کسری بودجه و هزینه اتلاف در آموزش عالی دولتی؛ مطالعه موردی: ارزیابی درونی دانشگاه علوم پایه دامغان

نویسنده

چکیده

به رغم آنکه بحران مالی جهانی تأثیر عمده ای بر روند توسعه آموزش عالی دولتی داشته است، در بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر،‌ تلاش جدی برای جلب مشارکت مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین نقش بیشتر متقاضیان ورود به آ‌موزش عالی در پرداخت هزینه های آن آغاز شده است. تحقیقات انجام شده و راهکارهای پیشنهادی، اخذ شهریه مناسب را در محوریت برنامه های دانشگاههای دولتی برای جبران کمبود منابع مالی قرار داده اند ولیکن کمتر به نقش هزینه های اتلاف در کسری بودجه های دانشگاهی اشاره کرده اند.
تحقیق حاضر، با انجام مطالعه موردی در باره یک دانشگاه تخصصی علوم پایه، مقدار هزینه اتلاف ناشی از مردودی و تکرار دروس را در میان دانشجویان دوره کارشناسی در طول یک دهه 80-1371 محاسبه و نقش و ارتباط آن را با بودجه آن دانشگاه بررسی کرده است و اعتقاد دارد بازیافت هزینه های اتلاف در برنامه های آموزشی می تواند نقش مؤثری در تأمین کسری بودجه این دانشگاه داشته باشد. این بررسی سعی کرده است با تعیین برخی شاخصهای کارایی درونی آموزشی، از قبیل نرخ افت و نرخ تکرار، توصیه هایی کاربردی به منظور ارتقای کارایی برنامه های دانشگاهی ارائه نماید. بدیهی است که انجام چنین تحقیقی در سایر دانشگاهها می-تواند نتایج قطعی ترین برای سیاستگذاری در این زمینه فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها