بررسی کمی پایان نامه های تربیت بدنی مراکز آموزش عالی کشور از سال 1357 لغایت 1378

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مطالعه کمّی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی مراکز آموزش عالی کشور از سال 1357 تا 1388 است. در این پژوهش، محقق برای جمع آوری این اطلاعات از روش توصیفی بهره جسته است. جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق کلیه پایان نامه های (در این مرحله صرفاً صفحه اول) مراکز آموزش عالی کشور تا پایان سال 1378 است. برای شناسایی و تعیین کلیه عناوین پایان نامه ها، به کتابخانه-های مراکز آموزش عالی – که دارای دوره تحصیلات تکمیلی بودند – مراجعه و اطلاعات لازم جمع آوری گردید. اطلاعات مورد بررسی درباره نمونه آماری شامل نام محقق،عنوان پایان نامه، سال دفاع، حیطه گرایش علمی، نوع و هدف تحقیق، دوره تحصیلی، استاد راهنما و تخصص استاد راهنما است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده به طور خلاصه به شرح زیرند:
1) ‌تهیه فهرستی به صورت کتاب (در دست چاپ است) از کلیه عناوین، نام محقق، نام استاد راهنما و تخصص استاد راهنما، سال دفاع، نام مؤسسه، پایان نامه های تربیت بدنی مراکز
آموزش عالی کشور از سال 1357 لغایت 1378؛
2) فراوانی پایان نامه ها با توجه به تفکیک مراکز آموزش عالی، دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، سال دفاع و جنس پژوهشگر؛
3) فراوانی پایان نامه ها با توجه به نوع تحقیق از نظر هدف پژوهش، جنس آزمودنیها، محل جغرافیایی جامعه آماری پایان نامه ها؛
4) فراوانی پایان نامه ها با توجه به نوع بیماری،‌موقعیت بدن، دستگاههای بدن و رشته ورزشی آزمودنیها؛
5) فراوانی پایان نامه ها با توجه به نام استاد راهنما، تخصص استاد راهنما، حیطه علمی و گرایش تحصیلی؛
در خاتمه، یادآور می شود که این تحقیق (بخشی از طرح جامعی است که)به درخواست پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها