عوامل مؤثر بر نقش مدیران گروههای آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه مدیریت و رهبری گروه آموزشی به دلیل پیچیدگی بیش از اندازه امور به فرایند کاملاً حرفه‌ای تبدیل شده و زمان مدیریت غیر حرفه‌ای به سرآمده است. نقش اصلی رهبری آموزشی مستلزم داشتن توانایی‌های مدیریتی است تا از این طریق مدیر گروه آموزشی اعضای هیات علمی را حول فرهنگ سازمانی منسجم و یکپارچه گروهی گرد هم آورد و اهداف و دورنمای گروه را برای آنها ترسیم کند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایفای نقشهای مدیران گروههای آموزشی از دیدگاه آنان بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری مدیران گروه 10 دانشکده(برق، انسانی، دامپزشکی، علوم طبیعی، علوم تربیتی، ریاضی، فنی، فیزیک، ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و کامپیوتر) در دانشگاه تبریز و در سال1391 بودند که 30 نفر از آنها به روش
نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده و کلیه آمارها و اطلاعات پژوهش از طریق نرم‌افزار Spss17 تحلیل شد. یافته‌های تحقیق از چهار مدل‌ رگرسیونی نشان می‌دهد که برای ایفای نقش رهبری در گروه آموزشی، مهارتهای ارتباطی و انسانی و برای بقیه نقشها از قبیل نقش پژوهشگری، نقش مدیریتی و در نهایت، نقش کمک به پیشرفت اعضای هیئت‌ علمی فقط داشتن انگیزه می‌تواند مدل را پیش‌بینی کند. دستاورد تحقیق حاضر با توجه به نقشهای مدیران گروه آموزشی در آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، شناخت عامل انگیزه به‌عنوان تنهاترین عامل مؤثر در اجرای نقشهای مدیر گروهی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Role of Department Chairs in University of Tabriz: Department Chairs Perspectives

نویسندگان [English]

  • Farough Amin Mozaffari 1
  • Rahim Yousefi Aghdam 2

1 Assistant Professor in Social Sciences, Tabriz University

2 PhD Student in Cultural Sociology, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Today, he role of management styles in the effectiveness and enhancement of organizational performance is more evident than ever before, and complexity and expansion of higher education system has added to the importance of department chairs’ role in the universities. From a postmodern viewpoint, management in higher education represents a medium to bring about organizational changes. Meanwhile, department chairs as a branch of leadership, have a critical role in inspiring and offering a future prospect. Therefore, the main goal of the present study was to evaluate the factors affecting the performance of the department chairs from their own standpoint. This practical research adopts a survey methodology. The statistic population included department chairs from 10 Tabriz University Faculties (Electrical Engineering, Humanities, Veterinary, Natural Sciences, Education & Psychology, Mathematical Sciences, Engineering, Physics, Persian Literature and Foreign Languages, and Computer Science) in 2012, of which 30 were sampled randomly. The data was collected using a standard questionnaire its validity was assessed using content analysis and its reliability by Cronbach's alpha. Multivariate regression analysis was applied, and SPSS 17 was employed to analyze the entire statistics and data. The results from the four regression model indicated that to exercise leadership role in a department, communication and human skills and for other roles, including scholarship and management as well as helping faculty members to advance, simply motivation can predict the model. Given the duties outlined for a department chair under the regulations of the Iranian Supreme Council of the Cultural Revolution, the outcome of the present work is the recognition of motivation as the only factor influencing the performance of department chairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roles
  • Department Chair
  • Communication and Human Skills
  • Democratic Spirit
  • Motivation
  • Tabriz University