آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی-فرهنگی بررسی انزوای ارزشی در دانشگاههای دولتی تهران

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در پرتو مبانی نظری تحقیق، ضمن تدوین 7 فرضیه که ناظر بر رابطه متغیر اصلی تحقیق (انزوای ارزشی) و روابط میان هر یک از متغیرهای علّی بود، با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه هدایت شده از 144 نفر دانشجو، که از بین 91605 نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاههای دولتی شهر تهران درسال تحصیلی 79- 1380 و به طریق نمونه گیری طبقه ای با دفت احتمالی مطلوب 0/5 = d و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات مربوط به ابعاد آسیب شناختتی فرهنگی در محیطهای دانشجویی جمع آوری گردید. براساس نتایج حاصل از مدل تبیینی تحلیل مسیر انزوای ارزشی، می توان استدلال کرد که این متغیر متأثیر از عوامل مختلفی است که در شبکه ای از روابط علّی با یکدیگر و به صورت مرکب و مجموع قرار دارند و کل تغییرات آن را در مجموع متغیرهای علت (X) بیان می-کند. در این مدل، متغیرهای مطلوبیت شرایط خانوادگی،‌ مطلوبیت شرایط آموزشی، SES، رضایت از زندگی، احساس ستیز با والیدن و ضدیت با جامعه هم، به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، برانزوای ارزشی اثر گذاشته اند. همچنین، انزوای ارزشی بازتابی از تأثیرات متقابل متغیرهای علت و منتج از مجموعه از خوردهای این عوامل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathological Aspects of Social I Cultural Alination: A Study of Value Isolation Among University Students

نویسنده [English]

 • Alireza Mohseni-Tabrizi

Faculty member of Tehran University

چکیده [English]

The present article using alination as a theoretical concept and based on empirical data obtained fom a survey research on student alinaton in Tehran universities, attempts to offer a conceptual and operational definition of the term social - cultural alination (value isolation) in order to measure students' degree of value isolation. Using a causal- descriptive model, value isolation has been assumed to be affected by sereval independent variables. The major goals of the research were two - fold: fist, to determine the correlational associations between value isolation and socio - psychological variables. A second goal was to compare and contrast the behavioral characteristics of the al inated students in Iran with those in other countries in order to delineate similarities and differences in students behavioral patterns as well as testing the validity of theoretical concept. The findings revealed a significant relationship between alination (value isolation) of students and their SES , life satisfaction, social control, Oedipal conflict with authoritarian parents and hostility toward society. The value and behavioral patterns expressed by alienated students in Iran correlated with and revealed similarities to those in other communities. The study, however, poses many additional questions of value isolation to be raised. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alienation
 • Value isolation
 • Anomie
 • Normative Systems
 • Oedipal Conflict
 • Life Satisfaction
 • Domestic Culture
 • Hostility Toward Society
 • Societal Control
 • SES.