بررسی جایگاه آموزش عالی آزاد در دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که توسط مؤلف درباره آموزشهای عالی آزاد و جایگاه آن در نظام آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. یافته های این پژوهش که براساس پرسشنامه های تکمیل شده به دست آمده اند، نشان می دهند که عملکرد دانشگاههای کشور در طراحی و ارائه آموزش عالی آزاد، ضعیف بوده است به گونه ای که گویی چیزی به نام آموزش عالی آزاد در دانشگاههای سراسری وجود ندارد. در بررسی این عملکرد ضعیف، به عواملی متعدد می توان اشاره کرد. اما مهمترین عاملی که این پژوهش به آن دست یافته است مستقل نبودن دانشگاهها از نظر مالی و عدم تعیین سیاستگذاری کلی دانشگاههاست. از این رو، مؤسسات آموزش عالی انگیزه ای برای گسترش حوزه فعالیت نداشته اند و به گذران امور، طبق روال گذشته، ادامه داده اند. مقاله، در پایان، پیشنهادهایی چند برای احیای آموزش عالی آزاد ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Life -long Learning Programs in Iranian Universities

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Roshan

Faculty member of Institute for Research & Planning in H.E.

چکیده [English]

This article investigated the status of life - long learning programmes in higher education oflran. Findings show relatively weak performance of the universities in design ad offerings of such programmes. It appears that the concept of life - long learning is not fully undrestood among the universities under the supervision of M.S.R.T. Among the most impo1iant factors affecting such weak performance are: lack of financial independence of the universities and the absence of encompassing policy with regard to such activities in M.S.R.T. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life - long learning
  • Iranian Universities
  • Formal and Informal educations.