مقایسه وضعیت موجود جانشین‌ پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

از آنجا که در سالهای اخیر مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است، جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته و جانشین پروری در سازمانها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت موجود برنامه‌ریزی جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن کارکنان کلیه دانشگاههای دولتی شهر تهران با رشته‌های مختلف علوم انسانی بود که از میان آنها دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، خوارزمی، الزهراء و تربیت مدرس به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد افراد جامعه 6572 نفر بود که بر اساس جدول کِرجسی و مورگان و با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای، نمونه‌ای به حجم 354 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 30 سؤالی راث‌ول شامل هفت مؤلفه در دو وضعیت موجود و مطلوب بود که میزان پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 75/0 برآورد شد. در نهایت، داده‌های 297 پرسشنامه استفاده شد و نرخ بازگشت 83% بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار spssو استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، آزمون ویلکاکسون و آزمون تحلیل‌ واریانس انجام شد. یافته‌ها نشان داد که میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشین‌پروری در دانشگاههای دولتی شهر تهران، در همه ابعاد، تفاوت معنا‌دار وجود دارد و بُعد تعهد نسبت به جانشینی نظام‌مند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه شناخته شد. بنابراین، یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده ضرورت وجود برنامه‌ای برای جانشین‌پروری کارکنان آموزش‌عالی و همچنین، ضرورت تعهد و توجه مدیران ارشد در خصوص فراهم سازی مقدمات اجرای این برنامه مانند آگاه ساختن کارکنان از مسئولیتهای شغل فعلی و آینده آنها در مؤسسات آموزشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Present and Ideal Situation of Succession Planning and Talent Management in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Zohre Zeynoddini Bidmeshki 1
  • Fariba Adli 2
  • Mojde Vaziri 2

1 Doctoral Student of Higher Education Management, Shahid Beheshti University

2 Educational of Science College, Alzahra University

چکیده [English]

While in recent years the notion of human resource alternated by human capital, the problem of absorbing, recruiting, and retaining competent employees and succession planning has become more important than past. The present study aimed at comparing the present and ideal positions of succession planning (SP) and talent management (TM) in Tehran’s public universities of which University of Tehran, Allame Tabatabaee University, Shahid Beheshti University, Tarbiat Moallem University, Al-Zahra University and Tarbiat Modaress University were randomly selected. The study was a descriptive-survey type. The statistical population was all of 6572 employees of Tehrans universities in different humanities field. According to Krejcie and Morgans table and using quota sampling, 354 of employees were selected. Research tool was Rosswel’s 30 item questionnaire consisted of six factors in present and ideal situations. Reliability of the questionnaire was estimated (0.75) using Cronbach alpha. Finally, 297 questionnaires were collected. The rate of return was 83 percent. Descriptive and inferential statistics including frequency, Wilcoxon test and analysis of variance were performed for data analysis. The results revealed that, there is a significant difference between present and ideal positions of SP in all of dimensions, as well as commitment about SP is the most important dimension of it. Therefore, the results showed the necessity of implementing the SP and TM in higher education. In addition, the founding shows the importance of senior management commitment and attention to providing the groundwork for the implementation of this program including informing employees of their current and future job responsibilities in educational institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • succession planning
  • Talent management
  • Higher Education