بررسی جامعه شناختی چالشهای اجتماع علمی دانشگاه

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی چالشهای درونی و بیرونی جوامع علمی در دانشگاه مازندران بود. در این پژوهش از روش پیمایشی و پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، 280 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد از میان جامعه‌ای 1095 نفری به‌طور تصادفی نمونه‌گیری شدند. نتایج تحقیق مبین آن است که: 1. میان نگرش استادان و دانشجویان در خصوص چالشهای بیرون از حوزه نظام دانشگاهی تفاوت معناداری وجود ندارد. 2. میان نگرش استادان و دانشجویان در خصوص چالشهای درون دانشگاهی تفاوت معناداری وجود دارد. 3. میان چالشهای درون دانشگاهی و بیرون دانشگاهی جوامع علمی همبستگی معناداری وجود دارد. افزون بر این، نتایج حاکی از پیوستگی و ارتباط مسائل موجود در اجتماعات علمی و نظام اجتماعی جامعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Examination of Challenges of Scientific Communities in Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Ghorban Ali Ebrahimi 1
  • Abbas Behnoei Gadaneh 2

1 Assistant Professor of Sociology , Mazandaran University

2 M.A. in Sociology, Payame Noor University in Yazd

چکیده [English]

The purpose of this research was to examine internal and external challenges of scientific communities in Mazandaran University. A research survey method and a questionnaire were used to collect data. By means of proportionate stratified method, two hundred eighty faculty members and master students were randomly sampled from a population of 1095 people across Mazandaran University. The findings were as follows: 1) There is no significant difference between faculty members and students' attitude toward external challenges of academic system. 2) There is significant difference between faculty members and students' attitude toward internal challenges of academic system. 3) There is significant relationship between internal and external challenges of scientific communities in Mazandran University. In addition, results suggested that there are bonds and relationship between scientific communities' problems and problems of society’s social system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of science
  • Scientific Community
  • Challenges of Scientific Community
  • Mazandaran University