بررسی جایگاه آموزش عالی آزاد در دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که توسط مؤلف درباره آموزشهای عالی آزاد و جایگاه آن در نظام آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. یافته های این پژوهش که براساس پرسشنامه های تکمیل شده به دست آمده اند، نشان می دهند که عملکرد دانشگاههای کشور در طراحی و ارائه آموزش عالی آزاد، ضعیف بوده است به گونه ای که گویی چیزی به نام آموزش عالی آزاد در دانشگاههای سراسری وجود ندارد. در بررسی این عملکرد ضعیف، به عواملی متعدد می توان اشاره کرد. اما مهمترین عاملی که این پژوهش به آن دست یافته است مستقل نبودن دانشگاهها از نظر مالی و عدم تعیین سیاستگذاری کلی دانشگاههاست. از این رو، مؤسسات آموزش عالی انگیزه ای برای گسترش حوزه فعالیت نداشته اند و به گذران امور، طبق روال گذشته، ادامه داده اند. مقاله، در پایان، پیشنهادهایی چند برای احیای آموزش عالی آزاد ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها