نویسنده

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف مقاله حاضر تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی ایران از دو منظر هزینه و درآمد است. برای این منظور، ابتدا الگوی رفتاری جدیدی با عنوان «مرزتصادفی بودجه» با رویکرد «تخصیص مبتنی
بر ستانده» ارائه شده است؛ این الگوی رفتاری از دو منظر هزینه و درآمد، با استفاده از داده‌های 52 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای 1385، 1386 و1387، تخمین‌زده و تحلیل شده است. تخمینها و تحلیلهای «مرزتصادفی بودجه» نشان می‌دهند که در هر دو الگوی درآمد و هزینه، فرضیه صفر در خصوص ضرایب کمیت و کیفیت بیشتر ستانده‌ها رد نمی‌شوند؛ این بدین معناست که در حال حاضر متغیرهای
یاد شده نقشی در تخصیص بودجه به دانشگاهها بازی نمی‌کنند. فرضیه صفر ناکارایی در الگوی هزینه رد می-شود، اما این فرضیه در الگوی درآمد رد نمی‌شود. از یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که اولاً، رویکرد «تخصیص مبتنی بر ستانده» در ایران به طور جامع اجرا نمی شود؛ ثانیاً، اگر بودجه با رویکرد «تخصیص مبتنی
بر ستانده» به منظور جبران هزینه‌های یک دانشگاه پرداخت شود، تخصیص بودجه ناکارا خواهد بود، اما اگر بودجه به مثابه درآمد حاصل از «خرید تضمینی ستانده های دانشگاه توسط دولت» پرداخت شود، تخصیص بودجه کارا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Funding Performance of Public Universities

نویسنده [English]

  • Yagoub Entezari

of Higher Education Planning at the Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze funding performance of the Iranian public universities form both expenditure and income perspectives. An empirical research approach was used. The author developed a new behavioral model entitled “budget stochastic frontier”. Furthermore”, “Output – based Budgeting” approach was used. The date analysis from 52 public universities during 2006-2008 revealed that the variables used in the research did not play a significant role in the allocation of funds. The author concluded that “output-based budgeting” approach is not used comprehensively in Iran. Moreover, the use of this approach is not efficient. However the government guarantee of buying the outputs of universities is an efficient strategy for compensating the expenditures of universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Efficiency
  • Funding
  • Output – Based Budgeting
  • public universities
  • Stochastic Cost Frontier