نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران (ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل نقش رهبری، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده‌های کشاورزی و تبدیل آنها به سازمانهای یادگیرنده انجام شده است. تحقیق به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس واریانس - کوواریانس صورت گرفته و جامعه‌ آماری آن شامل اعضای هیئت‌علمی
تمام وقت دانشکده‌های کشاورزی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نمونه‌های مورد مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 329 نفر بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای و با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی با روش تعیین ضریب میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی مرکب استفاده شده است. مقادیر روایی و پایایی حاکی از مناسب بودن پرسشنامه برای گردآوری داده‌های تحقیق است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از بسته نرم‌ افزاریLisrel, 8.50 تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفه‌های زمینه‌ای (فرهنگ سازمانی یادگیرنده و رهبری تحول آفرین) و مؤلفه فرایندی (یادگیری سازمانی) است. مجموع این دو مؤلفه زمینه‌ای 3/87 درصد از تغییرات واریانس متغیر فرایندی را تبیین می‌کند. همچنین، بین مؤلفه فرایندی و عملکردی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که 36 درصد از تغییرات واریانس عملکرد دانشکده کشاورزی به وسیله مؤلفه فرایندی یادگیری سازمانی تبیین می‌شود. بنابراین، با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که وجود رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در دانشکده‌های کشاورزی با تأثیر بر فرایند یادگیری سازمانی ضمن بهبود عملکرد این دانشکده‌ها، مسیر تبدیل شدن آنها به سازمانهای یادگیرنده را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Leadership, Culture and Organizational Learning in Promotion of Iranian Agricultural Faculties’ Performance(Establishing Learning Agricultural Faculty)

نویسندگان [English]

  • Enayat Abbasi 1
  • Yusef Hejazi 2

1 phD Student of Agricultural Education at the University of Tehran

2 Agricultural Economics at the University of Tehran

چکیده [English]

The study analyzed the role of leadership, organizational culture and organizational learning in promoting agricultural faculties performance. The questionnaire was administered to 329 full time faculty members selected on the basis of multi – stage stratified sampling. Structural Equation Modeling (SEM) and Lisrel statistical program were used to analyze the data. Research finding indicated that contextual components (Learning organizational culture and transformational leadership) and process component (Organizational Learning) were significantly correlated. Furthermore, the process component and performance component were strongly related. It was concluded that transformational leadership and learning organizational culture through organizational learning improved performance and encouraged learning organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Faculty
  • Learning Organizational Culture
  • Organizational learning
  • Transformational Leadership