شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاهها از دیدگاه جامعه علمی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پاسخگویی بیرونی دانشگاه به معنای تعهد و مسئولیت پذیری آن به‌منظور تآمین خواسته‌ها و منافع مشروع ذینفعان بیرونی و گزارش‌دهی به آنان در باره نتایج و دستاوردهای دانشگاه است. پاسخگویی بیرونی مناسب می‌تواند اعتماد، مشروعیت، مشارکت و حمایت ذینفعان بیرونی دانشگاه را به همراه داشته باشد و در موفقیت و تعالی دانشگاه نقش کلیدی دارد. بر این اساس، هدف این مقاله بررسی شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاههای دولتی از دیدگاه جامعه علمی دانشگاههای «مادر» دولتی شهر تهران است. در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر شکاف پاسخگویی بیرونی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و در سطح یک نمونه آماری شامل 350 نفر از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان دکتری از سه دانشگاه «مادر» دولتی تهران، شهید بهشتی و صنعتی شریف، که به شکل تصادفی انتخاب شدند، بررسی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که از دیدگاه جامعه علمی، میزان پاسخگویی بیرونی دانشگاههای «مادر» دولتی به ذینفعان بیرونی کلیدی ضعیف است و اختلاف معناداری بین وضعیت آرمانی و وضعیت موجود پاسخگویی بیرونی وجود دارد. بیشترین میزان این شکاف به ترتیب در ارتباط با پاسخگویی دانشگاه به ذینفعان بازار کار، جامعه علمی و جامعه مدنی است. در حالی که پاسخگویی به دولت بیش از حد انتظار است. در نتیجه، دانشگاههای دولتی باید از یک سو شکاف پاسخگویی بیرونی به بازارکار، جامعه علمی و جامعه مدنی را پر کنند و از سوی دیگر، با اتخاذ سیاستها و تدابیر عملی مؤثری از وابستگی بیش از حد خود به دولت بکاهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Academic Society's Perceptions on University External Accountability Gap

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Pardakhtchi 1
  • Abbas Bazargan 2
  • Hamidreza Arasteh 3
  • Goshtasb Mozafari 4

1 College of Psychology and Education, Shahid Beheshti University

2 College of Psychology and Education, Tehran University

3 College of Psychology and Education Kharazmi University

4 Doctoral Student, Higher Education Management, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

University external accountability is institution’s commitment and responsiveness for meeting the legitimate demands and interests of the external stakeholders and reporting to them the results and achievements. Proper external accountability can result in confidence, legitimacy, participation and support of stakeholders and play a key role in the university’s excellency. Accordingly, the purpose of this article was to assess the external accountability gap within public mother universities of Tehran. A descriptive and analytical survey was conducted through a researcher-made questionnaire. The sample included 350 randomly selected faculty members, university researchers and doctoral students in 3 public mother universities in Tehran, consisting of Tehran University, Shahid Beheshti University and Sharif University of Technology. Data analysis indicated that from academic society point of view the accountability of the public universities to their external key stakeholders is weak and there is meaningful gap between the real and ideal of these universities' accountability situations. The highest level of this gap is seen in accountability of the universities to the labor market, academic society and civil society respectively. However, the accountability to the government is assessed beyond the expectation. Consequently, the public universities should make effective efforts to bridge accountability gap to the labor market, academic society and civil society. On the other hand, reduce their excessive dependence on the government by adoption of effective practical policies and measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : University
  • accountability
  • stakeholders
  • Academic Society
  • Higher Education