تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

چکیده

بر اساس مطالعات تجربی تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف یکسان نیست. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون برداری و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کشور ایران و نمونه آماری داده‌های فصلی دوره زمانی 1386- 1375 بود. برای بررسی پایایی متغیرها از آزمونهای ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس و پرون استفاده شده و نشان‌دهنده آن است که متغیرها جمعی از درجه صفر یا یک هستند. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونهای یوهانسون- یوسیلیوس و علیت گرنجری صورت گرفت. نتایج نشان داد که در بلندمدت سطوح تحصیلی عالی، راهنمایی و ابتدایی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته‌اند. شاغلان دارای تحصیلات دوره متوسطه تأثیر معنا‌داری بر رشد اقتصادی نداشته‌اند. در کوتاه‌مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یکطرفه از سطوح مختلف آموزشی به‌استثنای شاغلان دارای سطح تحصیلی دوره متوسطه به رشد اقتصادی وجود دارد، ولی رشد اقتصادی علیت گرنجری سطوح مختلف آموزشی نیست. به‌طور‌کلی، یافته‌ها حاکی از آن است که در بلندمدت توسعه فرصتهای آموزشی در سطوح عالی، راهنمایی و ابتدایی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی خواهد داشت که بیانگر اهمیت بالای آموزش‌عالی در تسریع رشد اقتصادی کشور است. همچنین، با افزایش نرخ باسوادی شاغلان رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Different Levels of Education on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Kiumars Shahbazi 1
  • Mohammad Hassani 2

1 Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University

2 Educational Administration, Urmia University

چکیده [English]

According to the empirical studies, the effect of different levels of education on economic growth is not identical in various countries. The objective of this research was to examine the effects of different levels of education on economic growth in Iran. This study is an applied research and the estimation of the model is done using VAR and VECM approach. The statistical population is Iran and the sample is the quarterly data during the period 1996-2007. The Augmented-Dickey-Fuller (ADF) and Phillips and Perron (PP) unit root tests were used to verify the stationary of the variables which indicate that the variables are I(0) or I(1). The analyses were done using Johansen and Juselius and Granger causality tests. According to the results, in the long-run, higher education, lower secondary and primary levels had the strongest effect respectively on the growth of GNP in Iran. The workers with upper secondary and pre-university education levels did not have significant effect on economic growth in the long-run. In the short-run and long-run, there is a unidirectional causal effect from all education levels except upper secondary and pre-university to economic growth and the economic growth does not Granger cause education levels. Overall, the results showed that, in the long-run, development of educational opportunities at higher, lower secondary and primary levels will respectively have the strongest impact on economic growth, indicating growth enhancing role of higher education in Iran. The economic growth will also increase with literacy rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • economic growth
  • VAR
  • Granger Causality
  • JEL Classifications: I21
  • O47
  • O52