تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین به منظور استنتاج سیاستهای برنامه‌های توسعه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

برنامه‌های توسعه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در افق 1400 هـ.ش. نقش کلیدی دارند، زیرا برنامه‌ توسعه سندی است که به عنوان رهنمودی برای ویژگیهای کلی، رشد و توسعه بخشها از جمله بخش علوم، تحقیقات و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که بر اساس اسناد فرادستی و معین چه سیاستهایی باید برای تدوین برنامه پنجم بخش علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره‌ گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و معین را شامل می‌شود که 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، پژوهش فیش، چک ‌لیست و فرمهای محقق ساخته، بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل – توصیفی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق سیاستهای محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساختها، همکاریهای فرابخشی و بین‌المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت طبقه بندی و در نهایت، اهم سیاستهای محوری برای تدوین برنامه پنجم توسعه حوزه علم و فناوری پیشنهاد شده است. بر این اساس، در صورتی که سیاستهای محوری پیشنهاد شده در سند برنامه پنجم توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد، برنامه از اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of National Documents for Composing Policies in five Years Plan in Higher Education, Science and Technology of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Norouzzadeh
  • Kurosh Fathi Vajargah
  • Amir Hussein Kayzouri

Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Introduction: National development plans have main role in achieving the goals of 20 years perspective document of the country. For, this document provides guidance of general traits, growth and development of different sections in the country, includes Science, Research and Technology. The purpose of this article is responding to the main question that which policies must be considered according to national documents in order to compile the fifth development plan in science, research and technology.
Materials and Methods: Documentary study and analytical method have been applied according to the descriptive-logical nature of the study. Nine factors are selected as an objective sample for our research. Indices, check list and research forms are devices for data gathering in this paper.
Results: Due to the finding of the research, the central policies are categorized in scopes of culture, science, research, technology, human resource empowerment and infrastructure development, international and trans-sectional cooperation, responding and encouragement and articipation. Ultimately the most important principle policies are suggested for compiling fifth development plan in science and technology section.
Conclusion: Consequently the plan could be compiled with more validity, if the planers consider these policies in the fifth plan document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Plan for Science
  • Research and Technology Domain
  • National Documents
  • universities and higher education institutions