اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

آنچه در چند دهه اخیر توجه وافر اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سرمایه ‌انسانی و تأثیری است که این متغیر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌گذارد. در دهه اخیر، به نابرابری سرمایه‌ انسانی در زنان و مردان و نقشی که این نابرابری در رشد اقتصادی دارد، توجه جدی شده است. اقتصاددانان معتقدند که نابرابری سرمایه انسانی در زنان از طریق تأثیر بر متغیرهای اجتماعی و بهداشتی نظیر امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان و ..... بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. هدف از این تحقیق تبیین نقش نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی است. روش تحقیق بدین صورت است که ابتدا نابرابری سرمایه‌انسانی در زنان و مردان با استفاده از ضریب جینی برای کشورهای درحال توسعه و پیشرفته محاسبه و سپس، با استفاده از معادلات رگرسیونی اثر این نابرابری بر امید به زندگی برای کشورهای درحال توسعه نشان داده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از ضریب جینی از یک سو، نشان دهنده کاهش نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان در مناطق مختلف جهان و از جمله کشور ایران طی چهار دهه اخیر بوده و از سوی دیگر، مؤکد این مطلب است که در کشورهای در حال توسعه هر چه از نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کاسته شود، امید به زندگی به طور معناداری افزایش می‌یابد. نکته قابل توجه و دستاورد مهم دیگر این پژوهش این است که کاهش نابرابری سرمایه انسانی در زنان به طور معناداری بیشتر از کاهش آن در مردان بر امید به زندگی تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Female and Male Human Capital Inequality on Life Expectancy at Birth

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Mohammad Javad Salehi 2

1 , Tehran University

2 Faculty Member at the Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

In the past decades, economists have focused on human capital and its effects on economic growth and development. In recent decade they concentrated on gender human capital inequality and its role on economic growth. The literature points out a discouraging effect of inequality among women on growth. In the first step higher inequality in education among women is responsible for lower life expectancy at birth. In the second step, lower life expectancy at birth is partly responsible for low growth and development. In this research the human capital Gini coefficient was used to measure human capital inequality among female and male. It was found that the inequality has declined in the world including Iran. Furthermore, in the developing countries, the lower the inequality among female and male, the more the life expectancy at birth appeared to improve. Moreover, within – country the lower human capital inequality measured by human capital Gini coefficient among women led to higher life expectancy at birth than men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality
  • Gini Coefficient
  • human capital
  • Life expectancy at birth