تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در گستره هزاره جدید آموزش کسب و کار و فرهنگ کارآفرینانه می‌تواند راهکار ارزشمندی برای ایجاد تفکر کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان آموزش‌عالی و به موازات آن بهبود بحران بیکاری جامعه باشد. با این حال، ارتقای کارآفرینی از طریق آموزش با چالش همراه بوده و بررسیهای مرتبط با تأثیر آن به‌خصوص بر نیت و رفتار کارآفرینانه فراگیران نسبتاً بدون آزمون باقی مانده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده Ajzen انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور کرمانشاه تشکیل دادند (220N=). از این تعداد 140 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول Krejcie and Morgan (1970) انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش به روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس چند متغیره، از دو گروه- افرادی که در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت کرده بودند و افرادی که در این دوره‌ها شرکت نکرده بودند - بهره گرفته شد. بر اساس یافته‌ها، فرضیه‌های اصلی پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار نیت کارآفرینانه دانشجویان با نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی، باور به خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه و تأثیر مثبت و معنادار آموزش کارآفرینی بر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Behavior of College Students in Kermanshah’s Paiam-Noor University: Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Barani 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Sohrab Delangizan 3
  • Maryam Hosseini Largani 4

1 Graduate Student of Agricultural Extension and Education, Razi University Kermanshah

2 Agriculture Razi University Kermanshah

3 Humanities, Razi University Kermanshah

4 Faculty Member at the Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Undertaking business venture is a way of reducing unemployment problem. The purpose of this research was to examine the influence of entrepreneurial education on entrepreneurial behavior of industrial engineering students of payame-Noor University in Kermanshah. A total of students with and without entrepreneurial education were selected on the basis of simple random sampling. Structural equation modeling and multi variant analysis of variance were used to analysis the data. Research findings indicated that students, enterprise and entrepreneurial education were correlated with positive attitude, subjective norms, self-efficacy beliefs and entrepreneurial behavior. Researchers encouraged educators to promote positive norms and attitudes through creating entrepreneurial atmosphere. Furthermore, it was pointed out that entrepreneurial self efficacy could be improved by self-directed learning and mastery learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • College Students
  • Entrepreneurial Education
  • structural equation modeling