بررسی مقایسه ای سیاستهای بازار کار ایران در برنامه سوم

نویسنده

چکیده

هدف از این بررسی شناخت سیاستهای بازارکار کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با سیاستهای بازارکار ایران در برنامه سوم به منظور دستیابی به سیاستهای مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است. برای این منظور، پس از بررسی نظریه های موجود، انواع بیکاری و انواع سیاستهای بازارکار معرفی می شوند. سپس سیاستهای بازارکار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیراروپایی از جمله دو کشور آمریکا و ژاپن به عنوان دو کشور موفق از این مجموعه بررسی می گردند. علاوه بر آن، سیاستهای بازارکار ایران با استفاده از برنامه سوم توسعه شناسایی و تحلیل می شود. در پایان نیز توصیه ها و سیاستهای پیشنهادی ارائه می شود. هر چند به دلیل مکمل بودن نیروی کار متخصص و نیروی کار غیر تخصصی، ‌سیاستهای مؤثر بر کل اشتغال متخصصان نیز مؤثر است، ‌اما جا دارد که در مقاله ای دیگر، به طور اخص، سیاستهای مؤثر براشتغال متخصصان مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها