ارائه الگویی برای هماهنگ سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

استاد یار گروه اقتصاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

توسعه مبتنی بر دانش مستلزم هماهنگی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال است. با توجه به اینکه سازکار بازار به دلایلی نمی تواند هماهنگی لازم و کافی را بین این دو نظام برقرار کند، دخالت دولت اجتناب ناپذیر است. هدف این مقاله ارائه الگویی برای هماهنگ سازی آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال توسط دولت در آینده است؛ این کار بر پایه روش تحلیل داده- ستانده صورت گرفته و کارکرد الگوی به دست آمده با استفاده از داده های سرشماری سال 1385 و اهداف رشد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در حال حاضر، هماهنگی لازم بین نظام آموزش عالی ایران و تحولات نظام اشتغال ایران وجود ندارد. در مجموع تحلیلهای نظری و تجربی حکایت از آن دارند که می توان بر پایه اهداف جزئی رشد اقتصادی، رشد بهره وری و گسترش فعالیتهای مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، اهداف جزئی پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Coordinating Higher Education System with Knowledge Based Changes in Employment System

نویسنده [English]

  • Yagoub Entezari

Department of Higher Education Economics, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Knowledge-based development, needs to coordinate higher education system with knowledge-based changes in employment system. According to the studies, the market mechanism for some reasons could not establish enough coordination among these two systems. Therefore the intervene of the government is unavoidable. The goal of this paper is to present a model for coordinating higher education system with knowledge-based changes in employment system by government in future.
Materials and Methods: This work is done on input – output analysis method. The function of this model is examined through 2006 census data and the growth goals of economic, social and cultural in fifth development plan of Islamic Republic of Iran.
Results: The results indicate weak coordination between higher education system and changes in employment system.
Conclusion: Theoretical and empirical analysis demonstrate that goal setting for admitting the students in all academic levels and disciplines in higher education system should be based on the goals of economic development, productivity growth and expansion of knowledge-based activities in employment system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education system
  • Employment System
  • Human Power Planning