مدیریت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چالشها و کاستیها

نویسنده

چکیده

در سالهای اخیر، موضوع مدیریت دانشگاهها و - در رأس آن – نقش رئیس دانشگاه یکی از موضوعهای مطرح در محافل دانشگاهی بوده است. با وجود تغییر و تحولات بسیار سالهای اخیر در توسعه کشور، کارایی و کارامدی نظام مدیریت در دانشگاههای کشور افزایش نیافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی چالشها و کاستیهای مدیریت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و ارائه پیشنهادهایی کاربردی در جهت بهبود آن است. برای تحقیق این هدف دو نوع پرسشنامه برای کلیه رؤسای دانشگاهها، معاونان و رؤسای دانشکده ها ارسال گردید. تعداد 356 پرسشنامه قابل استفاده از سوی رؤسای دانشگاهها (38) و معاونان و رؤسای دانشکده ها (288) دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (descriptive) و تحلیل محتوایی (content analysis) صورت پذیرفت. در این مقاله، ویژگیهای شخصی و مشکلاتی که نظام مدیریت دانشگاههای کشور را تحت تأثیر قرار داده است به بحث گذاشته می شود و توصیه هایی نیز برای آنها ارائه می گردد.