بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور

نویسندگان

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

با توسعه‌ دانش و فناوری و گسترش حیطه‌های کسب و کار از جمله سازمانهای مجازی یا تحت شبکه، بنگاههای اقتصادی گسترش یافته و محیط کسب و کار به محیط رقابتی و پر از چالش تبدیل شده است و پارادایمهای جدیدی ظاهر شده که بقا را برای بسیاری از سازمانها مشکل ساخته است؛ بزرگترین امتیاز پارادایم جدید کسب و کار، یادگیری بیان شده است. بنابراین، سازمانهایی موفق اند هستند که سرعت یادگیری آنها از سرعت تغییرات بیشتر باشد. از طرفی، اعتماد سازمانی نقش چشمگیری در افزایش مشارکت در سازمانها دارد و فرصتی را برای همکاری افراد و سازمانها ایجاد می کند تا بر مبنای آن سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. در این پژوهش پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی میان 240 نفر از کارکنان و اعضای هیئت-علمی دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق که به صورت تصادفی انتخاب شدند، توزیع و پس از جمع آوری بیش از 80% پرسشنامه داده ها استخراج شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۳و ۰/۸۲ تعیین شد. در این پژوهش از آزمون شاپیروویلک برای بررسی نرمال بودن نمرات، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها، رگرسیون خطی و انحنایی و تحلیل واریانس برای بررسی فرضیات استفاده شد. همچنین، برای آزمون فرضیه ها داده ها در دو مرحله اعتماد افقی و اعتماد عمودی و مؤسسه‌ای تجزیه و تحلیل شد. از رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل مسیر نیز برای سنجش مدل پژوهش استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق رابطه معنادار بین مؤلفه‌ اعتماد افقی r‏=0.242)) و مؤلفه‌ اعتماد عمودی و مؤسسه‌ای r=0.272)) با یادگیری سازمانی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد عمودی و مؤسسه‌ای با یادگیری سازمانی معنادار است (p=0.021). همچنین، رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد سازمانی افقی با مؤلفه‌ اعتماد سازمانی عمودی و مؤسسه‌ای معنادار است (p=0.0001)، اما رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد سازمانی افقی و یادگیری سازمانی معنادار نیست و به همین دلیل، این رابطه از مدل نهایی پژوهش حذف شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Factoral Structure of Organizational Trust and its Indices Relation with Organizational Learning in Southeast Public Universities

نویسندگان [English]

  • A. Farhang
  • S. A Siadat
  • H. Molavi
  • R. Hoveida

Student, School of Education, Isfahan University

چکیده [English]

With development of knowledge and technology, and growth of work and earning, economic firms have developed, and business environment transformed into a competitive environment with new challenges that caused new paradigms to emerge. Therefore, those organizations will be successful that their learning speed is faster than environmental changes. Besides, organizational trust has a significant role in increasing participation in organizations and provide an opportunity for cooperation between organization and employees in order to increase their investment. In this research, two questionnaires of organizational learning and organizational trust were distributed among 240 employees and faculty members as statistical sample who were selected randomly among Southeast public universities. Reliability of questionnaires were calculated 0.73 and 0.82 respectively through chronback alfa coefficient. Shapiro test, pearson correlation coefficient, linear and curvical regression, and analysis of variance were used to analyze the collected data. Moreover, path method analysis was used to assess the research model. Findings showed a significant relation between horizontal trust (r=0.242), and vertical trust and institutional trust (r=0.272) with organizational learning. Regression analysis also, showed a significant relation between vertical trust, and institutional trust with organizational learning (P=0.021). Furthermore, relation among vertical, institutional, and horizontal trust indices is significant(P=0.001). However, relation between horizontal organizational trust and organizational learning was not significant, hence, it was omitted from the final research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational trust
  • Organizational learning
  • benevolence
  • competency
  • Southeast Public Universities