مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور و حضوری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آموزش از راه دور یک نظام آموزشی است که کشورهای مختلف بنابه مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود از این نظام در رشته ها و سطوح مختلف برای آموزش بهره مند شده اند. موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیران آموزش راه دور، در مقایسه با آموزش حضوری، یکی از مسائل مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است. این مقاله به مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دو نظام حضوری و راه دور ایران پرداخته است. به علاوه، در این مطالعه، تأثیر رفتار ورودی به واسطه سه متغیر نمره نظری و عملی آزمون ورود به دانشگاه (کنکور)، معدل دیپلم متوسطه، و خودپنداری تحصیلی با عملکرد تحصیلی بررسی شده است.
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی کارشناسی در سال تحصیلی 79-1378 بوده و اطلاعات آن از طریق 8 پرسشنامه پاسخ بسته (240 سؤال) و یک پرسشنامه خودپنداری تحصیلی گردآوری گردیده و پیشینه علمی آزمودنیها نیز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور حاصل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که دانشجویان نظام راه دور با پیشینه علمی ضعیفتری وارد دانشگاه می شوند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است. همچنین مشاهده شده که بین پیشینه علمی و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهند که به رغم بیشتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام راه دور دارای عملکرد تحصیلی بهتری در دروس نظری با ماهیت علوم انسانی و علوم-پایه نسبت به گروه حضوری بوده اند و در دروس عملی نیز تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه آزمودنی مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Educational Efficiency of Physical Education Students Enrolled in Formal & Distance Education Systems

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Farahani 1
  • Hashem Fardanesh 2

1 faculty member of Payam Nur University

2 faculty member of Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

Higer _education system in different countries based on their local, national, cultural & social characteristics and necessities have used distance education to provide education & training in different fields and levels. The quality of learning in these systems compare with formal educational system has been the most discussed issue by proponents and opponents of Distance education. This article learning efficiency and efficacy of students of physical education enrolled in formal and distance education are compared. The entrance examination scores (both theory and performance), high school average and educational self-concept, and performance are compared and the program effect are investigated. 
The statistical population of this study consisted of physical education student who completed & close questionnaires (240 questions on their education performance) and a questionnaire on educational self - concept during 1378-9 and the respectives scores on entrance examination obtained form national testing organization. The results show that the students enrolled indistance education system have lower and weaker educational background than the formal students and difference is statistically significant. Positive & significant correlation was observed l?etween educational background and educational performance. The findings show that despite of higher behavioural scores of the formal system, the students of distance education have higher performance scores in theoretical courses concerning basic and social sciences. No statistical diffrences was observed between two groups with regard to practical courses.