بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته برنامه‏ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشته ‏تحصیلی با اشتغال دانش‏‏‏آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده ‏روانشناسی و علوم ‏تربیتی دانشگاه‏ تهران در فاصله سالهای 87- 1380 بود. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش از نوع همبستگی است. جامعه‏ آماری(904 نفر) شامل همه دانش‏‏آموختگان دانشکده ‏روانشناسی و علوم‏تربیتی دانشگاه ‏تهران در شش رشته آموزش کودکان‏ استثنایی، تکنولوژی ‏آموزشی، روانشناسی‏ بالینی، کتابداری و اطلاع‏رسانی، مدیریت و برنامه‏ریزی ‏آموزشی و مشاوره بود که طی سالهای 1380 تا 1387 دانش‌آموخته شده بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 136 نفر تعیین و به روش تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر استادان و کارشناسان تأیید و پایایی آن نیز از طریق آزمون بازآزمایی (98/0) سنجیده شد. داده‏ها با استفاده از آزمون خی‏دو، یومان ویتنی، ویلکاکسون و تی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشته تحصیلی ، اشتغال و تناسب شغلی ارتباط معنا‏داری وجود دارد؛ بدین معنا که در رشته‏‏هایی مثل روانشناسی بالینی، مشاوره، کتابداری و کودکان استثنایی وضعیت اشتغال و تناسب شغلی بهتر از رشته‏های دیگر است. اما در خصوص رشته‏هایی مثل تکنولوژی‏ آموزشی و مدیریت‏ آموزشی وضعیت اشتغال و تناسب شغلی نامطلوب است. رابطه بین میانگین تحصیلی و نوع اشتغال با رشته تحصیلی معنا‏دار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Education and Employment Status of Psychology and Educational Sciences’ Alumnus in Tehran University

نویسندگان [English]

  • Mojgan Bigdely 1
  • Mohammadreza Keramati 2
  • Abbas Bazargan 2

1 Master of Educational Planning, School of Psychology and Education, Tehran University

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between education and employment status of Psychology and Educational Sciences’ Alumnus in University of Tehran during 1998-01 years. A descriptive co relational method was chosen for this study. The population consisted of all alumnus of Faculty of Psychology and Educational Sciences majored in Exceptional Children Education, Educational Technology, Psychology, Library and Information Sciences, Educational Administration and Planning, and Counseling(N=904) that have graduated during 1998-01 academic school years. A sample size of 136 students were randomly selected by using Cochran formula.. Data were collected through a questionnaire. The questionnaire validity and reliability was confirmed by a group of experts and test-retest respectively (98/0).The data analyzed by using Chi- square test, Wilcoxon-Mann-Whitney test, and t test. Results indicated that there were a significant relationship between alumnus’ majors and employment with occupations. Students reported that the condition of employments in majors like Clinical Psychology, Counseling, Library and Information Sciences and Special Education were superior. On the contrary, in majors like Educational Technology, and Educational Administration, status of employment relation’s and majors were inappropriate. However, there was a significant relation between parent education and employment status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Alumnus
  • students
  • Education and Psychology
  • University of Tehran