الزامات آموزش عالی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی و عضو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

چکیده

جهانی‌شدن بسیاری از مسائل و مباحث جهان و مناسبات بین دولتها و ملتها را تغییر داده و تشکیل سازمان جهانی تجارت از نتایج آن در زمینه تجارت کالا و خدمات است. این سازمان که تنظیم روابط تجاری کشورهای عضو را بر عهده دارد، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات موسوم به گتس را تهیه کرده است که راهنما و چارچوبی برای تجارت خدمات بین اعضای این سازمان است. کشور ایران از سال 1384 به­ عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده است و در آستانه پیوستن به این سازمان قرار دارد. خدمات آموزش عالی به­ عنوان یکی از مباحث دوازده‌گانه تجارت از پیچیده‌ترین و چالش‌ برانگیزترین حوزه‌های تجارت خدمات به حساب می‌آید. هدف این پژوهش بررسی الزامات آموزش عالی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بود. مسائل، مباحث و چالشهایی که ساختار آموزش ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت با آن رو به­ روست و اصول تجاری حاکم بر تجارت خدمات آموزش عالی موضوع این پژوهش بود. در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای شرایط و الزامات آموزش عالی ایران در چارچوب اصول کلی موافقتنامه گتس به ­صورت تطبیقی بررسی شد. روند شکل‌گیری سازمان جهانی تجارت و جهانی‌شدن آموزش عالی مرور و درباره حوزه قوانین و مقررات آموزش عالی کشور و مطالعه تطبیقی شرایط آن با اصول کلی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، الزامات حقوقی و مدیریتی پیوستن آن به سازمان جهانی تجارت تحقیق شد. همچنین منافع ملی و مباحث اقتصادی و قوانین محلی که آموزش عالی ایران در قالب قوانین گتس باید به آنها توجه کند، بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Requirements of the Iranian higher education to join WTO

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad S. Alavi 1
  • Behnaz Mohajeran 2

1 Doctoral Student in Higher Education Administration and Faculty Member at Islamic Azad University-Science and Research Branch

2 Faculty Member of Education Department at Urmia University

چکیده [English]

Globalization has changed many world problems and issues, and the relations between the states and the nations; and the establishment of the WTO in the context of trade in goods and services is the result. This organization is responsible for the regulation of trade among member states and has prepared the General Agreement on Trade in Services known as Gates that is a guidelines and framework for trade services among organization's members. Since 2005, Iran has accepted as an observer member of the organization and is on the verge of joining the organization. Higher education services as one of the 12 issues of trade, is considered the most complex and challenging areas of trade services. The aim of this study was to investigate the Iran's requirements of higher education to join WTO. Using archival and comparative methods in the framework of general principles of Gates agreement, the conditions and requirements of Iran's higher education were evaluated. The process of formation of the WTO and the globalization of higher education were reviewed and about the rules and regulations of Iran's higher education and comparison of its conditions with the General Agreement on Trade in Services and the legal and administrative requirements for accession to the WTO was examined. Also, national interests, economic issues and local laws that Iranian higher education should consider in the framework of the Gates laws were evaluated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • WTO
  • the General Agreement on Trade in Services
  • Gates
  • Requirements of the Iranian Higher Education
1. Arasteh, H.R. (2008). Globalization and higher education in a changing world. Rahyaft Journal, (42) (in Persian).
2. Bendriss, R. (2007). Internationalization efforts at state universities in Florida. (Doctoral dissertation). The University of Central Florida, Orlando, Florida Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 3377799).
3. CARICOM (2002). The statistics sub-programme information and communication programme Caribbean community (caricom) secretariat. Georgetown: CARICOM Secretariat.
4. Childress, L.K. (2009). Internationalization Plans for Higher Education Institutions. Journal of Studies in International Education.13
5. Cottier, T. (2006). From progressive liberalization to progressive regulation in WTO law. Journal of International Economic Law, 10.
6. Dabirimer, A. (2006). Globalization and national development. Rahbord Yas, (4) (in Persian).
7. Donya-e-eqtesad (2011). Personal and social benefits of investment in higher education. Donya-e-eqtesad Dilly, No. 3206 (2 December 2012) (in Persian).
8. Horn, H. (2004). National treatment in the GATT/WTO. Stockholm: Institute for International Economic Studies.
9. Kamjo Jalili, S.P. (2012). Purposivism importance of public education subsidies. Donya-e-eqtesad Dilly, No. 2646, 21 May 2012, (in Persian).
10. Knight, J. N. (2004). Internationalization remodeled: Definitions, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education.
11. Knight, J. N. (2006). Cross border education: An analytical framework for program.
12. Naderi, A., & Esmailiniya, N. (2011, April). Internationalization of higher education and academic quality improvement. 5th Conference on Quality Assessment in University System, 27 April 2011. Tehran, Iran (in Persian).
13. OECD (2007). Science technology industry business and industry policy forum series: The service economy. Paris: OECD Publication.
14. Okunuga, O. A., Opara, A.I., & Iyiegbuniwe, J. C. (2013). Effect of globalization on higher education: WTO/GATS and cross-border provision of higher education in Nigeria. IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM.). 7(2).
15. Pakdaman, R. (2000). Special treatment of developing countries in the WTO. Tehran: Institute for Trade Studies and Research (in Persian).
16. Rabiee, A., & Nazariyan, Z. (2012). Barriers to privatization of higher education in providing solutions to fix them. Iranian Higher Education. No.15 (in Persian).
17. Rezghi Shirsavar, H., & Pirayanndeh, P. (2011). Assessment of Iran higher education in the process of globalization. Strategic Study of Globalization Journal, 2(5) (In Persian).
18. Saadati, S. Z. (2013). Trade in higher education service in world trade organization (WTO). (Thesis Master). Faculty of Law, the University of Qom (in Persian).
19. Sabaghyan, A. (2007). Familiarity with the world trade organization (WTO). Hamshahrionline, May 5(in Persian).
20. The WTO and the Millennium Development Goals (2014). Retrieved from http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/mdg_e/mdg_e.htm.
21. Teymuri, S. (2013). An assessment on the globalization center managers and experts viewpoints on cultural-educational challenges facing education & training in the world. Strategic Study of Globalization Journal, 4(11) (in Persian).
22. Tilak, J.B.G. (2011). Trade in higher education: The role of the general agreement on trade in services (GATS). Paris: UNESCO.
23. Toffler, A. (1981). The third wave. London: Pan Books Ltd.
24. UK Higher Education International Unit (2013). International higher education in facts and figures. London: UK Higher Education International Unit.
25. Vaezi, M., & Ghoronyeh, D. (2011). Culture, globalization and higher education. Barge Farhangh, (21) (in Persian).
26. Vik, A. (2006). Higher education and gats regulatory consequences and stakeholders' responses. CHEPS/UT.
27. Zolghadr, H., & Ghasemzade Araghi, M. (2014). Social networks, exhibitive of global village. Culture and Communication, 2(8) (in Persian).