ارزیابی دانشجویان از محیطهای کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

چکیده

قصد کارآفرینی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و کارآفرینانه است. از طرف دیگر، محیطهای مساعد کارآفرینی افراد را به سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای جدید تشویق و
به طور بالقوه قصد کارآفرینی افراد را برای سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مخاطره آمیز تقویت می‌کند.
در این پژوهش ارتباط بین پنج عامل کلیدی محیطهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینی در دانشگاه تهران بررسی شده است. پنج عامل محیطی کارآفرینی به ترتیب شامل سیاستها و رویه‌های دولتی، شرایط اجتماعی-اقتصادی، مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار، مساعدت مالی و مساعدت غیر مالی هستند. از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی برای مطالعه متغیرها استفاده شده است. در این پژوهش،
به منظور اندازه‌گیری قصد کارآفرینی و دیگر متغیرهای کنترل از پرسشنامه قصد کارآفرینی (EIQ) و از تحلیلهای متقارن نیز برای تعیین معناداری ارتباط بین عوامل محیطی و قصد کارآفرینی استفاده شده است. در این پژوهش بین تمامی عوامل محیطی کارآفرینی و قصد کارآفرینی روابط معناداری وجود داشت. همچنین اهمیت مقایسه ای عوامل محیطی، به همراه تحلیل های متقارن فرعی بر اساس ویژگی‌های افراد نمونه محاسبه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University Student’s Assessment of Entrepreneurial Environments and its Relationship with Entrepreneurial Intention

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sadeghi 1
  • Emad Malekinia 2

1 Ph.D. Candidate in Higher Education Management at Azad-e-Eslami University- Oloom va Tahghighat Branch

2 Ph.D. Candidate in Higher Education Management at University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationships between five key factors for entrepreneurial environments and entrepreneurial intention in University of Tehran. The five factors of entrepreneurial environments included government policies and procedures, socioeconomic conditions, entrepreneurial and business skills, financial assistance, and non-financial assistance, respectively. The research method used was a survey as a descriptive method of research. In this study, conjoint analysis was used to determine the significance of relationship between environmental factors and entrepreneurial intention. Significant relationships were found between all of these environmental factors and environmental intention. Comparative importance of environmental factors was also calculated, along with sub-conjoint analyses based on characteristics of the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Environments
  • Government Policies and Procedures
  • Socioeconomic conditions
  • Entrepreneurial and Business Skills
  • Financial Assistance
  • and Non-financial Assistance