بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش‌عالی کشور به منظور ارائه یک چارچوب ادراکی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ارزیابی آموزش‌عالی کشور و ارائه چارچوب ادراکی انجام گرفته ‌است. این پژوهش از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی و پیمایشی و با توجه به هدف مقاله از انواع پژوهشهای تحقیق و توسعه است که داده‌های مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای (سند کاوی) و میدانی (استفاده از پرسشنامه) جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران [درگروههای آموزشی مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش‌عالی] و مدیران حوزه ارزیابی آموزش‌عالی به تعداد 60 نفر بودند و به روش سرشماری کامل از تمام آنان نظرخواهی شد. ابزار جمع‌آوری پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی صوری آن از طریق مراجعه به 15 نفر از اعضای جامعه آماری و استفاده از نرم افزار آماری spss به دست آمد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که کشورهای منتخب بررسی به ابعاد پنج‌‌گانه ارزیابی شامل زمینه، درونداد، فرایند، برونداد و پیامد، که بر گرفته از الگوی سیپو (CIPPO) است، توجه شایانی دارند و نیز مشخص شد که میزان توجه نهادهای نظارتی به ابعاد و مؤلفه‌های ارزیابی در کشور ایران در حد کم و بسیار کم است. در نهایت، چارچوب ادراکی مورد انتظار با توجه به نتایج به-دست‌آمده ارائه شد که در آن شورای‌عالی ارزیابی آموزش‌عالی نقش سیاستگذاری و هدایت فعالیت تمام نهادهای مربوط به ارزیابی آموزش‌عالی را بر عهده دارد و مشتمل بر چهار رکن: فلسفه و اهداف، مبانی نظری، مراحل اجرا و نظام بازخورد بانک اطلاعات و مهندسی مجدد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The State of Higher Education Evaluation in the Country and the Formulation of Conceptual Framework

نویسنده [English]

  • Seid Rasool Shahrezaei

phD in Higher Education Management

چکیده [English]

In order to formulate a conceptual framework for higher education evaluation the status of higher education was examined. The article explained by means of documental analysis the formative dimensions of higher education evaluation in selected countries. In addition, a questionnaire was designed to estimate the dimensions of higher education evaluation in Iran. The questionnaire was administered to 60 faculty members of education and higher education management in public universities of Tehran and senior managers of higher education evaluation system. The analyzed document indicated that the selected countries in the world actively took the characteristics of CIPPO pattern into consideration. These include: context, input, process, product, and outcome. The results revealed that the Iranian expert body assisting in higher education supervision did not pay sufficient attention to this scheme. The author’s conceptual framework included the establishment of higher education council. The council should conduct higher education evaluation and provide professional support in setting goals, achieving goals, encouraging feedback, engineering mode, and creating data bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIPPO Pattern
  • conceptual framework
  • Evaluation
  • Higher Education
  • Supervision