بررسی مقایسه ای سیاستهای بازار کار ایران در برنامه سوم

نویسنده

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

هدف از این بررسی شناخت سیاستهای بازارکار کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با سیاستهای بازارکار ایران در برنامه سوم به منظور دستیابی به سیاستهای مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است. برای این منظور، پس از بررسی نظریه های موجود، انواع بیکاری و انواع سیاستهای بازارکار معرفی می شوند. سپس سیاستهای بازارکار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیراروپایی از جمله دو کشور آمریکا و ژاپن به عنوان دو کشور موفق از این مجموعه بررسی می گردند. علاوه بر آن، سیاستهای بازارکار ایران با استفاده از برنامه سوم توسعه شناسایی و تحلیل می شود. در پایان نیز توصیه ها و سیاستهای پیشنهادی ارائه می شود. هر چند به دلیل مکمل بودن نیروی کار متخصص و نیروی کار غیر تخصصی، ‌سیاستهای مؤثر بر کل اشتغال متخصصان نیز مؤثر است، ‌اما جا دارد که در مقاله ای دیگر، به طور اخص، سیاستهای مؤثر براشتغال متخصصان مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Laboure Market Policies of Iran in the Third Development Plan: A Comparative Study

نویسنده [English]

  • Paridokht Vahidi

Senior expert of Management & Planning Organization

چکیده [English]

This article reviews labour market policies in developed countries and compares. it with labour market policies oflran in the Third Development Plan to provide suitable policy making famework to face ever increasing unemployment in the country. Existing theories in the field, varying kind of unemployment and different policies of labour market in sixteen European and five non.European countries, including USA and Japan, are reviewed and compared with labour market policies of Iran in Third Developmeot Plan. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laboure market policies
  • Active Laboure market policies
  • Employment
  • Unemployment.