وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاههای دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش عالی گرایش برنامه ریزی توسعه، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ارتباط دانشکده‌های فنی- مهندسی دانشگاههای شهر تهران(وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری) با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری از دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و مدیران صنعت بوده است. نظام ملی نوآوری رویکردی سیستمی به جریان دانش(ایجاد، انتشار و بهره برداری) است و بر اساس این رویکرد، نوآوری و توسعه فناوری حاصل مجموعه‌ای از ارتباطات و تعاملات میان بازیگرانی همچون بنگاههای صنعتی و دانشگاههاست. جامعه نمونه آماری این پژوهش 250 عضو هیئت علمی و 748 دانشجوی دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشکده‌‌های فنی- مهندسی دانشگاههای دولتی شهر تهران و54 مدیر ارشد صنعت بوده است، نتایج پژوهش نشان‌داده است که فعالیتهای ارتباطی این دو نهاد بر اساس مؤلفه‌های نظام ملی نوآوری (تحقیق و توسعه، تسهیل و تأمین منابع مالی تحقیق و توسعه، توسعه منابع انسانی، انتشار و انتقال فناوری، ارتقای کارآفرینی و تولید کالا و خدمات) پایین‌تر از میانگین مورد نظر جامعه(حد متوسط) با اطمینان 95 درصدی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran’s Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System

نویسندگان [English]

  • Mitra Esmaeili 1
  • Mohammad Yamani Doozi Sorkhabi 2
  • Hojatollah Haji Hosseini 3
  • Alireza Kiamanesh 4

1 Ph.D Student, Development Planning in Higher Education, Shahid Beheshti University

2 Department of Psychology and Education, Shahid Beheshti Universit

3 Iran Research Organization of Science and Technology

4 Islamic Azad University, Science and Research Campus

چکیده [English]

The purpose of this study to examine the relationships between college of engineering in Tehran’s public universities- affiliated with Ministry of Science, Research and Technology- and industry according to Iran’s National Innovation System (NIS). NIS is a system approach in flow of knowledge (creation, dissemination, and utilization) in national level. According to NIS, innovation and technology development are results of a set of relationships between actors in the system such as industrial enterprises and universities .The sample was composed of 250 faculty members, 54 senior administrators across variety of industries, and 748 B.S., M.S., and Ph.D. students in engineering colleges of Tehran’s public universities. The results indicated that the relationship activities between universities and industry based on NIS’s criteria in research and development, financial funding of R&D, human resource development, technology dissemination, improving entrepreneurship, and good/service production are less than perceived average with 95 percent level of confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : National Innovation System
  • Relationship between University and Industry
  • College of Engineering