نویسنده

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

نظامهای خدمات و تولید در اقتصاد نوین دانش به دانش و فناوری موکول شده‌اند. از آموزش‌عالی و دانشگاه انتظار می‌رود که ظرفیتهای پاسخگویی و تقاضاگرایی خود را ارتقا ببخشد. زمان برج عاجهای دانشگاهی به سرآمده است. هدف از این تحقیق دستیابی به الگویی مفهومی برای تعامل نظام آموزش‌عالی و دانشگاهها با سایر نظامهای تولید و خدمات بوده است. همچنین، روش فراتحلیل پژوهشها و نظریه‌های موجود به کار رفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر یک از الگوهای مفهومی بدیل چه ظرفیتها و محدودیتهایی دارد. این الگوها شامل تئوری نئوکلاسیک، تئوری تحولی، دیدگاههای سنتی نوآوری، رویکرد شبکه نوآوری، ویراستهای متأخر رویکرد تحولی، همکاری سه جانبۀ دولت، دانشگاه و صنعت، مدل دانشگاه و صنعت بورل-دمیان، مسیر دانش – فناوری و لیسانس فناوری و نظریۀ پل زدن میان دو فرهنگ هستند و به صورت مقایسه‌ای بررسی شده‌اند. نتیجۀ تحقیق در برگیرندۀ الگوی تلفیقی مطلوب با رویکرد سازاگرایی مشارکتی است که در قالب 26 اصل راهنما و دو مدل نهایی در سطوح کلان و خرد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Interactions between Higher Education and other Systems of Production and Services

نویسنده [English]

  • Maghsood Ferasatkheh

Higher Education Planning at the Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Service and production systems in new knowledge economy have been based on knowledge and technology. Higher education and university are expected to promote their capabilities for accountability, and their demands’ orientation. The time of academic ivory towers is finished. The purpose of this research was to attain a conceptual model for interaction between higher education/university and other systems of production and service. The meta-analysis method was used to synthesize and combine the results of studies and theories. The research findings show the capacities and limitations of each alternative conceptual models. These models included neoclassical theory, evolutionary theory, traditional views and network view to the innovation , late versions of the evolutionary approach , triple helix of the government, university and industry, Borrel- Damian’s model for university/industry cooperation, knowledge- technology transfer, technology license and bridging cultures theory that were examined comparatively. The research result included a synthetic desired model based on the participatory constructivism that was displayed in form of twenty six guidelines and two final models at macro and micro levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Interaction
  • science and technology
  • Systems of Production and Services