ارزشیابی تمایل شرکتهای صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چندصفتی؛ مطالعه موردی شرکتهای صنعت الکترونیک

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

با جهانی شدن اقتصاد و تغییر فزاینده فناوری (تکنولوژی)، رقابت اقتصادی بین کشورها در سطح کلان و بین شرکتها در سطح خرد تغییر ماهیت داده و فزونی گرفته است. در چنین وضعیت رقابتی، تنها بنگاه هایی توانایی حفظ حیات خود را دارند که بتوانند در مقابل رقبای جهانی خود به مزیت رقابتی دست یابند. شرط دستیابی بنگاه به مزیت رقابتی تکوین قابلیتهای فناورانه به عنوان نهاده، و نوآوری فناورانه به مثابه ستاده است. این مهم عملی نخواهد شد مگر با کسب پیوسته و مؤثر دانش. بنابراین، شرط بقای بنگاه های اقتصادی در فرآیند جهانی شدن، کسب پیوسته دانش است. بنگاه با روشهای مختلفی می تواند دانش مورد نیاز خود را کسب کند: 1- انجام تحقیق و توسعه در داخل بنگاه، 2- سفارش تحقیق به دانشگاه، 3- خرید لیسانس و حق امتیاز از خارج، 4- مهندسی معکوس، 5- یادگیری در فرآیند عمل. باتوجه به مشخصه های مختلف این روشها، بنگاه ارزشهای مختلفی برای آنها قائل است. از این رو، تمایل آن برای کسب دانش بوسیله آنها متفاوت است. در این مقاله، تمایل بنگاه ها در صنعت الکترونیک ایران به کسب دانش، از روشهای فوق با استفاده از تکنیک مطلوبیت چند صفتی اندازه گیری شده و این نتیجه حاصل شده است که اولاً، بنگاه ها تمایل اندکی به کسب دانش دارند. ثانیاً بیشتر تمایل را، بترتیب، به کسب دانش از طریق تحقیق و توسعه در داخل بنگاه وتحقیقات دانشگاهی نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Iranian Electronic Sectors' Tendency to Use university- based Research and development Initiatives: using Multi attribute utility Method

نویسنده [English]

  • Yaghub Entezari

facully member of institute for Research & Pmnning in H.E.

چکیده [English]

With the globalization of the economy and rapid changes in technology, the economic competetion between the countries in macro level and among companies is micro level in intensified and has changed in nature. In this competitive state, only those companies are able to survive which enjoy relative advantage in compared to their international competators. Such completive advantage can only be achieved through the development of technological abilities as input, and technological innovation as output, and this can only be achieved through continuous and effective learning. In other words, continuous learning and improvement of knowledge is the necessary factor in the survival of any economy within the globalization process. Economies obtain their needed knowledge through 1) research and development within the company, 2) fiancing research in universities,3) obtaining the license from abroad,4) reverse engineering, 5) leaning by doing in practice. In this article, the tendency of electronic companies in Iran to obtain knowledge through the above ways are investigated using the method of multi attribute utility. The results show that while the overall tendency of these companies to obtain knowledge is low, they have higher tendency to obtain knowlege through research and development within the 'company and university research respectively.