتی که حرکت در مسیر دستیابی به توسعه پایدار را امکان ­پذیر می­ کند، توجه کنند و هوشمندانه در این مسیر گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of world's top universities through sustainable development

نویسندگان [English]

  • Mahtab Pouratashi 1
  • Asghar Zamani 2

1 Assistant professor, Departments of Comparative Studies in Higher Education, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

2 Assistant professor, Departments of Higher Education Management Studies, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Sustainable university is one of the emerging issues that academics have been trying to achieve in recent decades. Therefore, considering the actions of top universities regarding sustainable university and using their experiences and their methods is a hidden treasure of knowledge that can be suitable for other universities on the sustainability road. In this study, an attempt was made to classify the top universities in terms of functional variations of sustainable development.The research was applied in terms of purpose and was conducted by utilizing descriptive, comparative and content analysis methods. A purposeful sample was selected from the world's top universities. Their activities in the field of sustainable development were reviewed using the information available on the universities' websites and related documents. The findings of this study suggested a five-dimensional model for the typology of universities from the perspective of sustainable development. Based on the percentage of model variations, sustainable first-clsss universities are at the "start of the path" level, and second- and third-class universities are at the "path to success" and "leading" levels, respectively. In addition, it is found that universities need to have the basic requirements for being a sustainable university and if a university has these requirements then can be placed in one of the categories of a sustainable university. Such a typology enables universities to identify and characterize their university in terms of the functional diversity of sustainable development and consider the actions that make it possible to move on the path of sustainable development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Sustainable University
  • Typology
  • Higher education Governance and leadership
  • Environmental management
1. Abdulsalam, A. (2008). Saudi students' perspectives on their teachers' transmission of negative messages: A hidden curriculum. (Doctoral dissertation). University of Kansas.
2. Alshuwaikhat, H.M., & Abubakar, I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16(16), 1777-1785.
3. Alibeigi, A. (2004). Integrating sustainability in higher education. Proceedings of Higher Education and Sustainable Development. Institution for Research and Planning in Higher Education.
4. Calder, W., & Dautremont-Smith, J. (2009). Higher education: More and more laboratories for inventing a sustainable future. In Dernbach, H.C. (Ed.). Agenda for a sustainable America. Washington, DC. USA: Environmental Law Institute.
5. Cortese, A.D. (2003). The critical role of higher education in creating a sustainable future. Journal of Planning for Higher Education, March-May, 15-22.
6. Eduardo, L. (2002). Sustainable universities around the world: A model for fostering sustainable university programs effectiveness. (Unpublished doctoral dissertation). University of Massachusetts, Lowell.
7. Farasatkheh, M. (2010). A survey of interactions between higher education and other systems of production and services. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(3), 45-64 (in Persian).
8. Ferrer‐Balas, D., Adachi, J., Banas, S., Davidson, C.I., Hoshikoshi, A., Mishra, A., Motodoa, Y., Onga, M., & Ostwald, M. (2008). An international comparative analysis of sustainability transformation across seven universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(3), 295-316.
9. Grecu, V., & Ipina, N. (2014). The sustainable university – a model for the sustainable organization. Management of Sustainable Development Sibiu, Romania, 6(2), 15-24.
10. Juarez-Najera, M., Die1eman, H., & Turpin-Marion, S. (2006). Sustainability in Mexican Higher Education: Towards a new academic and professional culture. Journal of Cleaner Production, 14, 1028-1038.
11. Majumdar, Sh. (2009). Major challenges in integrating sustainable development in TVET. International experts meeting on reorienting TEVT policy towards education for sustainable development. Berlin, Germany.
12. Malekinia, E., Bazargan, A., Vaezi, M., & Ahmadian, M. (2014). Identification and prioritization of sustainable university's factors. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(3), 1-26 (in Persian).
13. Mostakhdemin Hosseini, H. (2015). Introduction to research methodology in the humanities. Work and Society, 187, 55-69 (in Persian).
14. Rad, S.E., Faghihi, A.R., Nateghi, F., & Moeinikia, M. (2017). Design framework to identify and categorize the components of sustainable higher education in Iran. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6(1), 29-40 (in Persian).
15. Sadeghi, M., Jafari, P., & Ghourchian, N. (2013). Providing a model for sustainable university in Islamic Azad University. Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education (in Persian).
16. Salehi, S., & Pazokinejad, Z. (2014). Sustainable higher education and environmental sustainability. Journal of Iranian Higher Education, 6(2), 83-112 (in Persian).
17. Shriberg, M. (2002). Institutional assessment tools for sustainability in higher education: Strengths, weakness, and implications for practice and theory. International Journal of Sustainability in Higher Education, 3(3), 254-270.
18. Tan, H., et al. (2014). Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653.
19. Teodoreanu, I. (2013). Engineering education for sustainable development: A strategic framework for universities. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, Issue 1.
20. ULSF, (2015). Talloires Declaration. Retrieved from http://ulsf.org/talloires-declaration/
21. Van Weenen, H. (2000). Towards a vision of a sustainable university. International Journal of Sustainability in Higher Education, 1(1), 20-34.
22. Velazquez, L., Munguia, N., Platt, A., & Taddei, J. (2006). Sustainable university: What can be the matter? Journal of Cleaner Production, 14(9-11), 810-19.
23. Wright, T.S.A., & Wilton, H. (2012). Facilities management directors’ conceptualizations of sustainability in higher education. Journal of Cleaner Production, 31(0), 118-125.
24. Yuan, X., et al., (2013). Green Universities in China–what matters? Journal of Cleaner Production, 61, 36-45.
25. Zaker Salehi, Gh. (2016). A comparative study of university management and leadership structure: A case study of trustees. Journal of Iranian Higher Education, 8(3), 79-110 (in Persian).
26. Zhao, W., & Zou, Y. (2015). Green university initiatives in China: A case of Tsinghua University. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 491-506.