پیامدهای حاصل از استفاده از اینترنت برای آموزش عالی: بررسی روانشناسی، اجتماعی این پدیده

نویسنده

چکیده

این تحقیق تحولات روانی – اجتماعی در چگونگی استفاده از سیستم ارتباطات رایانه ای (اینترت) برای ارتقای آموزش دانشگاهی را بررسی می کند. این بررسی براساس اطلاعات جمع آوری شده از 3 مطالعه تنظیم شده است که شامل مشاهده چگونگی استفاده از اینترنت برای تداوم بحث کلاسی و تبادل اطلاعات درسی (discussion group)، و مقایسه کلاسهایی با بیشترین و کمترین میزان فعالیت در استفاده از ارتباطات رایانه ای می باشد. مطالعه بعدی بررسی نگرش و انگیزه دانشجویان در استفاده از اینترنت است. نتایج حاصل از این مطالعات نشان دهنده تعامل پیچیده فرآیندهای روانی – اجتماعی – سازمانی استفاده-کنندگان با فناوریهای رایانه ای در زمینه آموزش هستند. حاصل سه تحقیق نشان داد که از 2512 درس ارائه شده در دانشگاه فقط 574 درس (22 درصد ) از سیستم اینترینت و discussion groups برای تبادل اطلاعات و بحثهای آموزشی استفاده کرده بودند. از این 574 کلاس، فقط 164 کلاس (5/6 درصد)‌حداقل 10 باز از طریق ارتباطات رایانه ای به بحث یا تبادل اطلاعات پرداخته بودند. پرسشنامه ها نیز بر دلایل روانی – اجتماعی در عدم استقبال از این فناوریها برای آموزش اشاره می کردند. مهمترین این دلایل نداشتن وقت کافی و انگیزه و علاقه بود. نتایج همچنین دلالت بر این دارند که استفاده مؤثر از ارتباطات رایانه ای در ارائه آموزش بیشتر بستگی به زمینه های روانی – اجتماعی – سازمانی استفاده کنندگان دارد تا به امکاناتی که خود فناوری ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها