بازدهی اقتصاد کلان آموزش عالی در کشور ایران

نویسندگان

1 گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسیهای نیروی انسانی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 کارشناس ارشد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل بازدهی نظام آموزش‌عالی در کشور ایران در سطح اقتصاد کلان (بازدهی خصوصی و بازدهی اجتماعی) ‌بود. برای محاسبه بازدهی از معادله کلان مینسر استفاده شده است؛ این معادله با استفاده از داده‌های سری زمانی 32 سال (1389-1358) برای متغیرهای بهره‌وری نیروی کار، نسبت سرمایه به کار، متوسط سالهای تحصیل، تجربه‌ کاری نیروی انسانی متخصص و واردات کالاهای سرمایه‌ای در ده حالت مختلف برآورد شده است. نتایج تخمینها نشان می‌دهد که یک سال افزایش در متوسط سالهای تحصیلات عالی، بهره‌وری نیروی انسانی را 77 درصد افزایش می‌دهد. متوسط بازدهی نهایی آموزش‌عالی در کشور ایران در 32 سال گذشته 77 درصد و بازدهی کلان در سال 1389حدود 44 درصد بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Macroeconomic Return of Higher Education in Iran

نویسندگان [English]

  • Yagoub Entezari 1
  • Shadi Rohani 2
  • Fatemeh Hidari 3

1 Institute for Research and Planning in Higher Education

2 M.A. in Institute for Research and Planning in Higher Education

3 M.A. in Educational Management, Alzahra University

چکیده [English]

The purpose of current article was to analyze the return of Iran’s higher education system at the macroeconomic level (private and social returns). Return rate was measured by estimation of "macro-Mincer regressions". The regressions was estimated for variables of labor productivity, working capital ratio, average years of schooling, human force expert work experience and import capital goods by using time series data for 32 years (1979-2010) in ten different conditions. Estimation results indicated that one year increase in average years of higher education will increase labor productivity by 77 percent. The average marginal return of higher education in Iran in the last 32 years was 77 percent and total macroeconomic return in 2010 was about 44 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic Returns of Higher Education
  • Macro Return of Higher Education
  • Cost-Benefit Analysis
  • Macro Equation Mynsr