جهانی شدن و آموزش عالی، گسست میان نظریه تا کنش: راهبردهایی نوین برای توسعه آموزش عالی ایران

نویسنده

چکیده

در این جستار که در چارچوب مطالعات مقدماتی برای تدوین برنامه پنجم توسعه بخش آموزش عالی صورت گرفته، تلاش شده است تا با برجسته ساختن مفاهیم و رویکردهای گوناگون بر چالشهایی که جهانی شدن در دو روایت فراروی نظامهای آموزش عالی از جمله نظام آموزش عالی ایران قرار می دهد، راهبردهایی ارائه شود که راهنمایی علمی برای تدوین برنامه توسعه بخش آموزش عالی کشور در برنامه پنجم توسعه باشد.
از این رو، نخست برای درک مفهوم پیچیده جهانی شدن که در بخش آموزش عالی از آن به مثابه بین‌المللی شدن دانشگاهها یاد می‌شود، فرایند تاریخی آن بررسی شده است. سپس، برای گسترش مفاهیم نظری به عرصه کنش، آثار و پیامدهای این پدیده در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و نهادهای بین‌المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان به منظور کاربردی‌تر ساختن یافته‌های این پژوهش در عرصه ملی، وضعیت نظام آموزش عالی ایران در فرایند جهانی – بین‌المللی شدن بر مبنای فراتحلیلی آسیب شناختی مورد مطالعه تطبیقی با دو رویکرد اساسی جامعه دانش و جامعه اطلاعاتی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and Higher Education A Gap Between Theory and Action - New Strategies for Development of Iranian Higher Education System

نویسنده [English]

  • Hamid Javdani

چکیده [English]

Introduction: This article summarizes the findings of study which has been conducted in framework of the preliminary researches for the fifth development plan of the Iranian higher education sector. Conceptualization of “globalization”, as a complex concept, and its impact on higher education system, require to be examined on historical aspect.
Materials and Methods: For developing the theoretical issues into action domain, our study is followed by reexamination of the impacts of these phenomena on higher education systems in developed and developing countries. For having more applicable findings, the situation of Iranian higher education system in global – international context, will be discussed, based on pathological approach and meta-analysis.
Results: It is found that, between knowledge and information society, there should be a clear distinction.
Conclusion: Finally, according to theoretical and empirical findings of this investigation, and also considering the situation of Iranian higher education system, the appropriate strategies will be proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fifth Developmental Plan
  • Globalization
  • Internationalization
  • Higher Education
  • Knowledge Society
  • Information Society