عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع تحقیقات علمی دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

2 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

بخش زیادی از تحقیقات روستایی کشور را دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در قالب پایان‌نامه/ رساله انجام می‌دهند. اولین شرط دستیابی به حداکثر کارایی پایان‌نامه/رساله این دانشجویان، انتخاب موضوعهای مناسب برای این تحقیقات است؛ از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع پایان‌نامه/رساله‌های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با ترکیب دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان (161 نفر) و اعضای هیئت-علمی (20 نفر) رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاههای دولتی سطح شهر تهران است که به روش سهمیه‌بندی تعداد 100 نفر از دانشجویان و به روش تمام‌شماری تعداد 20 نفر از اعضای هیئت علمی
به‌عنوان نمونه‌ انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است که برای اطمینان از روایی آن به افراد صاحبنظر در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی مراجعه شد و پایایی آن با استفاده از آزمون همسانی درونی آلفای کرونباخ به میزان 79/0 احراز شد. برای تحلیل داده‌های پرسشنامه از آزمونهای آماری چون توزیع فراوانی، تعیین میانگین، محاسبه متوسط میانگین، تحلیل عاملی، آزمون تی (t-test) و ویل‌کاکسون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج دسته از عوامل شامل محیط دانشگاه، علاقه شخصی دانشجو، زمان و سهولت دسترسی به منابع، ارتباط با سازمانها و نهادها و تعلق مکانی در انتخاب موضوع پایان‌نامه/رساله‌های دانشجویان مؤثر بودند که در بین این عوامل محیط دانشگاه بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان در مرحله انتخاب موضوع کمتر به مسائل، مشکلات و نیازهای جامعه روستایی توجه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Selection of Scientific Research Topic of Graduate Students Majoring Rural Geography and Planning

نویسندگان [English]

  • Masoud Niksirat 1
  • Seyed Ali Badri 2
  • Mohammad Reza Rezvani 2

1 Master of Rural Geography and Planning, Tehran University

2 Department of Geography, Tehran University

چکیده [English]

The majority of studies in rural fields are done in forms of thesis and dissertations by geography and rural planning graduate students. First prerequisite for maximization of efficiency in the researches requires selection of suitable topics. Therefore, the purpose of this current research was to identify effective factors on the selection of scientific research topic of graduate students majoring Rural Geography and Planning. An analytical– descriptive method was used in this study by combining documentary and survey procedures. Population of study included university professors (20 people) and students (161 people) in Geography and Rural Planning field in Tehran’s public universities. A total of 100 students were selected by quota sampling method and 20 professors through convenience approach. Research tool was a researcher made questionnaire that its reliability was establish through experts in Geography and Rural Planning (Cronbach's alpha= .79). For Statistical analysis of data, tests such as frequency distribution, means, factor analysis, t tests and Wilcoxon test were used. The results of factor analysis showed that five factors including the academic environment, student's personal interests, time and ease of access to resources, relation with institutions and organizations and place attachment had most effects on student’s selection of thesis and dissertation topics. Among these factors, university environment had the most effect. The results indicated that the students had less attention to the issues, problems and needs of rural communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SCIENTIFIC RESEARCH
  • Topic Selection
  • Geography and Rural Planning
  • Graduate Theses/ Dissertations