رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

امروزه، رفتارهای فرانقش اهمیت زیادی در رسیدن سازمانها به اهدافشان دارند. بنابراین، در این پژوهش رابطه بین سبک رهبری رابطه متقابل رهبر-عضو با رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمانی بررسی شده است. جامعه آماری استادان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) هستند که از تعداد 500 نفر اعضای جامعه تعداد 275 نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اجرای آزمون از پرسشنامه لیدن و ماسلین به منظور بررسی میزان کیفیت رابطه متقابل رهبر-عضو ادراک شده از سوی استادان و از پرسشنامه ارگان به منظور بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی استادان استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات و از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی برازش کلی مدل تحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین هر دو بعد رابطه متقابل رهبر-عضو و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان استادان دانشگاه علامه طباطبایی(ره) رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان می‌دهد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Quality of the Leader-Member Exchange Style and Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Sayyed Naghavi 1
  • Javad Jafari Farsani 2

1 Management, Allameh Tabatabai University

2 MPA Student, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Researchers have recognized the importance of extra role behaviors in achieving organizational goals. This study examined the relationship between leader- member exchange (LMX) style and organizational citizen behavior (OCB) of leaders. Liden and Morgan Questionnaire of supervisor – subordinate exchange style and Organ Questionnaire of organizational citizen behavior were administered to 275 faculty members of Allameh Tabatabai university. The results based on correlation and confirmatory factor analysis indicated positive relationship between the quality of leader- Member exchanges and citizenship behaviors performed by faculty members. Furthermore, the confirmatory factor analysis revealed that the model was fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty members
  • Leader – Member Exchange (LMX)
  • Organizational Citizen Behavior (OCB)
  • Quality