نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمانها به­عنوان دستورالعملی برای کسب و کار اخلاقی در سالهای اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. گستره این مفهوم و حرکت آن را می‌توان از تعداد زیاد انتشارات، کنفرانسها و سازمانهای فعال در این زمینه دریافت. این پژوهش با هدف ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و پیشنهاد الگویی برای سنجش آن انجام شد. جامعه آماری تحقیق اعضای هیئت علمی با مرتبه استادیار به بالا در دانشگاه آزاد شعب خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بود که 1260 نفر بودند و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی 323 نفر از آنان به­عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس یافته­های تحقیق پنج بعد اساسی در مدل
مسئولیت­پذیری اجتماعی دانشگاه وجود دارد که عبارت­اند از: ابعاد بشردوستانه، اقتصادی، قانونی، اخلاقی و فناوری که بعد مسئولیت­پذیری فناوری برای اولین بار در ابعاد مسئولیت­پذیری سازمانی اضافه و 46 شاخصه نیز برای آن در نظر گرفته شد که این امر پژوهش را از پژوهشهای قبلی متمایز کرده است.
می­توان ادعا کرد که این مدل علاوه بر دارا بودن مزایای مدلهای مرور شده در بخش نظری، دارای بیشترین هماهنگی با شرایط موجود است و در نتیجه، بهینه­ترین مدل برای بررسیهای داخلی را فراهم می­­آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Upgrading Islamic Azad University social accountability factors

نویسندگان [English]

  • Naviad Habibi 1
  • Hossein Vazifehdust 2
  • Parivash Jafari 3

1 Doctoral Student, Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, IslamicAzad University

2 Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University

3 Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Organizations' social responsibility as a guideline for ethical business has been increasing in recent years. The scope of this concept and its movement could be understood by large number of publications, conferences and active organizations. This study aimed to study social accountability at the Islamic Azad Universities in Khorasan Razavi, North Khorasan and South Khorasan and to recommend a model for their evaluation. The statistical population consisted of 350 faculty members employed in above universities. Using random sampling method, 323 individuals were selected. Based on research findings, there are five basic dimensions in the model of university social accountability:  humanitarian, economic, legal, ethical and technology. For the first time, technology accountability dimension added to the dimensions and 46 indicators were identified for it. This finding distinguishes this study from previous studies. It can be argued that this model, in addition to the advantages of the reviewed models, has the most adaptation to the current situation and therefore offers the most optimal model for internal evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Islamic Azad University
  • Levels of social accountability
1. Ahmadi, F., Nasiriyan, K.H., & Abazariyan, P. (2008). Delphitechnique: An instrument for research. Journal of Education InMedicine, (8), 175-185 (in Persian).
2. Aluchna, M. (2010). Corporate social responsibility of the top ten; examples taken from the Warsaw Stock Exchange. Social Responsibility Journal, 6 (4), 611-626.
3. Alvani, M. (2009). Management administration and public management. Journal of Public Administration, Public Administration Center, (47) (in Persian).
4. Arasteh, H.R., & Amiri, E. (2012).The role of universities in teaching sustainable development. Science Cultivation, 2(2) (in Persian).
5. Baron, D. (2007). Corporate social responsibility and social entrepreneurship. Journal of Economics & Management Strategy, 16(3), 683-717.
6. Boonstoppel, A. (2011).The relationship between corporate social responsibility and financial performance: An empirical study of companies included in the Dow Jones Sustainability Index. (Master thesis). Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics, Accounting, Auditing and Control.
7. Brown, E.D., & Cloke, J. (2009). Corporate social responsibility in higher education. An International E-Journal for Critical Geographies, 8(3):474-483.
8. Carrol, AB. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational Stakeholders. Business Horizon, P. 12.
9. Daft, R. (2009). The new era of management. Translate by Fayzi, T., Sarlak. Gostareh (in Persian).
10. Gao, Y.(2011). CSR in an emerging country: A content analysis of CSR reports of listed companies. Baltic Journal of Management, 6(2),263-291.
11. Geva, A.(2008). Three models of corporate social responsibility: Interrelationships between theory, research, and practice. Business and Society Review, 113, 1-41.
12. Hirigoyen, G., & Poulain-Rehm, T. (2014). The corporate social responsibility of family businesses: An international approach. International Journal of Financial Studies, 2, 240-265.
13. Jabbour, CJC. (2010). Greening of business schools: A systemic view. Int. J. Sustainability Higher Educ, 11(1), 49-60.
14. Karima, R., Oshima, Y., & Yamamoto, K. (2006). Identification of subjects for social responsibility education at universities and the present activity at the University of Tokyo. Environmental Sciences, 13(6), 327-337.
15. Pouratashi, M. (2014). Integrating sustainability in higher education: Principles and challenges, 2nd Conference of Higher Education and Sustainable Development,Tehran University(in Persian).
16. Kitzmueller, M., & Shimshack, J. (2012). Economic perspectives on corporate social responsibility. Journal of Economic Literature, 50(1),51-84.
17. Leonidas, P., Mary, G., Theofilos, P., & Amalia, T. (2012). Managers’ perceptions and opinions towards corporate social responsibility (CSR) in Greece. Procardia Economics and Finance 1 International Conference on Applied Economics (ICOAE), 311- 320.
18. Moshabaki, A., & Khalilishojaie, V. (2011). Investigating the relationship between organizational culture organizational social responsibility. Applied Sociology, (24), 51 (in Persian).
19. Nejati, M., Shafaei, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). Corporate social responsibility and universities: A study of top 10 world universities’ website. African Journal of Business Management, 5(2), 440-447.
20. Shafei, R., & Ahmadi, K. (2012). Corporate social responsibility, concepts, theories, models, and applications. Samt Publication (in Persian).
21. Sharbat Oghlia, Afshari, D., & Najmi, M. (2011). Social responsibility among companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal Management, (19), 63-81 (in Persian).
22. Steurer, R., & Konrad, A. (2009). Business-society relations in central- Eastern and Western Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the gap in corporate social responsibility. Scandinavian Journal of Management, (25), 23-36.
23. Tabatabai, Y. (2011). Ethical market economy and its prospects. Center for Strategic Research (in Persian).
24. Ubius, Ü., & Alas, R. (2009). Ruth alas organizational culture types as predictors of corporate social responsibility. Engineering Economics, (61), 90-99.
25. Valmohammadi, C. (2014). Impact of corporate social responsibility practices on organizational performance: an ISO 26000 perspective. Social Responsibility Journal, 10(3),455-479.
26. Vander, H., & Angela. (2010). Making sense of corporate social responsibility: Exploring organizational processes and strategies. Journal of Cleaner Production, (18), 1787-1796.
27. Visser,W. (2012). The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. John Wiley & Sons Ltd.
28. Zakersalehi, G.R. (2014). Higher education in transition from sustainable development to post-sustainability. 2nd Conference of Higher Education and Sustainable Development, Institute for Research & Planning in Higher Education (in Persian).