طراحی الگوی سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

نویسنده

گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

واگرایی میان دانش پژوهشی و تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری و اجرای آنها در زمینه‌های مختلف کنش اجتماعی از جمله مسائل اصلی سیاست عمومی است که از یک سو، مباحث گسترده‌ای را برانگیخته و از سوی دیگر، این واگرایی علاوه بر ایجاد شکاف میان کنشگران اجتماعات گوناگون، موجب گسست عرصه عمل و دانش بشری شده است. اگر چه می‌توان شاهد این گسست و واگرایی در عرصه جامعه جهانی بود، اما فاصله‌ها در کشورهای در حال توسعه به مراتب ژرف‌تر است. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی وضعیت سیاست‌پژوهی در کشور ایران، برای ایجاد و توسعه نهادی که به تعبیری لایه گمشده نظام تصمیم‌گیری در کشور است، الگوهایی طراحی شود. روش پژوهش مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای در دو قلمرو ادبیات مربوط به سیاست عمومی و به­ویژه سیاست­پژوهی و تحلیل وضعیت تولید دانش پژوهشی در کشور ایران و نیز موردکاوی تجربه­هایی بود که در واقع، نوعی بهینه کاوی به­شمار می­رود. روایی، یافته­های نظری و سناریوهای پیشنهادی با استفاده از فن­گروههای کانونی به تأیید کارشناسان چیره دست دو حوزه شناختی سیاست عمومی و آموزش­عالی رسید. بر پایه تحلیل وضعیت موجود سیاست­پژوهی در کشور ایران، ادبیات نظری و زیست تجربه­های جهانی دو الگو برای ایجاد و راه‌اندازی مؤسسه ملی سیاست­پژوهی آموزش­عالی ارائه و نقاط ضعف و قوت آنها نیز برشمرده شد. در این الگوها بیشتر بر فرایندهای همکنشی این نهاد از یک سو، با نهادهای تولید و ترویج دانش در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر، با کاربران اصلی دانش پژوهشی به­مثابه یکی از اصلی‌ترین کاربران تولیدات مرکز ملی سیاست­پژوهی پافشاری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of policy research for Iranian higher education system

نویسنده [English]

  • Hamid Javdani

Department of Higher Education Management, Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Divergence between scholarship and decision making or policy making, and their application in different social action, is one of the main topics in public policy which has stimulated a lot of debate. Furthermore, this divergence and the subsequent gap it creates between different communities' actors have caused disconnection in the arena of human action and knowledge.  Although this divergence and disconnection can be witness in the global society, nonetheless, the gaps in the developing countries are far deeper. Therefore, this study examines the condition of Iranian policy research in order to design models for creation and development of an institute, which have been referred to as the “missing layer of Iranian higher education’s decision making". Two methodologies were employed in this study. First, documentary and library methods in two domains of literature related to the public policy, particularly research policy and policy research status analysis in Iran, and case studies of experiences that are actually considered as a benchmarking type. By using focus groups, the theoretical research findings and recommended scenarios were validated through experts in two fields of cognitive public policy and higher education. Based on an analysis of current condition of policy research in Iran, and theoretical literature and world life experiences, two models for creation and starting a “National Institute for Policy Research" are presented, and their strengths and weaknesses are also discussed. In these models, on one hand, the interactive processes of the Institute with organizations for creation and promotion of knowledge, in both domestic and international arena, are emphasized; on the other hand, the interactive processes of the Institute with principal users of scholarship, as one of the main users of National Institute for Policy Research products, are stressed. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Policy Research
  • Higher Education