شناسایی مؤلفه های آموزش و توسعه سرمایه انسانی در گذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده به روش آمیخته

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

بدون تردید، انسان محور توسعه است و نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در تربیت و توسعه منابع انسانی کاردان بی­ رقیب است. بنابراین، لازم است دانشگاه ­ها با شناخت درست ضرورت‌ها و نیازهای زمان و استفاده بهینه از فرصت‌ها، به نیازهای کنونی جامعه پاسخ شایسته بدهند و به ­مثابه کانون حیات و شکوفایی استعدادها و مغز متفکر جامعه درآیند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه­ های آموزش و توسعه سرمایه انسانی در گذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده در دو بخش کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی و در بخش کمّی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. محیط پژوهش در بخش کیفی مستندات در حوزه سرمایه انسانی و دانشگاه آینده بود که به روش سرشماری 58 مورد انتخاب شد. بر اساس مؤلفه ­های به ­دست آمده، پرسشنامه 63   گویه ­ای ساخته شد. روش نمونه­ گیری در بخش کمّی در مرحله اول تصادفی ساده، در مرحله دوم سهمی و در مرحله سوم غیرتصادفی در دسترس بود و حجم نمونه 181 نفر از اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه­ های آزاد کل کشور تعیین شد. به­ منظور اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی صوری، روایی محتوایی و روایی سازه و برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. اطلاعات با روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدلسازی معادله ساختاری کوواریانس­ محور تجزیه و تحلیل شد. یافته­ های حاصل از تحلیل مضمون، 63 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان­ دهنده را برای مضمون فراگیر با عنوان مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه آینده گزارش می­ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of education and human capital development in the transition from the traditional university to the future university by mixed method

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Naghdi 1
  • Badri Shahtalebi 2
  • Mohammadali Nadi 2

1 Doctoral student, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associate professor, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Undoubtedly, human beings are the center of development, and the role of education and higher education in the training and development of skilled human resources is unrivaled. Therefore, it is necessary for universities to respond to the current needs of the society with the correct understanding of the necessities and needs of the time and the optimal use of opportunities, and to become the center of life and flourishing of the talents and thinkers of the society. Therefore, the present study was conducted to identify the components of education and human capital development in the transition from the traditional university to the future university. The research method was done in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part, the thematic analysis method with inductive approach was used and in the quantitative part, the descriptive survey method was used.  The research environment in the qualitative part was the documentation in the field of human capital and the future university, which was selected by census method of 58 cases. Based on the obtained components, a 63-item questionnaire was developed.  Quantitative sampling method in the first, second and third stages were simple random, quota and non-random convenience, respectively. The sample size was 181 faculty members in the field of educational sciences at country's Azad universities. In order to validate the questionnaire, formal validity, content validity and structural validity were used. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire. In order to analyze the data, the confirmatory factor analysis method and the covariance-based structural equation modeling approach were used. Findings from content analysis reported 63 basic themes and 9 organizing themes for human capital management of the future university comprehensive theme.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Traditional university
  • Future university
  • Higher Education
  • Mixed Research
1. Aarts, E. (2014). Towards a 3rd generation university. Where science meets business. Technische Universiteit Eindhoven University of Technology.
2. Alan, K.M.A., Altman, Y., & Roussel, J. (2008). Employee training needs and perceived value of training in the pearl river delta of china: A human capital development approach. Journal of European Industrial Training, 32(1), 19-31. Retrieved from www.emeraldinsight.com
3. Besharati, F., Moradi, M.A., & Akbari, M. (2018). Impact of human capital on innovation: A comparative study of developing and developed countries. Journal of the Marco and Strategic Policies, 6(22), 23-46 (in Persian).
4. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 2, 77-101.
5. Chatterji, N., & Kiran, R. (2017). Role of human and relational capital of universities as underpinnings of a knowledge economy: A structural modelling perspective from north Indian Universities. International Journal of Educational Development, 56, 52-61. Retrieved from www.sciencedirect.com
6. Dissou, Y., Didic, S., & Yakautsava, T. (2016). Government spending on education, human capital accumulation, and growth. Economic Modelling, 58, 9-21. Retrieved from www.sciencedirect.com
7. Ebrahimzadeh, E. (2003). Teaching-learning process and the future distance and open learning universities. Journal of Peyke Noor, 1(2), 3-11 (in Persian).
8. Farasatkhah, M. (2014). Universities in the postmodern era; contemplation on the horizon of change. Journal of Negahenou, 101, 41 (in Persian).
9. Fedotova, O., & Platonova, E. (2014). Contemporary politics of Russian Universities in the development of human capital: The new organizational platform and role of the initiative. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1177-1181. Retrieved from www.sciencedirect.com
10. Feiz, D., Shool, H., & Sharafi, V. (2017). The structural modeling of human resource management activities and organizational software capital with the mediation role of organizational levels capabilities. The Journal of Productivity Management, 4(43), 127-150 (in Persian).
11. Ghobadi Alvar, A., Mousavi, S.N., & Shariatnejad, A. (2018). Analysis and evaluation of human resources risks in the higher education system: Lorestan Islamic Azad University case. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (3), 107-129 (in Persian).
12. Ghobadi Alvar, A., Mousavi, S.N., Sepahvand, R., & Vahdati, H. (2018). Identification of human capital components affecting the brand of Islamic Azad Universities using fuzzy Delphi technique. Journal of Research in Educational Systems, 12, 337-451 (in Persian).
13. Ghourchian, N., Arasteh, H., & Jafari, P. (2004). Encyclopedia of higher education. The Great Persian Encyclopedia Foundation: Tehran (in Persian).
14. Hafezian, M., & Salehi, M. (2016). Identifying the present components of human resource management of university incubators and the role they play in the establishment of creative university companies. Journal of Research in Human Resources Management, 8(4), 83-104 (in Persian).
15. Hasanzadehbarani, S., & Salehi, E. (2016). Quality improvement human resources training of higher education by emphasizing the production and construction of social capital. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 3(10), 23-49 (in Persian).
16. Kheirandish, M., Dolati, H., & Ghomi, S. (2016). Human capital development strategies in higher education. Journal of Teaching in Marine Sciences, 3(5), 67-78 (in Persian).
17. Malekiniya, E., Bazargan, A., Vaezi, M., & Ahamadian, M. (2014). Identification and prioritization of sustainable university's factors. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20 (3), 1-26 (in Persian).
18. Malganova, I., & Rahkimova, A. (2015). The usage of distance education practice of the world leading universities in Russian multiethnic region. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 191, 2622-2625. Retrieved from online at www.sciencedirect.com
19. Mokhtari, S., Adli, F., & Ahmadi, P. (2016). Pathology of human capital variety in higher education. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 9(1), 85-100 (in Persian).
20. Moradi, K., Taghavifard, M.T., & Maleki Hasanvand, M. (2016). Evaluation of the maturity of human capital management at higher education. Journal of Research in Human Resources Management, 8(3), 201-225 (in Persian).
21. Palfreyman, D. (2008). The oxford tutorial. Oxford Center for Higher Education Policy Studies, Oxford: New College.
22. Ramezani, R. (2002). The current challenges of universities and the national science development system. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 8(3), 37-62 (in Persian).
23. Rastgar, A., Akbarzadeh, M., & Hasanpour, M. (2018). Explaining the effect of human capital and social capital on entrepreneurial intention by considering the role of stylistic moderation adjustment (Studied: University of Tehran). Journal of Iranian Social Development Studies, 10(2), 41-57 (in Persian).
24. Salehi, M.J. (2018). Ranking Iran’s provinces based on human development and human capital indices. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (1), 27-49 (in Persian).
25. Shahtalebi, B. (2008). Identifying third-millennium university characteristics to put forward a framework for Iranian universities in their movement from traditional universities to modern tradition. Journal of Pazhouhesh-Nameye Tarbiati, 4(16), 73-105 (in Persian).
26. Soltani, M., & Soleymantabar, M. (2015). Factors affecting human resource development an appraisal through institutional approach. Journal of Research in Human Resources Management, 7(3), 51-78 (in Persian).
27. Subramony, M., Segers, J., Chadwick, C., & Shyamsunder, A. (2018). Leadership development practice bundles and organizational performance: the mediating role of human capital and social capital. Journal of Business Research, 83, 120-129.
28. Tarahomi, F., & Baladi, M. (2018). Investigating and analyzing the role of human capital, structural changes and their interaction on economic growth. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (4), 25-43 (in Persian).
29. Tayebi, S.K., & Zamani, Z. (2017). Higher education and improvement of business environment: a case study of Iran and the selected Asian countries. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23 (1), 95-113 (in Persian).
30. Toffler, E. (1998). Learning for tomorrow, the role of the Future in education. New York, Random House.
31. Wiek, A., Bernstein, M.J., Laubichler, M., & Caniglia, G. (2013). A global classroom for international sustainability education. Creative Education, 4, 19-28. Retrieved from http:// www.scirp.org/journal/ce
32. Zlate, S., & Enache, C. (2015). The interdependence between human capital and organizational performance in higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 136-143. Retrieved from www.sciencedirect.com