آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی-فرهنگی بررسی انزوای ارزشی در دانشگاههای دولتی تهران

نویسنده

چکیده

در پرتو مبانی نظری تحقیق، ضمن تدوین 7 فرضیه که ناظر بر رابطه متغیر اصلی تحقیق (انزوای ارزشی) و روابط میان هر یک از متغیرهای علّی بود، با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه هدایت شده از 144 نفر دانشجو، که از بین 91605 نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاههای دولتی شهر تهران درسال تحصیلی 79- 1380 و به طریق نمونه گیری طبقه ای با دفت احتمالی مطلوب 0/5 = d و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات مربوط به ابعاد آسیب شناختتی فرهنگی در محیطهای دانشجویی جمع آوری گردید. براساس نتایج حاصل از مدل تبیینی تحلیل مسیر انزوای ارزشی، می توان استدلال کرد که این متغیر متأثیر از عوامل مختلفی است که در شبکه ای از روابط علّی با یکدیگر و به صورت مرکب و مجموع قرار دارند و کل تغییرات آن را در مجموع متغیرهای علت (X) بیان می-کند. در این مدل، متغیرهای مطلوبیت شرایط خانوادگی،‌ مطلوبیت شرایط آموزشی، SES، رضایت از زندگی، احساس ستیز با والیدن و ضدیت با جامعه هم، به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، برانزوای ارزشی اثر گذاشته اند. همچنین، انزوای ارزشی بازتابی از تأثیرات متقابل متغیرهای علت و منتج از مجموعه از خوردهای این عوامل است.

کلیدواژه‌ها