ممیزی کیفیت آموزش مؤسسات‌ آموزش عالی در قالب مدل مدیریت‌کیفیت ‌فراگیر با رویکرد فازی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

چکیده

آموزش‌عالی به‌عنوان موتور محرکه پیشرفت جوامع امروزی بخش اعظمی از تحقیقات سازمانی را به خود اختصاص داده است. اما مدلها و روشهای ممیزی کیفیت در این مؤسسات همواره محل بحث و اختلاف بوده است. هدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش‌عالی با بهره‌گیری از رویکرد فازی و عبارات کلامی به‌عنوان مفاهیم نوین ممیزی بود. در این چارچوب، عناصر مدیریت کیفیت فراگیر در دو بخش توانمندسازها و نتایج دسته‌بندی و روش شفاف و ساده‌ای برای ارزیابی آنها ارائه شده است. این پژوهش از نظر رویکرد کلی کاربردی بوده و با استراتژی پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد به تعداد 329 نفر بود که با استفاده از دقت 15/0، واریانس 5/1و سطح اطمینان 95/0 تعداد 145 نمونه انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ(83%) و روایی سازه آن با استفاده از فن تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج بررسی با استفاده از روش تاپسیس فازی نشان داد که کیفیت آموزش در دانشگاه یزد نسبت به سایر ابعاد از وضعیت خوبی برخوردار است و استراتژی و خط مشی در کمترین مقدار در بین گزینه‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Auditing Higher Education Institutions Educational Quality in format of Total Quality Management Model: Using Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmood Zanjirchi 1
  • Ahmad Hajimoradi 2

1 Faculty Membership of Department of Economy and Management, Yazd University

2 Faculty Membership of Emam Javad Yazd Higher Education Institute

چکیده [English]

Much of the organizational research is dedicated to higher education institutions as an engine for development of modern societies. But the auditing models and methods of quality audits in these institutions have always been a subject for dispute and debate. In this article by using the Fuzzy approach and the utilization of linguistic variables as the modern audit concept, a frame work for evaluating quality in higher education institutions was provided. This framework divides the element of Total Quality Management into two categories of empowerments and results and provides a clear and simple method for their evaluation. This framework was implemented as a case at Yazd University. This study was a survey design where 145 faculty members were selected from a population of 329 people. The reliability of questionnaire was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.83). The validity of questionnaire evaluated via factor analysis technique. The results gained by using the Fuzzy TOPSIS showed that the quality of education in this university is in a good condition as compared to the other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • higher education institutes
  • fuzzy approach
  • Fuzzy Topsis