مدیریت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چالشها و کاستیها

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در سالهای اخیر، موضوع مدیریت دانشگاهها و - در رأس آن – نقش رئیس دانشگاه یکی از موضوعهای مطرح در محافل دانشگاهی بوده است. با وجود تغییر و تحولات بسیار سالهای اخیر در توسعه کشور، کارایی و کارامدی نظام مدیریت در دانشگاههای کشور افزایش نیافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی چالشها و کاستیهای مدیریت در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و ارائه پیشنهادهایی کاربردی در جهت بهبود آن است. برای تحقیق این هدف دو نوع پرسشنامه برای کلیه رؤسای دانشگاهها، معاونان و رؤسای دانشکده ها ارسال گردید. تعداد 356 پرسشنامه قابل استفاده از سوی رؤسای دانشگاهها (38) و معاونان و رؤسای دانشکده ها (288) دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (descriptive) و تحلیل محتوایی (content analysis) صورت پذیرفت. در این مقاله، ویژگیهای شخصی و مشکلاتی که نظام مدیریت دانشگاههای کشور را تحت تأثیر قرار داده است به بحث گذاشته می شود و توصیه هایی نیز برای آنها ارائه می گردد.

عنوان مقاله [English]

University Leadership Iranian Higher Education System: Challenges and Deficiencies

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Arasteh

faculty member of Institute for Research & Planning in H.E

چکیده [English]

In recent years, the subject of university leadership and specially the role of the presedent has been one of the most discussed issues in academic and university centers. Despite of noticeable over all developments in all sectors of the society, efficiency and efficacy of management in the in the universities has not improved accordingly. This study reviews the challenges and deff1ciencies facing management in Iranian public university president. Self-rated questionnires were sent to university presidents, their vice-presidents, and faculty deans of all public universities: 356 questionnires were completed by 38 university presidents and 288 vice-presidents, by faculty deans. The responses was content analysed and descriptive statistics were used to report the fit1dings. Result showed that the university structure and management system impose certain structural, personal, and behavioural burdens upon the presedents and vice versa. These problem are addressed, and same suggestions are proposed.