ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران بر اساس جهتگیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه، کیفیت و اثربخشی آموزش اهمیت زیادی دارد و مؤسسات و دانشگاههای ارائه کننده آموزش
به‌طور مداوم به ارزیابی کیفیت و عوامل دخیل در آن می‌پردازند. هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران بر اساس جهتگیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان بود. این پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای فردوسی مشهد، صنعتی امیر کبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی و علوم و حدیث شهر ری و مهر البرز بود. نمونه مورد بررسی به شیوه طبقه‌ای تصادفی تعداد 714 دانشجو و 63 استاد انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جهتگیریهای برنامه درسی و پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی جمع‌آوری شد. پایایی ابزار با استفاده از الفای کرانباخ(96/0) و روایی آن با استفاده از روایی صوری و سازه صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون لوین و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج نشان داد دانشجویان شرکت کننده در دوره‌های مجازی، کیفیت یادگیری الکترونیکی را در سطح متوسط و بالاتر از متوسط ارزیابی کردند. کیفیت ارائه یادگیری الکترونیکی استادان بر حسب جهتگیریهای برنامه‌ درسی آنان متفاوت بود. بین تجربه ارائه یادگیری الکترونیکی و کیفیت ارائه یادگیری الکترونیکی در مؤلفه‌های توجه به تفاوتهای فردی، تسهیل همکاری بین دانشجویان، ارائه بازخورد و ارزشیابی رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین، دانشجویان زن کیفیت یادگیری الکترونیکی را در مقایسه با دانشجویان مرد در سطح بالاتری ارزشگذاری کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of E-learning Quality of Iran’s Universities Based on Curriculum Orientations and Faculty Members’ Experiences

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbary Boorang 1
  • Hossein Jafari Sani 2
  • dMohammad Reza Ahanchian 2
  • Hossein Kareshki 2

1 College of Education and Psychology, Birjand University

2 College of Education and Psychology , Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Nowadays, Educational quality and effectiveness are important. Universities and institutions of higher education tend to evaluate the quality of their education and its effecting factors. This study was aimed to investigate the quality of e-learning in Iranian universities based on curriculum orientations and faculty members’ experiences. This study was a causal comparative research. By using stratified sampling method, 714 bachelorettes and Master students, and 63 faculty members at Ferdowsi University of Mashhad, Amir Kabir University of Technology, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, and Ollum and Hadith University were selected as the study sample. Information was collected through Curriculum Orientation Questionnaire and E-learning Quality Evaluation Questionnaire. Cronbach's Alpha (.96) was used to assess reliability. Its validity was estimates by Content-related validity and construct validity. Data were analyzed by using MANOVA, Leven's test and Tukey post-hoc tests. Results showed that students participated in virtual courses evaluated quality of e-learning in all courses average and above average. There were significant differences in the role of instructors' curriculum orientations in the quality of e-learning. There were significant difference between e-learning experiences and quality of e-learning offerings. Female students rated the quality of virtual learning more than male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • e-learning
  • Curriculum Orientations
  • instructors
  • Iran