بررسی رابطه سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی با رشد اقتصادی ایران طی دوره 1384-1350

نویسندگان

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

بیشتر اقتصاددانان بر تشکیل سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی به عنوان عوامل اصلی تعیین کنندۀ رشد و توسعۀ اقتصادی تأکید دارند. در نظریه های جدید رشد بر نقش سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادی تأکید بیشتری می شود و نیروی انسانی آموزش دیده و اندیشه و تفکر او در توسعه و گسترش فناوریهای تولید
به عنوان پایه و محور اساسی پیشرفت و رشد اقتصادی معرفی می شود. در واقع، می توان گفت که
سرمایه های فیزیکی فقط زمانی بیشتر مولد خواهند شد که کشور دارای مقادیر لازم سرمایه انسانی باشد.
در مقاله حاضر با توجه به ارتباط نزدیک میان سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی و رشد اقتصادی، رابطه این متغیرها طی دوره 1384-1350 با استفاده از رابطه علیت گرنجری استاندارد و مدل تصحیح خطا بررسی شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری استاندارد یک رابطه علّیت یک طرفه از سرمایه فیزیکی به رشد اقتصادی و یک رابطه علّیت گرنجری دو طرفه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطۀ علیت گرنجری دو طرفه میان رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، یک رابطۀ علیت گرنجری یک طرفه از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و همچنین، یک رابطۀ علیت گرنجری یک طرفه از سرمایه فیزیکی به رشد اقتصادی وجود دارد. بنابراین، با تربیت افزون تر نیروی انسانی می توان موجبات افزایش عرضۀ نیروی کار متخصص، محقق و کارآفرین را فراهم آورد. قطعاً این نیروی کار متخصص و آموزش دیده می تواند از طریق نوآوریها و به کارگیری بهینۀ امکانات مادی و مالی کشور موجبات رشد اقتصادی سریع تر جامعه را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the Relationship between Investment on Human Resource and Physical Capital with Economic Growth in Iran (1971-2005)

نویسندگان [English]

  • M. Almasi
  • Sepahban Gharehbaba

Department of Economics, Razi University

چکیده [English]

Introduction: Most of the economists emphasis on the formation of physical capital and human sources as the main determining factor of economic growth and development. In new financial theories, more emphasis is given on the human capital. Training manpower and his qualified are the pivot of growth and expansion of technologies. In fact, physical capital can only be increased when the country has sufficient quantity of human resources.
Materials and Methods: According to the close relation between investment in manpower and physical capital with economic growth, this paper attempts to analyses the relation between these variables during 1971 to 2005 with the help of Granger causality test and VECM.
Results: On the basis of Granger causality standard, physical capital and financial position are related to the contact between human resources and economic growth. The result of the Granger causality test VECM shows that both in short and long term study, economic growth and human resources are connected. According to Granger causality relation, physical investment and human capital are related too.
Conclusion: Therefore, training of manpower can increase the supply of skilled, researcher and entrepreneur labor force. Certainly these trained labor force can pave the way for further economic growth of the country by innovation and better utilization of available resources.

JEL Classifications: C32, O53

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Human Source
  • Physical Capital
  • Granger Causality
  • Vector Error Correction Model